Certifieringen omfattar många områden

Certifieringen omfattar bland annat hur du som skogsägare sköter skogen, miljöhänsyn, social hänsyn och villkor för dem som arbetar inom skogsbruket. 

Två män studerar en telefon i skogen.

 

Ett aktivt skogsbruk är en viktig del av certifieringen. Utgå från de mål du har satt upp för din skog och anpassa skötsel efter markens och områdets förutsättningar, så kallad ståndortsanpassning.

Här nedan får du tips på hur du skapar ett aktivt skogsbruk.

Kontakta gärna din lokala virkesköpare om du vill veta mer.

Föryngring

Var noggrann när du planerar och anlägger ny skog. Ett bra val av föryngringsmetod och plantor gör att nästa generation skog får en bra start på vägen mot att hålla sig frisk och högkvalitativ.

 • Bestäm om du ska föryngra med hjälp av fröträd eller plantering innan avverkning.
 • Markbered vid behov.
 • Välj det trädslag som passar bäst på ståndorten.
 • Dokumentera plantornas eller frönas härkomst, förslagsvis i skogsbruksplanen alternativt spara plantfakturan.
 • Kemiskt behandlade plantor är inte tillåtna. Mer om miljöhänsyn.
 • Genmodifierade plantor är inte tillåtna.

Röjning och gallring

Röjning och gallring ska utföras inom planerad tidsperiod för att ge god kvalitet på virket vid slutavverkning. De är också bra tillfällen att påverka trädslagsblandningen i beståndet samt att utveckla funktionella kantzoner mot sjöar, vattendrag och myrar.

Dikning

Nya diken får inte anläggas på tidigare odikad mark. Skyddsdikning ska dock utföras vid behov för att säkerställa godkända föryngringar. Här gäller Skogsstyrelsens regler och rekommendationer. Gamla diken får underhållas och rensas ner till ursprungligt djup. I områden där dikena är fel utlagda eller ligger för glest för att avvattningsfunktionen ska fungera, får nya diken grävas mellan de befintliga om du har tillstånd från Länsstyrelsen.

Tänk på vid dikesrensning:

 • Diken får inte mynna ut i sjöar, vattendrag och myrar.
 • Ta hänsyn till naturvärden nedströms. Slam- och lerpartiklar förs lätt med det rinnande vattnet och påverkar dessa vattenmiljöer.
 • Diken på följande marker ska inte rensas:
  – Fattiga torvmarker (starr-fräken-typ och sämre). 
  – Torvmarker med höga naturvärden.
  – Torvmarker där dikeseffekten inte kan uppnås.

Lövträd och lövskogar

Lövträd och lövskogar är en bristvara i den svenska skogen, framför allt grövre och döende lövträd är sällsynta. Därför har certifieringarna höga ambitioner för att öka mängden löv.

 • Minst 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen på friska och fuktiga marker ska skötas så att den på sikt är lövträdsdominerad. Lövskogen får skötas med produktion som mål. Norr om Limes Nordlandicus (naturliga norrlandsgränsen) får lövdominerade avsättningar räknas med.
 • I barrträdsdominerade bestånd ska lövträd värnas vid röjning och gallring så att minst 5 procent (10 procent söder om Limes Nordlandicus) av volymen utgörs av lövträd. Lövträd i kantzoner och hänsynsytor får räknas med. Kravet gäller där naturliga förutsättningar finns.
 • Alla naturvärdesträd ska sparas. Saknas naturvärdesträd ska helst lövträd väljas som framtidsträd.

Gödsling

Gödsling är tillåtet på certifierade marker under förutsättning att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.

Markomvandling

Att skogsmark görs om till annan typ av mark är en viktig fråga för certifieringar globalt. I Sverige har vi dock inte något problem med att skogsarealen minskar, men trots detta finns begränsningar även i Sverige.

Begränsningarna gäller dock ej omvandling vid infrastrukturprojekt eller annan samhällelig utveckling som skogsägaren inte råder över. Då måste varje fall behandlas specifikt. Det är tillåtet att omvandla en liten del av sin produktiva skogsmark till annan användning än skogsbruk men syfte och mål med omvandlingen har stor betydelse. Skriftlig motivering ska kunna visas upp.

 

Missa inte

En skog i dimma, mark klädd med mossa.

Miljöhänsyn i skogsbruket

Lämna död ved i skogen och spara lövträd. Det är några av åtgärderna du som skogsägare behöver göra för att ta hänsyn till miljömålen.
Betande renkalvar vid lövskog och fjäll.

Visa social hänsyn

Att bevara kultur- och fornlämningar, bryta upp kala ytor samt upprätthålla allemansrätten är några exempel på socialt ansvar i skogsbruket.
Man går med röjsåg i skogen.

Certifiering och skogsarbete

Många skogsbruksåtgärder görs av entreprenörer och ett stort ansvar vilar på dem. Se till att entreprenörerna har den kompetens som krävs.