Ansvarsfullt företagande

Genom att bedriva ett ansvarsfullt företagande bidrar vi till en bättre och mer hållbar värld, samtidigt som vi skyddar Billerud och våra intressenter från de mycket allvarliga konsekvenser som kan bli följden om vi inte följer lagstiftning, regler och internationella standarder inom dessa områden.

Vägledande för arbetet är Billerud uppförandekod tillsammans med ett omfattande policyramverk och tillhörande direktiv. Billerud uppförandekod tar sin utgångspunkt i FN:s Global Compacts tio principer. Uppförandekoden anger en absolut nolltolerans mot korruption och ställningstaganden mot penningtvätt, terroristfinansiering och beteenden som strider mot konkurrensrättsliga regler samt en respekt för mänskliga rättigheter.

Ett efterlevnadsprogram inriktat på att minska affärsriskerna

Billeruds efterlevnadsprogram för ansvarsfullt företagande (Responsible Business Compliance programme) syftar till att stärka ansvarsfullt företagande, öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda samt minska Billeruds efterlevnadsrisker. Med tanke på en alltmer komplex internationell regulatorisk miljö och geopolitiska spänningar och konflikter är det av yttersta vikt att hantera sådana risker. Billeruds program för ansvarsfullt företagande är fokuserat på efterlevnad av antikorruptionslagstiftning, konkurrenslagstiftning, sanktioner och exportkontroll, anti-penningtvättslagstiftning samt mänskliga rättigheter.

Enligt Billeruds uppförandekod, Koncernövergripande policy för ansvarsfullt företagande och flera underliggande och mer detaljerade styrande dokument har Billerud nolltolerans mot korruption. Det innebär att Billerud kommer att avstå från en affär om det finns några osäkerheter om dess laglighet. Billeruds antikorruptionsarbete omfattar också ett omfattande program för due diligence av tredje part. Beroende på uppfattad grad av korruption, förekomst av internationella sanktioner, historia av kränkningar av mänskliga rättigheter och/eller brist på transparens, kategoriseras vissa marknader som antingen helt uteslutna eller högrisk. Beroende på riskkategorisering tillämpar Billerud due diligence-åtgärder, såsom att inhämta tillräcklig kunskap om affärspartnern ("känn din kund"), genomföra screening och införa kontraktuella krav på efterlevnad. Due diligence-programmet är integrerat i Billeruds affärsprocesser.

Billerud har också en dedikerad utbildning om antikorruption som är obligatorisk för anställda som kommer i kontakt med externa affärspartners. Risker för antikorruption och andra efterlevnadsrisker följs kontinuerligt upp som en del av Billeruds riskhanteringsprocess.

Antikorruptionsprogrammet innehåller också regler för sponsring och donationer. Här kan noteras att Billerud är politiskt neutralt och att politiska donationer är förbjudna. Inga politiska donationer gjordes under 2022 eller 2023.

Ett exmpel på Billeruds engagemang för affärsintegritet och antikorruption är medlemskapet i Transparency International Sweden’s Business Integrity Forum (Läs mer: Business Integrity Forum | Transparency - Sweden).

Visselblåsarsystem

Om en anställd på Billerud eller extern part misstänker att en allvarlig oegentlighet inträffat inom Billeruds verksamhet är det möjligt att rapportera sådana misstankar, även anonymt, via Billeruds Speak-Up Line. Speak-Up Line är tillgängligt på både vårt intranät och den externa webbplatsen, och tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör.

Höga krav på produktsäkerhet och produktansvar

Kraven på förpackningar och andra material avsedda för livsmedel är höga och att hantera produktsäkerhet är en förutsättning för att leverera material som ska vara i kontakt med livsmedel. Billerud säkerställer på flera sätt att våra produkter är säkra under avsedda användningsförhållanden. Mer information finns i de tekniska databladen om varje produkt, läs mer under Förpackningsmaterial.

Se även

Speak-Up Line

I situationer där det inte är möjligt att vara öppen med sin identitet har Billerud ett konfidentiellt rapporteringssystem. Läs mer

Mänskliga rättigheter

Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag och miljö.