Riktlinjer och mål för jakt

På marker där Billerud upplåter jakt, är huvudmålet att bedriva ett långsiktigt och lönsamt virkesproducerande skogsbruk.  

Mängder av blommande vitsippor i barrskog.

Samförvaltning av skog och vilt ska bidra till våra långsiktiga mål för skogsskötsel och naturvård. Vilt är en självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Det har både ett stort värde för jakt och annan rekreation. Modernt skogsbruk är viltvänligt och ger både skydd och foder åt vilt. 

Den anpassningsbara klövviltsförvaltningen strävar efter en balans mellan klövviltsstammar och fodertillgång för att uppnå hög skogsproduktion och livskraftiga viltstammar av hög kvalité. Klövviltsstammarna ska vara i balans med fodertillgången.

Jägare och markägare ansvariga

Älgförvaltningen ska baseras på nivån älgförvaltningsområde (ÄFO) där områdena ska vara avgränsade för att hantera en egen älgstam. Måltal för klövvilt tas fram i ÄFO:t som bryts ned till respektive älgskötselområde (ÄSO) eller licensområde. Det är ett gemensamt ansvar för jägare och markägare att verka för att avskjutningsmålen nås.

Billerud strävar efter att all upplåten mark ingår i väl fungerande ÄSO:n och beslutar därför själv om vilka jaktområden den upplåtna marken ska anslutas till. Avskjutningsmål och tilldelningar ska nås.

Det är inte acceptabelt med restriktioner eller försvårande regler som kan medföra att avskjutningsmålen inte nås. För alla klövviltsarter gäller att deras antal anpassas till aktuell skadesituation. Skadeinventeringar på skog utgör det viktigaste faktaunderlaget vid målsättning och utvärdering av viltförvaltningen.

Förväntningar på jägare och jaktlag

Jaktlag och jägare på marker upplåtna av Billerud förväntas följa och ställa upp på våra mål och riktlinjer inom jakt och viltförvaltning. I upprättade upplåtelseavtal ingår som motprestation att utöva jakt på klövvilt på ett sätt som bidrar till att jaktområdets mål uppfylls.

Alla möjligheter att uppnå avskjutningsmålen bör utnyttjas. Jaktlag eller jägare äger inte rätt att besluta om regler inom jaktlaget som hindrar eller försvårar måluppfyllnad i jaktlag eller jaktområde eller som begränsar jaktutövningen för enskild jägare. Jakt ska bedrivas efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser.

Jakt ska bedrivas på ett säkert sätt och etiskt försvarbart sätt. Jaktpass i direkt anslutning till allmänna vägar bör undvikas. Skjutgator får inte röjas i plant- och ungskogar eller ge skada på produktion eller miljö. Jaktledaren förväntas företräda Billeruds intressen i jaktlaget och ansvarar bland annat för att skjutet vilt rapporteras enlig anvisningarna och att information sprids till övriga medlemmar i jaktlaget. Det är viktigt att alla uppträder respektfullt mot de som vistas i våra marker.

Utfodring kräver tillstånd

All utfodring av vilt – åtling – kräver skriftligt tillstånd från Billerud. Åtelplats för vildsvin är tillåten. På åtelplatsen får endast en mindre mängd oförädlade jordbruksprodukter läggas ut och skjuttorn eller liknande ska finnas utplacerat för ändamålet.

Åtelplatsen får inte anläggas på vägar, vändplaner och anläggningarna får inte hindra framkomligheten eller utgöra ett hinder för exempelvis snöplogning, virkesupplag och mötesplatser. Ingen nedskräpning får förekomma på åtelplatsen.

Mål för skog och klövvilt

Svenskt skogsbruk strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. Vi har därför tillsammans formulerat mål som bedöms nödvändiga för att uppfylla dessa intentioner.

Huvudmålet är att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången, övriga mål är: 

  1. Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
  2. Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 meters höjd vara oskadade.
  3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande.

Fallavgifter

Fallavgifterna gäller jaktår 2024–2025, pris avser 100 procent andel.

Djurtyp Belopp, kr exkl moms Belopp, kr inkl moms
Älgtjur – äldre än två år 4 400 5 500
Älgtjur – ettårig 3 520 4 400
Älgko – äldre än två år 3 520 4 400
Älgko – ettårig 3 520 4 400
Älgkalv 1 520 1 900
     

Rapportera jakt

I Jaktrapport rapporterar du dagligen fällt vilt, älgobs och älgjakt. Den är till för jaktlag som använder Jaktrapport.

Jaktansvarig

Vänd dig till Bo Jansson om du har frågor om jakt på mark upplåten av Billerud i Uppland eller Gästrikland.
Telefon: 0295-244468
E-post: bo.i.jansson@billerud.com

 

Vänd dig till Peter Dahlbom om du har frågor om jakt på mark upplåten av Billerud i Dalarna, Hälsingland eller Jämtland.
Telefon: 070-2683318
E-post: peter.dahlbom@billerud.com