Trender och affärsmiljön

Billeruds förmåga att ta fram högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial möter den ökade efterfrågan på förpackningar som drivs av stora globala trender. Hållbarhet, urbanisering, ändrade konsumentbeteenden och fokus på hälsa och säkerhet är några av de trender som har en fortsatt positiv påverkan på vår verksamhet.

Kortsiktig konjunkturcykel

De senaste åren har vi sett en dramatisk förändring från goda till utmanande marknadsförhållanden i vår industri. Runt om i världen råder högre inflation, energipriser och räntor. Konsumenter har lägre disponibla inkomster och under 2023 såg vi en sjunkande efterfrågan på både konsument- och industriprodukter. Försäljningen minskade också på grund av för höga lagernivåer hos kunderna, som hade byggt upp sina lager efter de ansträngda leveranskedjorna som upplevdes under pandemin. Dessutom har EU:s sanktioner mot import från Ryssland lett till mer konkurrens om och prishöjningar på massaved i Norden och Baltikum. Detta har påverkat vår verksamhet, eftersom vi köper fiber från skogar i dessa regioner.

Marknadsutsikter och megatrender på längre sikt

På lång sikt förväntas emellertid efterfrågan på fiberbaserade material fortsätta att växa. Den globala förpackningsmarknaden förutspås växa med cirka 4% per år fram till 2028, enligt Smithers. Förpackningsmaterial gjort av nyfiber förväntas växa i samma takt. Av Billeruds produktområden väntas tillväxten bli högst för förpackningskartong, som kommer överträffa tillväxten för förpackningar av hård plast.

Urbanisering och växande befolkning

Urbanisering och en växande befolkningen fortsätter att stimulera efterfrågan på förpackningar, samtidigt som det akuta behovet av cirkularitet och hållbarhet ökar efterfrågan på återvinningsbara och resurseffektiva förpackningsmaterial som Billeruds. Konsumenter letar i allt högre grad efter miljövänliga produkter och förpackningar.

Minska klimatavtrycket

Varumärkesägare och återförsäljare runt om i hela världen letar efter sätt att minska sina klimatavtryck genom att köpa material med lägre klimatpåverkan. Utvecklingen av nya förpackningslösningar och innovativa användningsområden för vedfiberprodukter hjälper dem att byta från plast- till pappersbaserade lösningar med lägre klimatavtryck. Billerud kan också erbjuda kunderna produkter underbyggda av deklarationer med detaljerad miljödata.

Strängare lagstiftning

Strängare lagstiftning samt incitament för gröna investeringar i såväl Europa som Nordamerika driver också på omställningen till ett mer cirkulärt samhälle. I EU kommer regleringar som ställer högre krav på återvinning att öka materialcirkulariteten hos förpackningar och minska förpackningsavfallet. Klimatpolitiska åtgärder och annan lagstiftning inom ramen för Europas Gröna Giv håller på att ändra spelreglerna för skogsindustrin och skapar ett ökat intresse för nya lösningar såsom koldioxidinfångning.

Skogen som värdefull resurs

Skogen är en oerhört värdefull resurs för biologisk mångfald och upptagning av koldioxid. Skogen ger också råvara till förnybara produkter som bidrar till den gröna omställningen eftersom de ersätter alternativ med större klimatpåverkan. Då behovet av skogsråvara ökar måste industrin använda träd och vedfiber så effektivt som möjligt, utnyttja deras maximala värde och främja återvinning av fiberbaserade produkter. Billeruds papper och förpackningsmaterial är återvinningsbara och vi köper bara ved från växande skogar som är hållbart skötta med respekt för biologisk mångfald.

Digitalisering och e-handel

Digitaliseringen ökar behovet av förpackningar till e-handeln, samtidigt som den har en negativ effekt på den långsiktiga efterfrågan på grafiskt papper när elektroniska medier ersätter tryckta medier. Det resulterar i kapacitetsminskningar och omstruktureringar inom grafiskt papper. Billerud är kostnads-, kvalitets-, och serviceledande på den nordamerikanska marknaden för grafiskt papper och kommer som sådan att fortsätta tillhandahålla dessa produkter, men planerar att successivt ställa om delar av denna verksamhet till kartongproduktion. Vi erbjuder även specialpappersprodukter, där e-handeln driver en ökad efterfrågan på bland annat etiketter och postpåsar.

Produktsäkerhet och hygien

Konsumenternas ökade fokus på produktsäkerhet och hygien är också positivt för Billeruds verksamhet. Våra förpackningsmaterial av nyfiber har de egenskaper som krävs för att möta efterfrågan på livsmedelssäkerhet och lång hållbarhet för livsmedels- och dryckesförpackningar. Vi har också en utmärkt ställning för att förse producenter av medicinska produkter med säkra och hygieniska kraftpapper. En växande och åldrande befolkning, i kombination med ökade sjukvårdsutgifter, kommer att fortsätta driva upp efterfrågan på säkra och hygieniska medicinska förpackningar.

 

Se även

Våra produkter

Miljontals människor runt om i världen använder hållbart papper och förpackningar tillverkade av Billerud varje dag. Läs mer om våra produkter

Sustainable Packaging - Oatly Kundcase

Så här gick det till när ingenjörer från BoxLab hjälpte Oatly minska CO2-avtrycket från sina sekundärförpackningar.

Våra regioner

Billerud utvecklar och marknadsför papper- och förpackningsmaterial till förpackningstillverkare, konverterare, förläggare och varumärkesägare.