Bolagsstyrning

Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Billerud. Ägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna ska uppfatta att beslut fattas på rationella grunder och med målet att leda till ett högre värde på bolaget. Genom att informera om förhållanden och beslut samt att värdera risker på ett öppet sätt, ökar marknadens tillit till bolaget och dess processer, vilket höjer värdet på bolaget.

Uppgiftsfördelningen mellan Billerud organ bestäms utifrån gällande lag och regelverk. I korthet kan uppgiftsfördelningen beskrivas enligt följande:

  • Aktieägarna i bolaget utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämmor. Valberedningen utses av de större aktieägarna, i enlighet med en procedur som antagits av årsstämman. En av valberedningens uppgifter är att föreslå kandidater för val till styrelsen vid årsstämman.
  • Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Billeruds organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Styrelsen består av de ledamöter som väljs av aktieägarna samt arbetstagarrepresentanter som utses av sina respektive arbetstagarorganisationer.
  • Verkställande direktören och koncernchefen utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten inom Billerud, i enlighet med styrelsens instruktioner.
  • Bolagsledningen understödjer VD i ledningsarbetet. Revisorn för Billerud väljs av bolagsstämman.

Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, gällande marknadsmissbruksregler samt övriga för bolaget relevanta lagar och regler. För att följa lagar och bestämmelser och uppfylla de höga etiska krav som vi själva har fastställt tillämpar Billerud dessutom interna regler som bl a innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (riktlinjer och policies). Styrelsen har också etablerat interna regler i form av styrelsens arbetsordning och arbetsordningar för styrelsens utskott.

 

Bolagsstämma 2024

Bolagsstämma

Billeruds årsstämma ägde rum den 21 maj 2024 i Stockholm.

Ta reda på mer