Resurseffektiv produktion

En stabil produktion och att använda resurserna effektivt är två av de viktigaste faktorerna för att minimera utsläpp till luft och vatten från våra bruk. Samtidigt arbetar vi för att fasa ut fossila bränslen, öka vår resurseffektivitet och minimera vår vattenförbrukning och påverkan på vattenkvaliteten.

Energi

Vi har redan kommit långt med att fasa ut fossila bränslen i produktionen. Vårt arbete med att minimera den negativa miljöpåverkan bygger på ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar och investeringar i ny teknik, med målet att bedriva en effektiv verksamhet med hänsyn till omgivande miljö och lokalsamhälle. Vi har nått en 98% fossilfri produktion i Region Europa och arbetar för att minimera användningen av fossila bränslen i Region Nordamerika, som just nu har en 72% fossilfri verksamhet.

Billeruds produktion är energikrävande. Den största delen av den energi som förbrukas genereras i massaprocessen, där stora mängder spillvärme frigörs. Denna överskottsvärme används främst direkt i produktionen, men förser även lokalsamhällen med fjärrvärme. I Europa omfattas all el som produceras internt eller köps in av ursprungsgarantier (GoOs) och i USA har vi köpt utsläppsfria energicertifikat (EFEC) motsvarande 60% av den totala inköpta volymen.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka den totala energieffektiviteten i våra anläggningar och att hitta nya sätt att ytterligare öka mängden energi som produceras från förnybara resurser.

Vatten

Vi är fast beslutna att minimera påverkan av vår vattenanvändning och vår påverkan på vattenkvaliteten. Ytvatten tas huvudsakligen ut för våra produktionsprocesser och återförs till vattendragen. Det finns ingen betydande vattenförbrukning i massa- och papperstillverkningsprocessen. Vatten återanvänds flera gånger under processen innan det går tillbaka till avloppsvattnet.

Återanvändning och avfall

Billerud strävar efter att använda råvaror på ett så effektivt sätt som möjligt. Till exempel kommer det mesta av vår energi från fiberresterna i vår tillverkningsprocess, där cellulosafibrerna i rötningsprocessen utvinns med hjälp av kokvätska som innehåller inaktiva kemikalier samt fiberrester. Vid förbränning av den koncentrerade kokvätskan i sodapannan återvinner och återanvänder vi även kemikalierna. I produktionsprocessen kan det betydande materialflödet av avfall och avfallsåtervinning beskrivas på följande sätt:

 •  Bark från stockar används som biobränsle i sodapannor för energiproduktion.
 • I återvinningsprocessen återvinns kemikalierna från kokningen och energin återvinns från vedrester.
 • Terpentin är en biprodukt från massaprocessen som vi tillhandahåller till annan industriverksamhet.
 • Såpa är en annan biprodukt som kan säljas till en extern tillverkare eller bearbetas till råtallolja på bruken. Råtallolja kan användas som energikälla internt eller säljas till bioraffinaderier som exempelvis producerar förnybara bränslen och biobaserade kemikalier.
 • Materialavfall från papper och kartong löses upp och återförs till produktionsprocessen. Pappers- och kartongproduktionen ger också restprodukter från kemikalier som används vid ytbehandlingar och som kan användas som täckmaterial för deponier efter extern bearbetning.
 • Fiber- och bioslam separeras från avloppsvattnet och förbränns antingen för energiåtervinning eller används som jordförbättring.

Certifikat

Våra produktionsenheter innehar många ISO-certifieringar och just nu pågår ett arbete med att även certifiera flera bruk som saknar certifieringar inom vissa områden.

Certificates at Billerud 2023 ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
Escanaba x x x
Frövi x x x
Gruvön x x x
Gävle x x x
Karlsborg x x x
Skärblacka x x x
Pietarsaari x x  
Quinnesec   x  
Wisconsin Rapids      
Wood Supply, Europe x x  


Se våra certifikat och standarder.

 

Information till konsumenter rörande hållbara biobränslen

Under 2023 har Billerud använt följande biobränslen som en del av sin värme-, el- och kraftvärmeproduktion:

 • Skogsbiomassa (från processen ursprungsland: Sverige)
 • Råmetanol (ursprungsland: Sverige)
 • Tallbeckolja (ursprungsland: Sverige, Finland, Frankrike och USA)
 • MFA (Mixed Fatty Acid, ursprungsland: Argentina Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Grekland, Honduras, Indonesien, Irland, Italien, Kina, Malaysia, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike)
 • Hartssyra (ursprungsland: USA)
 • Biogas (starkgas från processen, ursprungsland: Sverige)
 • Övrigt flytande (metanol från processen, ursprungsland: Sverige).
 • Raps (ursprungsland: Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Österrike)
 • Annan restprodukt eller avfall (ursprungsland: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland)

Biobränslena är producerade från annan restprodukt eller avfall.

Se även

Vår produktionsprocess

Undrar du hur träd blir till förpackningar? Läs om produktionsprocessen här.

Klimatpåverkan

Att motverka klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och en strategisk prioritering för oss.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.