Gallring förstärker skogens värden

Gallring är en av de mest betydelsefulla åtgärderna för din skog. Vid gallring avverkas en del av träden, oftast de av sämre kvalitet, så att de kvarstående träden kan utvecklas till en ännu mer värdefull skog.

Avverkningsmaskin i skogen.

Målet för många skogsägare är att skapa ett bestånd med hög virkeskvalitet. Det sker genom ett långsiktigt arbete med röjningar, oftast i två omgångar, och ibland upp till tre gallringar som anpassas efter skogsfastighetens förutsättningar.

Då ska du gallra

En gallring ska ge kvarvarande träd möjlighet att nå grövre dimensioner vid slutet av omloppstiden. Tidpunkten för gallring ska därför i första hand styras av de kvarvarande trädens förutsättningar att reagera på det ökande utrymmet som gallringen ger. Träden ska ha fullt utvecklade, vitala kronor och den första gallringen görs normalt vid en övre höjd på 13 till 14 meter.

Det är vid det första röjnings- och gallringstillfället som man har den bästa möjligheten att skapa ett bestånd med hög virkeskvalitet eftersom det är vid det första tillfället som störst antal träd tas bort.

Så väljer du träd

För att kunna avgöra den framtida virkeskvaliteten på ett träd ska man titta på hur trädens kvistar ser ut. De får inte vara för grova och inte spröta uppåt. Dessutom ska de kunna torka och ramla av utan att först bli torra eller rötas inne i stammen. Friska oskadade träd med väl utvecklade kronor ska lämnas kvar. Träd med upphissade eller ensidiga kronor ska gallras bort före träd med allsidiga och långa kronor. 

Om du har ett bestånd som är nästan trädslagsrent bör du satsa på att skapa variation genom att gynna avvikande trädslag. I lövdominerade bestånd ska du gallra hårdare eftersom lövträd kräver mer utrymme än barrträd för att utvecklas.

När ett bestånd har gallrats för första gången och träden inte har stått alltför tätt, inträder den tid i trädens ålder när de växer som mest. Då är det viktigt att följa utvecklingen av tätheten i beståndet. Det gör man genom att mäta grundytan efter fem, sju och nio år efter första gallringen. Andra gallringen kommer mycket fortare än vad man förväntar sig, såvida man inte gallrat för hårt i första gallringen.

Det finns olika metoder för att gallra. Här kan du läsa mer om dessa.

En lyckad virkesaffär

Att genomföra en virkesaffär är ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. Tänk så här för en lyckad virkesaffär. Läs mer.

Planeringen inför en avverkning innehåller många moment. En bra traktplanering lägger grunden till ett smidigt genomförande. Läs mer.

 

Missa inte

Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Kontakta oss för att prata gallring

Våra virkesköpare kan hjälpa dig med alla frågor du har om gallring och andra skogliga åtgärder. Kontakta oss.
Skogsskötsel

Säker röjning

Skogsarbete innebär alltid en viss risk men med rätt kunskap, medveten inställning och bra utrustning kan man undvika tillbud och olyckor.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Gallringar samlade i Skogsägarwebben

I Skogsägarwebben kan du enkelt hålla koll på när det är dags att gallra, samt se kartor och historik.