LCA:er och EPD:er

Kundernas kunskap och intresse för detaljerade miljöbedömningar ökar ständigt. Billerud har under många år aktivt arbetat med att förstå och utvärdera koldioxidavtrycket för vissa papper och kartongmaterial från Billerud. Från 2010 och fram till nu har vi genomfört flera livscykelbedömningar (LCAs) och miljövarudeklarationer (EPDs) i samarbete med externa forskningsinstitut.

Utförda av miljöexperter

Vi har gett i uppdrag åt oberoende forskningsinstitut, såsom IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE (Research Institutes of Sweden), att genomföra livscykelstudier och miljövarudeklarationer för några av våra produkter, såsom liner, vätskekartong, säck papper, etc. Enligt ISO 14040 är studierna föremål för oberoende granskning av tredjepart, och våra miljövarudeklarationer verifieras av en oberoende tredje part godkänd av International EPD System.

Miljövarudeklarationer

En miljövarudeklaration (EPD) är ett dokument som kvantifierar den miljöpåverkan av en produkts livscykel och möjliggör jämförelser med andra produkter eller tjänster som fyller samma funktion på ett objektivt, transparent och standardiserat sätt. Den baseras på underliggande data från livscykelbedömningar (LCA), beräknad med hjälp av gemensamma modelleringsregler, verifierad av en oberoende tredje part och skapad och registrerad under en EPD-programoperatör på www.environdec.com. Våra miljövarudeklarationer utarbetas enligt standarderna ISO 14025, 14040 och 14044, vilket säkerställer jämförbarhet av olika produkters prestanda ur ett miljöperspektiv under hela deras livscykel. Dessa deklarationer omfattar fasen från vaggan till grinden och presenterar information om utsläpp som påverkar klimatet, försurning, övergödning med mera.

Containerboard

Pure White

Produktdetaljer och nedladdning:
Pure white

Pure Performance

Pure Supreme

Produktdetaljer och nedladdning:
Pure Supreme 175
Pure Supreme 200

Pure Decor

Billerud Flute

Produktdetaljer och nedladdning:
Billerud Flute

Flutings

Produktdetaljer och nedladdning:
(Kommer snart)

Flute S

Produktdetaljer och nedladdning:
Flute S

Flute Light

Produktdetaljer och nedladdning: 
Flute Light

Kraftpapper – Medicinska förpackningar

SteriKraft

Produktdetaljer och nedladdning:
SteriKraft G, SteriKraft D, SteriKraft S Cal

Kraftpapper – Påsar

Produktdetaljer och nedladdning:
Axello Glaze
Axello Glaze X

Produktdetaljer och nedladdning:
Xpression Glaze

Xpression E-com

Produktdetaljer och nedladdning:
Xpression E-com Brown

Kraftpapper – Flexibla förpackningar

Tissue wrap

Produktdetaljer och nedladdning:
Conflex Wrap

ConFlex Light

Produktdetaljer och nedladdning:
ConFlex Light

ConFlex Glaze M

Produktdetaljer och nedladdning:
ConFlex Glaze M

Livscykelbedömningar

Livscykelstudier jämför förpackningar av Billeruds material med motsvarande lösningar av andra material och tar hänsyn till hela förpackningens livscykel: från produktionen av materialet till kasseringen eller återvinningen av den färdiga förpackningen.

E-handelsförpackningar

Påsar gjorda av Billeruds papper Xpression E-com kan minska fossila utsläpp med 50 procent jämfört med plast och dessutom leda till ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Det är resultatet från en livscykelstudie som jämför miljöpåverkan av olika typer av e-handelsförpackningar.

 

Grunda förpackningar

Billerud tillverkar ett pappersmaterial, FibreForm®, som kan användas som laminat för tråg till bland annat livsmedel. Denna livscykelstudie jämför miljöprofilen av ett tråg av FibreForm med liknande lösningar av enbart plast. Studien drar slutsatsen att tråget av FibreForm har lägst klimatpåverkan.

Comparing the environmental profile of innovative FibreForm ® food trays against existing plastic packaging solutions, RISE, 2019.

Bärkassar

En annan livscykelanalys jämför bärkassar av nyfiber, återvunnet papper, återvunnen plast och bioplast. Som bilden visar är en bärkasse av nyfiber det bästa alternativet ur klimatsynpunkt. Klicka på länkarna nedan för att läsa livscykelanalyserna.

Comparative LCA study of various concepts for shopping bags and cement sacks, IVL, 2016

Comparative LCA study of virgin fibre based packaging products with competing plastic materials, IVL, 2015

Kontakta oss

Billerud välkomnar frågor och funderingar kring våra prioriteringar vad gäller hållbarhetsarbetet eller innehållet i hållbarhetsredovisningen.

Hör av dig!