Extern integritetsinformation


1. Inledning och omfattning

Denna Externa Integritetsinformation har antagits av Billerud AB och dess koncernbolag (varje sådant företag benämns var för sig för "Billerud", "vi", eller "oss"). Den Externa Integritetsinformationen har antagits för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter i de situationer som anges nedan och hur vi använder cookies på våra publika webbplatser.

Billerud AB eller något av dess koncernbolag är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandling av dina uppgifter, enligt vad som anges i punkt 4.1 nedan.

Den Externa Integritetsinformationen tillämpas på vår behandling av personuppgifter i förhållande till dig som:

(i) företrädare/kontaktperson hos våra affärskunder, leverantörer, entreprenörer och distributörer däribland när du använder kundportaler som vi tillhandahåller;

(ii) besökare på våra publika webbplatser eller sidor/profiler på sociala medier eller om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller annan information från oss;

(iii) besökare på våra kontor där kamerabevakning sker enligt kamerabevakningslag (2018:1200); eller

(iv) (iv) har blivit särskilt hänvisad till denna Externa Integritetsinformation, t.ex. från ett avtal, meddelande eller liknande.

Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vi är måna om din integritet och skyldiga att följa bestämmelserna i EU förordning 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen, också benämnd "GDPR"). Vänligen läs igenom följande information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor rörande informationen, eller om du vill utöva några av dina rättigheter som anges nedan, vänligen kontakta Billerud via de kontaktuppgifter som anges i punkten 4.2 nedan.

2. Insamling och behandling av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder

2.1 Allmänt

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt via andra uppgifter, kan knytas till en enskild individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer, IP-adress och loggar från en webbläsare.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter. 

2.2 Insamling, behandling och gallring av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder

2.2.1 Kontaktperson och andra företrädare hos företagskunder/leverantörer, inkl. skogsägare

Uppgifter och ändamål: Vi behandlar personuppgifter som du eller din arbetsgivare (dvs. vår företagskund eller leverantör) har tillhandahållit oss i syfte att (a) administrera förhållandet med dig i din roll som kontaktperson, firmatecknare eller annan företrädare för ett företag som är en registrerad eller potentiell kund eller leverantör hos oss och (b) skicka relevant marknadsföring, inbjudningar och information till företagskunden eller leverantören som du företräder. Exempelvis kan detta inkludera namn, kontaktuppgifter, personnummer (om kunden/leverantören är en enskild firma), preferenser/intressen samt inköpshistorik avseende produkter och tjänster (i syfte att tillhandahålla  relevant marknadsföring, inbjudningar och information till våra företagskunder).

Om du har givits tillgång till en kundportal som vi tillhandahåller kommer vi behandla dina inloggningsuppgifter för att kunna tillhandahålla kundportalen.

Vi behandlar även namn och adress om dig som är skogsägare som vi samlar in från externa källor, till exempel från offentliga och privata register, i syfte att informera dig, i egenskap av näringsidkare, om vår verksamhet.

Lagring och gallring: Uppgifterna kommer behållas till dess vi har blivit informerade om en ny person som ska vara kontaktperson och/eller företrädare eller, om du är en användare av en kundportal, till dess du har raderat ditt konto på kundportalen. Uppgifterna om skogsägare kommer att behållas till dess att syftet med behandlingen har upphört eller tidigare om skogsägaren avsäger sig ytterligare information från oss.

Rättslig grund: Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att vårda och etablera relationen med våra affärspartners (företagskunder/leverantörer), inbegripet vårt intresse av att i förekommande fall tillhandahålla kundportaler. Vi baserar behandlingen av skogsägares personuppgifter på vårt berättigade intresse att tillhandahålla information om skogsindustrin till potentiella kunder i egenskap av näringsidkare.

2.2.2 Webbplatser och sociala medier

Uppgifter och ändamål: Billerud samlar in personuppgifter som namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av dig. Billerud mottar och lagrar information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilka sidor du besöker, till loggfiler på vår server. För mer information rörande cookies, se avsnitt 3 och 6 nedan.

Billerud använder informationen som samlas in för att svara på dina förfrågningar avseende produkter och tjänster, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster och för att ta fram anonymiserad användarstatistik.

Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. Information som samlas in om hur du som användare utnyttjar webbplatsen används för att analysera sökbeteende och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Personuppgifter kan även indirekt behandlas i anslutning till utveckling och förvaltning av Billeruds IT-system.

Personuppgifter som vi begär från dig och angivna som obligatoriska behöver lämnas för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan, t.ex. för att skicka nyhetsbrev som du presumerar på. Notera att Billerud inte ansvarar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Lagring och gallring: Billerud raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Rättslig grund: Vi kommer behandla dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra en begäran från dig eller annars när det krävs för Billerud berättigade intresse, bland annat för att förbättra webbplatsen. Om en viss behandling skulle kräva ditt samtycke på förhand kommer vi samla in sådant samtycke innan vi utför den aktuella behandlingen.

