Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. På 2024 års årsstämma valdes revisionsbolaget KPMG AB, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

KPMG AB har utsett Hök Olov Forsberg till huvudansvarig revisor. Hök Olov Forsberg är auktoriserad revisor. Revisorns uppdrag innefattar följande:

  • Att hålla styrelsen uppdaterad om den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll.
  • Att granska delårsrapporter samt årsbokslutet för att bedöma deras riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.
  • Att informera styrelsen om tjänster som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster och andra omständigheter som är av betydelse för revisorernas oberoende.


Se även

Ersättningsutskott

Läs om vårt Ersättningsutskott och deras huvudsakliga uppgifter.

Valberedning

Valberedningen utses av de större aktieägarna, i enlighet med en procedur som antagits av årsstämman. Läs mer här.

Bolagsstyrningsrapport, intern kontroll och riskhantering

Här hittar du Billeruds bolagsstyrningsrapport.

Bolagsordning

Ta del av Billeruds bolagsordning.