Ledare inom högpresterande
pappers- och förpackningsmaterial

Billerud är ett världsledande företag inom högpresterande pappers- och förpackningsmaterial – med ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Våra kunder finns i mer än 100 länder och vi förser dem med återvinningsbara produkter gjorda av cellulosafiber.

Nettoomsättning per produktkategori, 2023

Nettoomsättning per produktkategori, % Procent
Vätskekartong 24
Grafiskt papper 22
Containerboard 14
Kraft- och specialpapper 14
Säckpapper 8
Förpackningskartong 7
Avsalumassa 11

Nettoomsättning per rörelsesegment, 2023

Nettoomsättning per rörelsesegment, % Procent
Region Europa 66
Region Nordamerika 28
Solutions & Övrigt 6

Höjdpunkter

Ett utmanande år

2023 var ett utmanande år jämfört med det utmärkta året 2022. Det berodde på lägre försäljningsvolymer till följd av en svagare marknad samt historiskt höga kostnader. Några positiva milstolpar var dock en framgångsrik installation av sodapannan i Frövi, införandet av en mer agil organisation och ett positivt resultat från vårt effektivitetsförbättringsprogram.

Effektivitetsinitiativ levererar

I början av 2023 lanserade Billerud ett treårigt effektivitetsförbättringsprogram för att öka lönsamheten som innefattar åtgärder för kostnadsminskningar i båda regionerna. Målet för programmet är ett EBITDA-lyft på SEK 1,5 miljarder från slutet av 2025. Programmet uppskattades intialt ge MSEK 400 under 2023, men redan i juni meddelade Billerud att programmet gett snabbare resultat och ökade ambitionen för 2023 till MSEK 600. Detta mål uppnåddes vid årsskiftet.

Sodapannan tagen i drift

Billeruds omställning till ett cirkulärt samhälle fortsätter i och med installationen av en ny sodapanna för SEK 2,6 miljarder i vårt bruk i Frövi. Den nya pannan drivs på fossilfritt biobränsle och kommer att bidra till lägre utsläpp till luft och förbättra brukets energieffektivitet. Projektet, som meddelades under 2021, slutfördes i tid och inom budget under det tredje kvartalet 2023.

Ledande inom hållbarhet

För fjärde året i rad fick Billeruds hållbarhetsarbete ett erkännande av EcoVadis i form av en Platinum-utmärkelse i deras årliga utvärdering. Det placerar Billerud bland de 1% bäst rankade i branschen när det gäller att framgångsrikt integrera hållbarhetsprinciper i verksamheten.

VD har ordet

Ivar Vatne, VD och koncernchef

Billerud avslutade 2023 med en sund balansräkning trots en betydande motvind på marknaden. När vi nu går in i 2024 har vi definierat tre nyckelprioriteringar för lönsam tillväxt.
41,2
Nettoomsättning, SEK mdr
3,3
EBITDA, SEK mdr
5 800
Antal anställda

Trender och affärsmiljön

Trender och affärsmiljön

Billeruds förmåga att ta fram högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial möter den ökade efterfrågan på förpackningar som drivs av stora globala trender. Hållbarhet, urbanisering, ändrade konsumentbeteenden och fokus på hälsa och säkerhet är några av de trender som har en fortsatt positiv påverkan på vår verksamhet.

Vår verksamhet

Hållbarhet utgör kärnan i vår affärsmodell

Vår produktion finns i tio orter på två kontinenter där vedråvara från hållbart skötta skogar finns på nära håll. Vi tillverkar material av förnybart nyfiber. Våra produkter används till förpackningar av livsmedel och konsumentvaror, industriell användning och tryckt kommunikation. Människor över hela världen är beroende av våra material.

Våra regioner

Region Europa

Region Europa förser hela världen med förpackningsmaterial som tillverkas i Europa. Mer än 60% av vår försäljning är till förpackningstillverkare i Europa, medan resten går till andra delar av världen
27 114
Nettoomsättning, MSEK
2 753
EBITDA, MSEK

Nordamerika

Region Nordamerika förser den nordamerikanska marknaden med grafiskt papper, specialpapper och massa, allt tillverkat vid dess två bruk i Michigan. Över 95% av vår försäljning riktas till kunder i USA.
11 511
Nettoomsättning, MSEK
1 618
EBITDA, MSEK

Vår strategi

Strategi för hållbar och lönsam tillväxt

Vår övergripande målsättning är att tillverka högpresterande förpackningsmaterial som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Med stöd av marknadstrender och våra strategiska val är vi väl positionerade för lönsam tillväxt.

Läs mer om vår strategi

Våra mål

Billerud har finansiella mål för tillväxt och lönsamhet, samt principer som styr bolagets skuldsättning och aktieutdelning. Tre centrala mål kopplade till säkerhet, klimatavtryck och produkternas återvinningsbarhet stödjer vårt hållbarhetsarbete.

Målet är att nettoomsättningen ska öka med 3–4% per år. Utfallet för 2023 var –3% så målet nåddes inte. Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter, förvärvet av Verso den 31 mars 2022 och avyttringen av Managed Packaging den 31 augusti 2023 minskade med 7%, på grund av lägre försäljningsvolymer och negativa mix- och prisförändringar.

År Procent
2019: 3% 3
2020: -2% -2
2021: 10% 10
2022: 63% 63
2023: -3% -3
3
Mål 3–4%
-3
Utfall -3%

Målet är en EBITDA-marginal över 17%. Detta mål uppnåddes inte 2023 då EBITDA-marginalen var 8%. Vinsten försämrades på grund av lägre försäljning och högre råvarukostnader, vilket endast delvis kompenserades av en positiv påverkan från effektivitetsförbättringsprogrammet och en minskad negativ påverkan av planerat underhåll.

År Procent
2019: 12% 12
2020: 11% 11
2021: 15% 15
2022: 19% 19
2023: 8% 8
8
Utfall 8%
17
Mål >17%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Kvoten ökade från en mycket låg nivå under 2023, främst på grund av det lägre EBITDA-resultatet men även till följd av en ökad skuld. I slutet av 2023 var kvoten 1,8, väl under målnivån.

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2021: 1,0 1,0
2022: 0,6 0,6
2023: 1.8 1,8
1.8
Utfall 1,8
2.5
Mål < 2,5

Principen är en aktieutdelning på över 50% av årets resultat. Föreslagen utdelning för 2023 om SEK 2,00 per aktie är i linje med den principen. Den föreslagna utdelningen motsvarar 103% av årets resultat och 65% av årets justerade resultat.

År Procent
2019: 26% 26
2020: 135% 135
2021: 60% 60
2022: 26% 26
2023: 103% 103
50
Mål >50%
103
Utfall 103%

Skadefrekvensen (LTIFR) för Billeruds medarbetare och entreprenörer under 2023 uppgick till 3,6 exklusive incidenter på grund av blastomykosutbrottet i Escanaba. Årsmålet på under 3,9 uppnåddes därmed.

År Utfall
2019: 7,4 7,4
2020: 7,7 7,7
2021: 6,4 6,4
2022: 5,7 5,7
2023: 3,6 3,6
3.9
Mål <3,9
3.6
Utfall 3.6

Utsläppen av fossil CO2 i den europeiska tillverkningsprocessen ökade något under 2023 till följd av produktionsstopp orsakade av marknadsrelaterade produktionsbegränsningar, och därmed nåddes inte årsmålet.

Inte heller den nordamerikanska produktionen nådde sitt mål för 2023. Åtgärder för ökad energieffektivitet och köp av energikrediter fria från CO2e-utsläpp kunde inte kompensera en negativ påverkan av produktionsstopp.

