Ansvarsfull värdekedja

Utgångspunkten för vår syn på hållbarhet är en förståelse av att allt har potential att förbättras. Billerud vill vara en ansvarsfull och lönsam aktör i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Därför arbetar vi med att ständigt förbättra våra egna aktiviteter. Samtidigt är vi medvetna om att vår möjlighet att påverka går såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Det är därför ansvarstagande från råvaruuttag till återvinning är en ledstjärna för oss. Vi vill att människor ska ha tillgång till skog och natur för alla de behov som finns, samtidigt som skogen fortsätter att ge nödvändig råvara till vårt samhälle och att den biologiska mångfalden upprätthålls. Dessutom ska förstås material och förpackningar vara så resurssnåla och effektiva som möjligt.

Därför åtar vi oss att:

  • Främja ansvarstagande från uttaget av råvaror och produktion till återvinning
  • Erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat

Under rubriken Hållbarhet på vår webbplats hittar du fördjupande information om hur vi jobbar med en ansvarsfull värdekedja som börjar med uttag av naturresurser för att via transporter, produktion av förpackningsmaterial, produktion av förpackningar och användning för att sedan återgå som returfiber vid återvinning.