Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämman beslutar om årets balans- och resultaträkning, utdelning, val av styrelse och revisorer, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt andra ärenden som föreskrivs i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman beslutar även om förfarandet vid tillsättning av valberedning inför nästa årsstämma.

Årsstämma 2024

Billeruds årsstämma kommer äga rum den 21 maj 2024 klockan 15:00 på 7A Posthuset, Palmsalen, Vasagatan 28 i Stockholm.

Kaffe och tårta serveras från klockan 14:00.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta vid årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 15 maj 2024 och vara införd i framställningen av aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) avseende förhållandena måndagen den 13 maj 2024 (den s.k. ”avstämningsdagen”). Anmälan kan ske med brev till Billerud AB (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller på telefon 08-402 90 62, eller på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt under rubriken ”Dokument årsstämman 2024” nedan. Ifyllt och undertecknat formulär måste vara Euroclear Sweden (som administrerar formulären för Billerud) tillhanda senast onsdagen den 15 maj 2024. Ifyllt formulär kan inges elektroniskt antingen genom verifiering via BankID på Euroclear Swedens webbplats enligt instruktionerna på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy eller genom att det ifyllda och undertecknade formuläret skickas per e-post till generalmeetingsservice@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat formulär kan även skickas per post till Billerud Aktiebolag (publ), ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Swedens webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt under rubriken "Dokument årstämman 2024" nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas till poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier (rösträttsregistrering)

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 13 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 maj 2024 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Dokument årsstämman 2024

Kallelse och övriga handlingar till årsstämman 2024
Poströstningsformulär och anmälan till årsstämman 2024
Fullmaktsformulär årsstämma 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Länk till poströstning

 

Se även:

Tidigare årsstämmor

Bolagsordning