Mål som speglar våra höga ambitioner

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Fokusområden

- avgörande för vår framtida konkurrenskraft

BEU = verksamheten i Europa och alla försäljningskontor
BNA = verksamheten i Nordamerika, förvärvad den 31 mars 2022

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, egna anställda och entreprenörer.

Skadefrekvensen (LTIFR) för Billeruds medarbetare och entreprenörer under 2023 uppgick till 3,6 exklusive incidenter på grund av blastomykosutbrottet i Escanaba. Årsmålet på under 3,9 uppnåddes därmed.

*2022 inkluderar inte entreprenörer i Nordamerika.

 

Säkerhet på arbetsplatsen

År Antal/miljon arbetstimmar
2022: 5,7* 5,7
2023: 3,6 3,6
3.9
Mål 2023 <3.9
2.5
Mål 2024 <2.5

Billerud klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative och är i linje med Parisavtalet.

 

 

Mål Scope 1 and 2 Utfall 2023 Mål 2030
Minskning av direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 1 och scope 2)*, % -15% -42%

 

Mål Scope 3 Utfall 2023 Mål 2030
Minskning av indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3), % -13% -25%

 

*Reviderade beräkningar för scope 1-3 med 2022 som nytt basår, inklusive Region Europa och Region Nordamerika. Resultaten avser den marknadsbaserade metoden för scope 2.

 

 

Andel utgående landtransporter på järnväg, %

Målet för utgående landtransporter på järnväg avser endast vår europeiska verksamhet (BEU).

År Procent
2023: 70% 70
75
Mål 2030

Billeruds papper och förpackningsmaterial är helt återvinningsbara och tillverkade med ansvarsfullt inköpta cellulosafiber. Under 2023 var Billeruds europeiska materialportfölj den första i branschen att tredjepartsbedömas som 100% återvinningsbar enligt föreslagen EU-lagstiftning.

Även om våra produkter länge har varit återvinningsbara var det ett mål för året att få detta bekräftat i en  tredjepartsbedömning. Analysen av återvinningsbarhet gjordes med beprövade metoder och tester av ansedda Papiertechnische Stiftung.

Dessa mål avser endast Billerud Europa (BEU).

Andel av Billeruds förpackningspapper som är certifierat som återvinningsbart, %

År Procent
2023: 100

Andel produktionsenheter certifierade enligt livsmedelssäkerhetsstandarder, %

År Procent
2023: 100

Hållbarhetsfundament

- grunden för en hållbar och ansvarstagande värdekedja

*Inhemsk skogsråvara avser massaved köpt från Europa till vår europeiska verksamhet. Massaved köpt från USA och Kanada till vår nordamerikanska verksamhet. Här exkluderar vi externmassa.

Andel inhemsk skogsråvara för vår verksamhet i Europa*, %

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Procent
2019: 99% 99
2020: 99% 99
2021: 99.5% 99,5
2022: 99.3% 99,3
2023: 99,5% 99,5
96
Mål 2023

Andel inhemsk skogsråvara för verksamhet i Nordamerika*, %

Utfallen och målen avser vår Nordamerikanska verksamhet.

År Procent
2022: 100% 100
2023: 100% 100
96
Mål 2023
96
Mål 2024

Gruppcertifierade skogsägare i Billeruds gruppcertifikat för FSC® och PEFC, antal.

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Antal
2020: 213 213
2021: 226 226
2022: 223 223
2023: 258 258
250
Mål 2023
260
Mål 2024

Andel av inköpsvärdet med leverantörsbedömning, %

Inköpsvärde inkluderar koncerninköp och logistik, men inte vedförsörjning.

Detta mål avser enbart vår verksamhet i Europa.

År Procent
2019: 79.8% 79,8
2020: 78.8% 78,8
2021: 83.3% 83,3
2022: 86,6% 86,6
2023: 88% 88
81
Mål 2023
83
Mål 2024

Andel av våra leverantörsutgifter med undertecknad uppförandekod för leverantörer, %

Detta gäller över tillämpliga tröskelvärden.

