Omställning till ett klimatneutralt samhälle

Framtidens förpackningslösningar behöver vara klimatsmarta genom hela värdekedjan – från utvinning av råvara till återvinning. Vi fortsätter arbetet mot vår mission och ser att omvärldens hållbarhetsfokus bidrar till vår konkurrenskraft.

Starka globala drivkrafter påverkar förpackningsbranschen - fler varor behöver förpackas samtidigt som förpackningarna behöver anpassas så att hela värdekedjan orsakar så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Förmågan att utveckla kommersiellt gångbara klimatsmarta och cirkulära förpackningsslösningar kommer att utgöra en avgörande långsiktig konkurrensfördel i branschen.

Fem omvärldsnycklar

1. Klimatkrisen och cirkulär ekonomi driver hållbarhetsagendan

FN:s globala mål om att bekämpa klimatförändringarna, Parisavtalet och den ökade medvetenheten kring klimatet driver på utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Brist på naturresurser och ett växande problem med plastnedskräpning ökar behovet av snabb omställning till en mer cirkulär ekonomi samt driver på lagstiftning kring förpackningar som är förnybara och återvinnings- eller återanvändningsbara.

2. Växande intresse för skogen som resurs

Skogen är en viktig naturresurs och vi ser en ökad konkurrens om skogen som råvara när allt från energi, byggnader och material ska tillverkas. Det mest effektiva är om trädets samtliga delar används där de bäst kommer till sin rätt. Att skogen brukas ansvarsfullt, är en förutsättning för att skogen både ska fungera som kolsänka och bidra med förnybara råvaror. Det finns flera politiska initiativ som kommer att påverka hur skogen används.

3. Urbanisering ökar behovet av förpackade varor

Med en växande andel av jordens befolkning i städer, bor allt fler människor långt från råvaror och lokal livsmedelsförsörjning. Samtidigt ökar stadsbefolkningens efterfrågan på förpackad mat, dryck och förbrukningsvaror. Förpackningarna behöver först och främst vara säkra och effektiva så att de skyddar innehållet under transport till städerna men också förnybara, återvinnings- eller återanvändningsbara för att vara hållbara även ur ett miljö- och klimatperspektiv. Med en ökad konsumtion följer även ett stort behov av infrastruktur och system för att hantera stora materialflöden, till exempel genom återvinning, för att skapa cirkularitet.

4. Digitaliseringen innebär möjligheter

Digitalisering och hållbarhet måste gå hand i hand för att den avancerade teknologin ska främja ansvarsfulla lösningar. En möjlighet för förpackningsbranschen är att hög digitaliseringsgrad och tillgång till data i realtid utmanar den traditionella värdekedjan och öppnar upp möjligheter för nya affärs-, logistik- och distributionsmodeller, där digitala gränssnitt innebär möjligheter att effektivt nå många intressenter. Ökad e-handel är ett tydligt exempel. Tåliga e- handelsförpackningar som skyddar varorna under transport, går att optimera utrymmesmässigt och samtidigt ger en positiv returhantering för mottagaren, ställer höga krav på material, funktion och design.

5. Ökat fokus på hälsa och säkerhet 

Fokus på hälsa och säkerhet ökar generellt i samhället och därmed också fokus på livsmedelshygien och produktsäkerhet när det gäller mat och dryck. Förpackningar för livsmedel kan hantera vissa utmaningar kopplade till trygg och hållbar livsmedelsförsörjning. Den pågående globala covid-19-pandemin har ökat fokus ytterligare på livsmedelsprodukter med lång hållbarhet samt hygienisk hantering, där förpackning är en del av kedjan. Förpackningar behöver också vara tåliga för att förhindra matsvinn och utgör även en viktig del för att möta krav på produktspårbarhet och information om klimatbelastning, där full spårbarhet från råvara till livsmedelstillverkning till förpackningsmaterial förväntas.

 

Sammantaget visar omvärldsutvecklingen att vår mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid är mer relevant än någonsin.

Se även

Stora möjligheter för hjälpsamma varumärken att vinna marknadsandelar

Varumärkesägare som tydligt hjälper konsumenter att agera mer hållbart efterfrågas starkt av de globala konsumenterna.

Sustainable Packaging - Oatly Kundcase

Så här gick det till när ingenjörer från BoxLab hjälpte Oatly minska CO2-avtrycket från sina sekundärförpackningar.

Trender som formar framtidens affärsperspektiv

Utmana konventionella förpackningar – trender som formar framtidens affärsperspektiv: Billeruds trendrapport presenterar vi sex perspektiv