Resurseffektiv produktion

En stabil produktion och att använda resurserna effektivt är två av de viktigaste faktorerna för att minimera utsläpp till luft och vatten från våra bruk. Samtidigt arbetar vi för att fasa ut fossila bränslen, öka vår resurseffektivitet och minimera vår vattenförbrukning och påverkan på vattenkvaliteten.

Vi har redan kommit långt med användningen av biobränsle och arbetar ständigt med att utveckla teknik och mer effektiva arbetssätt. Vår strävan efter att minimera den negativa miljöpåverkan grundar sig på ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar och investeringar i ny teknik, med målet att bedriva en effektiv verksamhet med hänsyn till den omgivande miljön och lokalsamhället.

Vi har nått 97,5 procent fossilfri produktion i Europa, och vi kommer inte att stanna där. Under 2022 förvärvade vi produktionsanläggningar i Nordamerika genom förvärvet av Verso Corporation. Och vi arbetar med att integrera dessa produktionsenheter till vårt sätt att arbeta.

En av de viktigaste nycklarna till en fossilfri produktion är en stabil och effektiv produktion, vilket inte kan uppnås utan att sätta säkerheten först.

En energiintensiv produktion

Billerud produktion är energiintensiv. Merparten av den energi som används genereras i massaprocessen där stora mängder restvärme frigörs. Detta överskott nyttjas huvudsakligen direkt i produktionen men förser också lokalsamhället med fjärrvärme.

I vår europeiska verksamhet producerar vi 43% av vårt elbehov internt, och all elektricitet, både egenproducerad och köpt, omfattas av fossilfria ursprungsgarantier.

I vår nordamerikanska verksamhet producerar vi upp till 67% av vår egen elanvändning. För hela Billerud kommer 90% av bränslemixen från biobränslen (både egenproducerade och köpta) och 10% är naturgas och andra fossila bränslen. Vi arbetar ständigt för att öka energieffektiviteten i våra anläggningar och för att hitta nya sätt att öka mängden energi producerad från förnybara källor.

Läs mer om våra målsättningar i hållbarhetsredovisningen.

Samtliga produktionsanläggningar i Europa är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. För de svenska anläggningarna gäller också certifiering enligt energiledningssystemet ISO 50001.

Se våra certifikat och standdarder.

 

Information till konsumenter rörande hållbara biobränslen

Under 2022 har Billerud använt följande biobränslen som en del av sin värme-, el- och kraftvärmeproduktion:

  • Tallbeckolja (ursprungsland: Sverige, Finland, Frankrike, USA och Ryssland*)
  • MFA (Mixed Fatty Acid, ursprungsland: Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Ecuador, Frankrike, Honduras, Indonesien, , Irland, Italien, Nederländerna, Saudiarabien, Spanien, Tyskland och USA)
  • Rester från biodieselproduktion (ursprungsland: Tjeckien och Tyskland)
  • Råmetanol (ursprungsland: Sverige)
  • Råtallolja (ursprungsland: Finland, Frankrike, USA och Ryssland*)
  • Biogas (starkgas från processen, ursprungsland: Sverige)
  • Övrigt flytande (metanol från processen, ursprungsland: Sverige).

Biobränslena är producerade från annan restprodukt eller avfall.

*Bränslen från Ryssland köptes och användes innan Ryssland-Ukraina kriget startades.

Se även

Vår produktionsprocess

Undrar du hur träd blir till förpackningar? Läs om produktionsprocessen här.

Klimatpåverkan

Att motverka klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och en strategisk prioritering för oss.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.