Säsongeffekter

Billerud verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive produktionsenhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet.
Billerud kostnader är relativt stabila under året. Dock är de fasta kostnaderna något lägre under sommarmånaderna på grund av färre underhållsprojekt och semester. Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på framför allt elenergi.

Underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift kan Billeruds produktionsenheter normalt behöva mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong. Resultatpåverkan från ett underhållsstopp består främst av volymbortfall relaterat till stoppet och ökade fasta kostnader, främst kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen.
 
Underhållsstoppens resultatpåverkan varierar och beror på volymminskning, omfattningen och karaktären av de åtgärder som görs, samt den faktiska längden på stoppen. Uppskattad resultatpåverkan är en indikativ bedöming av ett normalstopps påverkan på resultatet under genomsnittliga marknadsförhållanden jämfört med ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp. 
 
Från och med 2024 beräknas den uppskattade kostnadspåverkan från ett planerat underhållsstopp som summan av de fasta kostnaderna för underhållet, ökade rörliga kostnader förknippade med stoppet och lägre täckning av fasta kostnader från det minskade kapacitetsutnyttjandet under stoppet.

Uppskattad kostnadspåverkan från planerade underhållsstopp

  Uppskattad kostnadspåverkan Uppskattad fördelning av kostnadspåverkan Planerade tidpunkter för underhållsstopp
Produktionsenheter MSEK Regon Europa Region Nordamerika

2024|2023|2022
Gävle ~ 170 100% 0%

Kv 3 | Kv 3 | Kv 3

Gruvön ~ 240 100% 0% Kv 2 | Kv 2 | Kv 1 - Kv 2
Frövi ~ 80 100% 0% Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Skärblacka ~ 130 100% 0% Kv 2 | Kv 2 | Kv 2
Karlsborg ~ 90 100% 0% Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Jakobstad ~ 20 100% 0% Kv 2 |   -    | Kv 2 
Rockhammar ~ 10 100% 0% Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Escanaba ~ 110 0% 100% Kv 3 - Kv 4 | Kv 3 - Kv 4 | Kv 3
Quinnesec ~ 135 0% 100% Kv 2 |    -    | kv 3