Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämman beslutar om årets balans- och resultaträkning, utdelning, val av styrelse och revisorer, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt andra ärenden som föreskrivs i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman beslutar även om förfarandet vid tillsättning av valberedning inför nästa årsstämma.

Årsstämma 2024

Billeruds årsstämma ägde rum tisdagen den 21 maj 2024 klockan 15:00 på 7A Posthuset, Palmsalen, Vasagatan 28 i Stockholm.