Mål och utfall avser hela vår verksamheten.

År Procent
2023: 82% 82
75
Mål 2023
85
Mål 2024
95
Mål 2025

Mål för 2024 är uppdaterade för att ligga i linje med industrin.

Andel kvinnliga medarbetare totalt för verksamheten i Europa, %

För 2023 var utfallet 23,5% kvinnor totalt sett. Vi nådde inte målet på 27% detta år.

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Procent
2020: 23.8% 23,8
2021: 25.0% 25,0
2022: 24.2% 24,2
2023: 23.5% 23,5
27
Mål 2023

Andel kvinnliga chefer (med personalansvar) i Europa, %

Under 2023 var utfallet 25,8% kvinnliga chefer med personalansvar. Detta innebär att vi inte lyckades nå vårt mål på 29%.

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Procent
2020: 23.8% 23,8
2021: 26.7% 26,7
2022: 27.3% 27,3
2023: 25,8% 25,8
29
Mål 2023

Andel kvinnliga medarbetare totalt för verksamheten i Nordamerika, %

Under 2022 var andelen kvinnor totalt sett för vår nordamerikanska verksamhet 17,2%. Vi strävar aktivt efter en bättre könsfördelning i våra verksamheter och har satt ett mål på 22% kvinnor totalt sett för Billerudkoncernen i 2024.

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Procent
2022: 16.7% 16,7
2023: 17.2% 17,2
20
Target 2023

Andel kvinnliga chefer, % (BNA)

Under 2022 uppnådde Billerud Nordamerika ett utfall på 24,3%. Vårt mål för 2023 är att ha en andel på 29% kvinnliga chefer i vår nordamerikanska verksamhet.

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Procent
2022: 24,3% 24,3
2023: 23,4% 23,4
29
Target 2023

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen i Europa, kg/ton produkt

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År kg/ton produkt
2019: 37.5 37,5
2020: 30.0 30,0
2021: 30.5 30,5
2022: 27.7 27,7
2023: 28,1 28,1
27
Mål 2023
26
Mål 2024

Energiåtgång i Europa, MWh/ton produkt

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Energiåtgång
2020: 5.3 5,3
2021: 5.1 5,1
2022: 5.3 5,3
2023: 5.6 5,6
5.1
Må 2023
5,0
Mål 2024

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen för Nordamerika, kg/ton produkt

Mål och utfall avser den nordamerikanska verksamheten.

År kg/ton produkt
2022: 459 459
2023: 491 491
410
Mål 2023
422
Mål 2024

Energiåtgång i Nordamerika, MWh/ton produkt

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Energiåtgång
2022: 7.5 7,5
2023: 8.0 8
7.4
Mål 2023
7.8
Mål 2024

Antal veckors arbetserfarenhet (praktik, uppsats och karriärintroduktion)

Målet för 2023 var 1300 veckor i arbetserfarenhet. Utfallet för vår europeiska verksamhet blev 905, vilket innebär att vi inte lyckades nå vårt mål under 2023.

Målet avser endast vår europeiska verksamhet.

Arbetslivserfarenhet (Billerud Europa)

År Veckor
2019: 1206 1 206
2020: 1051 1 051
2020: 1306 1 306
2022: 935 935
2023: 905 905
1300
Mål 2024

Andel anställda som genomfört utbildning i uppförandekoden, %

För 2023 var utfallet 95%. Vi lyckades nå vårt mål på 95% för vår verksamhet totalt sett.

Utbildning i vår uppförandekod genomförs regelbundet för att bygga kunskap och öka medvetenheten i organisationen om uppförandekoden.

Utfallen och målen avser hela verksamheten.

År Procent
2020: - -
2021: 47% 47
2022: 94% 94
2023: 95% 95
95
Target 2024


Vår hållbarhetsdata

På Billerud är transparens och tillgänglighet viktigt för vårt hållbarhets­engagemang. Ta reda på mer om våra framsteg genom att använda våra interaktiva verktyg för:

Miljömässig hållbarhetsdata

Social hållbarhetsdata

Finansiell hållbarhetsdata

Se även

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.