Agenda 2030

Vår planet och dess befolkning står inför stora globala utmaningar. Vi på Billerud delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring.

 

FN:s Agenda 2030

Agenda 2030 är en historisk global överenskommelse som skrevs under av FN:s medlemsstater (193 länder) år 2015. Det inkluderar 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som utgör ett långsiktigt ramverk för företag att arbete med hållbar utveckling. Mer information om de globala målen finns på FN:s hemsida. https://sdgs.un.org/goals

På Billerud är vi övertygade om att vi kan bidra till lösningarna på de stora globala utmaningarna. För att skapa en ljus framtid för kommande generationer är en omställning till ett hållbart och bio-baserat samhälle viktigt. Samhället behöver därför gynna ansvarstagande företag och hållbara produkter. Genom att erbjuda förnybara material och hållbara förpackningslösningar till den globala marknaden, möjliggör Billerud goda val för både kunder och konsumenter i hela världen. Vår ambition är att ta ledningen i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimat-effektiva.

Vi ser FN:s globala mål som ett ramverk för framtiden som möjliggör för oss att anpassa vår affärsmodell och vårt värdeskapande fram till år 2030. Med utgångspunkt i vår strategi och verksamhet har vi valt ut sex globala mål och ett antal konkreta delmål som visar var vi har störst möjlighet att påverka, skapa långsiktigt värde och driva branschens omställning. Målen är integrerade i vår strategi och följs upp genom koncernens hållbarhetsmål.

Mål 8:

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Hållbar ekonomisk tillväxt är grundläggande för att förverkliga vår mission. Genom att skapa tillväxt i vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt fortsätter vi att utmana konventionella förpackningar och bidrar till att skapa en hållbar framtid. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång – de driver på den förändring och innovation som vi vill nå. Vi på Billerud arbetar dagligen för att utveckla vår företagskultur, där säkerhet står i fokus. Vi anser att mångfald och inkludering är nödvändigt för kreativitet, problemlösning och måluppfyllelse. Därför anstränger vi oss ständigt för att skapa en säker, stimulerande och jämställd arbetsmiljö där arbetsrätt och mänskliga rättigheter prioriteras. Vi arbetar också för att det ska vara anständiga arbetsvillkor i våra leverantörskedjor, utan barnarbete eller olika former av tvångsarbete. Vi vill dessutom att fler ska lyckas få de arbeten de strävar efter, varför vi fortlöpande erbjuder många ungdomar och andra utanför arbetsmarknaden att praktisera hos oss och finna sin väg till en bra plats i arbetslivet.

Delmål som vi bidrar till: 8.5, 8.6, 8.7 och 8.8. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidorna Säkerheten först, Engagerade arbetsplatser och Ansvarsfull leverantörskedja.

Mål 9:

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Den privata sektorn spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vår ambition är att göra vår produktion fossilfri och vi uppgraderar kontinuerligt våra processer för att göra dem mer hållbara med ren och miljövänlig teknik. Vi anser att innovationer är avgörande för vår långsiktiga framgång och vi samarbetar nära kunder och partners för att utveckla innovativa lösningar som förbättrar användningen av jordens resurser. Vi letar alltid efter nya hållbara material och ny teknik, och varje år investerar vi i olika forsknings- och produktutvecklingsprojekt. På fyra av de fem orter där de svenska produktionsanläggningarna finns, är vi den största privata arbetsgivaren. Det ger oss en betydande indirekt påverkan genom att en marknad för lokala varor och tjänster tillsammans med grundläggande samhällsservice etableras, liksom att investeringar i infrastruktur görs.

Delmål som vi bidrar till: 9.2, 9.4 och 9.5. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidorna Klimatpåverkan, Framtidens material och Engagerade arbetsplatser.

Mål 12:

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

För att skapa en ljus framtid för framtida generationer behöver vi uppmuntra beteendeförändringar och stimulera omställning av marknaden i en mer hållbar riktning. Genom att erbjuda förnybara förpackningslösningar till den globala marknaden möjliggör vi klimatsmarta val för både kunder och konsumenter i hela världen. Våra pappersbaserade produkter från ansvarsfullt brukad skog håller mat både säker och färsk. Våra resurseffektiva produktionsanläggningar förbättras hela tiden för att minimera energianvändning och miljömässig påverkan. Tillsammans med våra kunder minskar vi mat- och materialsvinnet, höjer återvinningsnivåerna och ser att hållbara förpackningar och hållbar produktion och konsumtion blir verklighet.

Delmål som vi bidrar till: 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 och 12.6. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidorna Framtidens material, Resurseffektiv produktion och Ansvarsfullt företagande.

Mål 13:

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Billerud vill ta en aktiv roll i det viktiga arbetet med att bekämpa den globala uppvärmningen. Vi arbetar kontinuerligt med att ställa om marknaden till fördel för förnybara förpackningar och främja övergången till ett hållbart och bio-baserat samhälle. Från ett klimatperspektiv är vårt pappersbaserade förpackningsmaterial, producerat med cirka 97 % bioenergi som bränsle, överlägset andra material, så som plast, metall och glas. Vi arbetar hårt för att minska vår egen klimatpåverkan och vi samarbetar med andra organisationer för att minska utsläppen av växthusgaser och sluta kretslopp för material.

Delmål som vi bidrar till: 13.1. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidan Klimatpåverkan.

Mål 14:

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Vatten är livsviktigt såväl för livet på jorden som för vår verksamhet. Våra bruk ligger nära stora vattendrag och vi återanvänder vattnet upp till 50 gånger i våra processer innan det renas och får återvända till vattendraget. Vi använder inte grundvatten i vår produktion. Utöver våra egna insatser för att hushålla med vattnet så samarbetar vi med andra organisationer för att bidra till ökad kunskap om den påverkan som plast har på våra hav. Att använda bionedbrytbara material är en väldigt viktig del av arbetet med at förebygga plastförorening.

Delmål som vi bidrar till: 14.1. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidan Partnerskap och samhällsengagemang.

Mål 15:

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Skogen är grunden för vår verksamhet. Den ger oss det förnybara material vi behöver för att kunna fortsätta att skapa produkter som både motverkar klimatförändringarna och bidrar till ett hållbart samhälle. Biologisk mångfald är ett grundläggande villkor för hållbart skogsbruk och vi säkerställer alltid att den vedråvara vi använder kommer från ansvarsfullt brukade skogar och att ekosystemen i skogen skyddas. Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk har både betydande klimatnytta och ett stort socialt värde för de samhällen där vi verkar. Vi är hängivna uppgiften att hantera både skogar och vattendrag på ett ansvarsfullt sätt och att skydda ekosystem och biologisk mångfald.

Delmål som vi bidrar till: 15.2 och 15.5. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning eller på sidan Hållbar skogsråvara.Se även

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Ta del av våra framsteg.