Fossil CO2 i europeisk tillverkning, kg/ton produkt

År Kg/ton
2019: 38 38
2020: 30 30
2021: 31 31
2022: 28 28
2023: 28 28
28
Utfall 28
27
Mål: <27

Fossil CO2 i nordamerikansk tillverkning, kg/ton produkt

År Kg/ton
2022: 459 459
2023: 491 491
410
Target <410
491
Outcome 491

Billeruds papper och förpackningsmaterial är helt återvinningsbara och tillverkade med ansvarsfullt inköpta cellulosafiber. Under 2023 var Billeruds europeiska materialportfölj den första i branschen att tredjepartsbedömas som 100% återvinningsbar enligt föreslagen EU-lagstiftning.

Även om våra produkter länge har varit återvinningsbara var det ett mål för året att få detta bekräftat i en tredjepartsbedömning. Analysen av återvinningsbarhet gjordes med beprövade metoder och tester av ansedda Papiertechnische Stiftung.

Produkters återvinningsbarhet

År Procent
2023: 100

Hållbarhet

Vi på Billerud brinner för hållbarhet, våra kunder och deras verksamhet. Vi är övertygade om att alla aspekter av förpackningar kan förbättras och att vi kan skapa en bättre morgondag genom att agera idag.

Tre hållbarhetsområden som är strategiskt viktiga för den framtida konkurrenskraften

De tre områden som är strategiskt viktiga för vår framtida konkurrenskraft är säkerhet, som förblir Billeruds prioritering nummer ett, samt vår klimatpåverkan och framtidens material. Vi ska fortsätta vår hållbarhetsresa med stöd av en grund som i sig bygger på de aspekter som vi anser är avgörande för vårt arbete: resurseffektiv produktion, hållbar skogsråvara, engagerande arbetsplatser, ansvarsfull leverantörskedja, samhällsengagemang och ansvarsfullt företagande.

Miljö

Billerud åtar sig att genomföra åtgärder inom alla våra verksamheter för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi arbetar för att minimera den negativa påverkan genom investeringar i ny teknik och arbetar systematiskt för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Våra högpresterande material skapar värde genom att göra det möjligt för våra kunder att använda mindre mängder material i sina förpackningar och minska sitt klimatavtryck.

Vår viktigaste resurs är förnybara råvaror från skogen. Hållbart skogsbruk, där skogens samhällsrelaterade och biologiska tillgångar bevaras, är nödvändigt för att säkerställa tillgången till vedråvara under många år framöver. Vi köper vedfiber från ansvarsfullt skötta skogar.

Läs mer:

Socialt

Vi strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald, där ett gott ledarskap och utvecklingsmöjligheter ger utrymme för medarbetarna att bidra och känna sig respekterade och uppskattade.

Vi förväntar oss också att våra leverantörer delar vår syn på hållbarhet. Vi ställer krav och har rutiner och processer för att följa upp och utvärdera våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Vår verksamhet påverkar både människor och samhället runt våra bruk. Vår ambition är att genom både lokal och global samverkan bidra till att hållbara värden skapas.

Läs mer:

 

Ansvarsfulla affärer

Billeruds ambition är att agera ansvarsfullt i alla delar av värdekedjan där vi är aktiva och att bedriva verksamhet med integritet och i enlighet med tillämpliga lagar, regler och internationella standarder. Billeruds mål är att använda sitt inflytande som bolag för att förbättra och stärka ansvarsfullt företagande även utanför den egna verksamheten.

Ansvarsfullt företagande är avgörande för Billeruds framgång. Det koncernövergripande ramverket för styrdokument beskriver hierarkin för våra styrdokument, beslutsmandat och mekanismer för att identifiera och hantera risker. Ramverket innehåller Billeruds uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer, koncernpolicyer, koncernens direktiv, processer, rutiner och andra stöddokument.

Läs mer:

Tack för att du läser!

Billeruds årsstämma 2024 kommer att äga rum i Stockholm den 21 maj klockan 15:00 på 7A Posthuset, Palmsalen i Stockholm.

Läs mer om vår årsstämma 2024