2.2.3 Kamerabevakning

Ändamål och uppgifter: Som ett led i Billeruds säkerhetsarbete använder Billerud övervakningskameror med ändamålet att genomföra övervakning av våra kontorslokaler. De personuppgifter vi samlar in är bild- och videomaterial av dig när du befinner dig i och i anslutning till våra kontorslokaler.

Lagring och gallring: Billerud raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts. Detta innebär att uppgifterna normalt sett raderas inom 90 dagar såvida de inte krävs under en längre tid för att vida utredningsåtgärder eller någon annan åtgärd inom ramen för vårt säkerhetsarbete.

Rättslig grund: Vi baserar personuppgiftsbehandlingen som sker via kamerabevakning på vårt berättigade intresse av att upprätthålla en god säkerhet, vilket vi anser väger tyngre än besökare intresse av att inte bli föremål för kamerabevakning.

2.2.3 Övrig behandling när du blivit hänvisad hit

Om du har blivit hänvisad till denna Externa Integritetsinformation från något annat dokument (t.ex. ett avtal) innebär det att ändamål med, gallring och rättslig grund för den aktuella behandling samt vilka uppgifter som behandlas följer av det dokument som hänvisar hit.

2.3 Utlämnande av personuppgifter till annan

Billerud säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar endast personuppgifterna med Billeruds koncernbolag, med samarbetspartners och/eller leverantörer till Billerud som behandlar personuppgifterna för Billeruds räkning, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter överförs till koncernbolag och samarbetspartners utanför EU/EES, är det Billeruds ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas på motsvarande sätt som inom EU/EES, till exempel genom upprättande av avtal om dataöverföring.

2.4 Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har, i enlighet med vad som följer av den allmänna dataskyddsförordningen, vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via adressen angiven i punkt 4.2 nedan.

Enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordnigen har du rätt:

  • att begära tillgång (registerutdrag) till dina personuppgifter;
  • att begära rättelse av dina personuppgifter;
  • att begära radering av dina personuppgifter;
  • att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;
  • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, för behandling som baseras på ditt samtycke, att närsomhelst återkalla samtycket; och
  • att erhålla personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss (dataportabilitet).

Du har också möjlighet att närsomhelst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Billeruds användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

3.1 Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator (eller på motsvarande enhet, som din surfplatta eller mobiltelefon).

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På denna webbplats används båda typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills besökaren på webbplatsen själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan besökaren är inne och surfar på en webbsida, och försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Cookies kan vara antingen förstapartscookies eller tredjepartscookies. Förstapartscookies är placerade av webbplatsen som du besöker medan tredjepartscookies är placerade av annan part/webbplats än den som du besöker. Tredjepartscookies används exempelvis ofta av annonsnätverk för att identifiera en viss användare och använda information om hur användaren konsumerat innehåll på de olika webbplatserna och visa (anpassade) marknadsföringsbudskap på de olika webbplatserna som alla är med i nätverket.

 

3.2 Samtycke till användning av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Du samtycker till att cookies eller kategorier av cookies används i cookie meddelandet som syns när du besöker vår webbplats.

Du kan närsomhelst ändra dina inställningar för cookies i cookie meddelandet. 

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du även göra det via inställningarna i din webbläsare, se nästa avsnitt.

3.3 Om du vill undvika cookies

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera redan lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Vissa tjänsteleverantörer, t.ex. Google, tillhandahåller även sina egna opt-out verktyg som du kan läsa mer om på deras hemsidor.

Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

4. Personuppgiftsansvariga och kontakt

4.1 Personuppgiftsansvarig

Webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev: Det koncernbolag inom Billerud som tillhandahåller den specifika webbplatsen, profilen/sidan på sociala medier eller nyhetsbrevet är personuppgiftsansvarig. Billerud AB är personuppgiftsansvarig i förhållande till Billerudkoncernens externa webbplats.

Affärskunder/leverantörer: Det koncernbolag inom Billerud som har ingått ett avtal med företagskunden eller leverantören är personuppgiftsansvarig.

Kamerabevakning: Det koncernbolag som anges på informationen vid varje plats där kamerabevakning sker är personuppgiftsansvarig, eller om detta inte anges där, Billerud AB.

När du i övrigt blivit hänvisad till denna Externa Integritetsinformation: Det koncernbolag inom Billerud som anges i det dokument som hänvisar hit är personuppgiftsansvarig, eller om detta inte anges där, Billerud AB.

4.2 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande denna Externa Integritetsinformation eller hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha ytterligare kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga ovan, kontakta oss via e-post, reguljär post eller telefon:

Billerud AB
PO Box 703
SE-169 27 Solna, Sverige
Tel: +46 (0)8 553 335 00

För allmänna frågor: info@billerud.com

För frågor eller begäran avseende punkt 2.4: privacy@billerud.com

5. Uppdatering av den externa integritetsinformationen

Billerud kan närsomhelst revidera denna Externa Integritetsinformation genom att publicera en uppdaterad version av den på webbplatsen.

Denna Externa Integritetsinformation uppdaterades senast den 22 december 2020.

6. Cookie declaration