Policyer och riktlinjer

Billerud ska leda utvecklingen inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial med det övergripande målet att generera lönsam tillväxt. Denna policy är vår Verksamhetspolicy och beskriver hur Billerud på ett ansvarfullt sätt  förhåller sig till sin omvärld. Den innebär ett stöd och ett åtagande för alla medarbetare inom företaget.

  • Våra kunder är grunden för företagets existens. Genom att motsvara kundernas förväntningar skapar vi värde tillsammans.
  • Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart  företag.
  • Arbetsmiljö, yttre miljö, energi. kvalitet och livsmedelssäkerhet har högsta prioritet i vår verksamhet.
  • Våra värderingar: Sätt kunden i fokus, Våga prova nytt, Driv förändring och Värna om varandra ska kännetecka vårt förhållande till varandra och omvärlden.

Billerud har en helhetssyn på verksamheten, vilket innebär att vi eftersträvar:

  • Medvetenhet om att allt vi gör påverkar omvärldens bedömning av företaget. Omvärldens förväntningar omfattar våra produkter, service, kunnighet samt uppträdande lokalt och globalt. Valet av leverantörer och samarbetspartners sker efter samma bedömningar.
  • Ett ledarskap som engagerar och gör alla delaktiga i verksamheten. Medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas i en lärande organisation som värnar om medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse.
  • Att se all verksamhet i ett kretsloppsperspektiv från råvara till slutprodukt så att miljöpåverkan kan minimeras på alla stadier. Val av resurser och teknik ska beakta miljö- och energiaspekter och  möjliggöra uthållig verksamhet. Lag- och myndighetskrav betraktas som minimiåtaganden.
  • Att ha högt ställda krav på energiprestanda och att kontinuerligt effektivisera användandet av energi inom hela  verksamheten. Vi främjar nyttjande av bioenergi och har ett långsiktigt mål att bli helt fossilfria i produktionsanläggningarna.
  • Att ha omsorg om hela företagets framgång på kort och lång sikt. Vi ska arbeta målstyrt, systematiskt och förebyggande samt fatta beslut på väl underbyggda fakta. Övergripande och detaljerade mål följs upp regelbundet, minst årligen.