Investment case

Fem skäl till att investera i Billerud.

1. Renodlat förpackningsföretag med världsledande produkter

 • Billerud är världsledande inom högpresterande förpacknings- och pappersmaterial.
 • Våra produkter är 100% återvinningsbara.
 • Vi har global marknadsnärvaro med Europa som huvudmarknad och Nordamerika som tillväxtregion.
 • Vår produktion ligger nära vedråvara från hållbart skötta skogar.

”Vi tillverkar högpresterande förpackningsmaterial som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle”

2. Starka marknadspositioner i attraktiva segment

 • Billeruds styrka är lätta, starka och rena material med goda tryckegenskaper för krävande användningsområden.
 • Vi har starka positioner inom vätskekartong, containerboard, förpackningskartong samt grafiskt, kraft- special- och säckpapper.
 • Mer än hälften av vår försäljning går till förpackningar av livsmedel och konsumentprodukter.

3. Växande behov av förpackningar och cirkularitet

 • Behovet av förpackningar ökar globalt, drivet av urbanisering och en växande befolkning.
 • Våra återvinningsbara och resurseffektiva material ersätter förpackningslösningar med högre klimatavtryck.
 • Marknaden för förpackningsmaterial av träfiber växer med cirka 4% per år.

4. Strategi för hållbar och lönsam tillväxt

 • Vi fokuserar på segment där vi har stark konkurrenskraft och på marknader med goda tillväxtmöjligheter.
 • För framtida tillväxt prioriteras kartong över papper.
 • Vi säkrar en effektiv fiberförsörjning genom att vara en attraktiv partner till skogsägare.
 • Vi frigör potential genom en rad effektivitetsinitiativ.

5. Starkt kassaflöde och stabil aktieutdelning

 • Starka kassaflöden från verksamheten borgar för god avkastning
 • Utdelningspolicyn säger att mer än 50% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna
 • Utdelningen har varit stabil även under konjunkturnedgångar och perioder med stora investeringar.

Billerud går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har Billerud förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i Billerud expansion i Nordamerika. På sikt kommer Billerud skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen.