Nyckeltalsdefinitioner

Marginaler

Bruttomarginal (EBITDA, %)
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet används såväl vid resultatuppföljning som vid jämförelse med jämförbara bolag.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Rörelsemarginalen visar den procentuella delen av intäkterna som återstår efter beaktade rörelsekostnader. Nyckeltalet används såväl vid resultatuppföljning som vid jämförelse med jämförbara bolag.

Avkastning

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat beräknat på 12 månader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital beräknat per kvartal. Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått som anger hur effektivt de totala nettorörelsetillgångarna används
för att generera avkastning i rörelsen. Nyckeltalet beaktar investerat kapital i verksamheten och används vid resultatuppföljning och vid jämförelse med jämförbara bolag.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat beräknat på 12 månader, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat per kvartal, hänförligt till moderbolagets aktieägare. Måttet representerar total lönsamhet
jämfört med eget kapital investerat av moderbolagets aktieägare.

Kapitalstruktur

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, icke räntebärande avsättningar och räntebärande tillgångar. Sysselsatt kapital används till att kvantifiera totala nettotillgångar som används i den operativa verksamheten, vilket rörelseresultatet kan relateras till.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital efter utspädning
Eget kapital vid periodens slut ökat med effekt av beräknat utnyttjande av incitamentsprogram.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar. Nyckeltalet definierar finansieringen via finansiella skulder med hänsyn tagen till finansiella tillgångar, och används som en komponent vid bedömning av finansiell risk.

Rörelsekapital
Varulager, kundfordringar och övriga operativa tillgångar minskade med leverantörsskulder
och övriga operativa skulder. Beloppet visar nettot av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder som används i verksamheten. Tillsammans med anläggningstillgångarna utgör rörelsekapitalet det kapital som operativt sysselsätts för att generera avkastning.

Rörelsekapital som procent av nettoomsättningen
Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste tre månaderna dividerat med nettoomsättning för helåret eller vid helår, nettoomsättning på årsbasis (kvartalets nettoomsättning multiplicerat med fyra). Nyckeltalet visar hur effektivt rörelsekapitalet används. En lägre procentsats innebär att mindre kapital har bundits upp för att generera en viss intäkt, och en högre förmåga att internt finansiera tillväxt och avkastning till aktieägarna.

Data per aktie

Resultat per aktie
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden efter beräknat utnyttjande av incitamentsprogram.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med antalet aktier på marknaden vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med antal aktier på marknaden vid periodens slut ökat med effekt av beräknat utnyttjande av incitamentsprogram.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden under perioden.

Operativt kassaflöde per aktie
Kassaflöde från löpande verksamhet inklusive nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar och förvärv av finansiella anläggningstillgångar, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden under perioden.

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.

EV/EBITDA
Börsvärde plus räntebärande nettoskuld dividerat med rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA).

Ordlista

Avsalumassa
Massa som säljs till pappersbruk utan egen tillverkning av sådan massa.

Fluting
Det vågformade mellanskiktet i wellpapp. Tillverkas av ny- eller returfiber.

MF-papper (maskinglättat)
Glättat papper med hög tryckbarhet i kombination med hög styrka. Används bland annat till förpackningar med höga krav på dessa egenskaper.

MG-papper (monoglättat)
Papper som torkas på stor högglanspolerad Yankeecylinder och blir blankt på ena sidan. Används bland annat till förpackningar med höga renhetskrav.

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas under högt tryck vid hög temperatur med s k vitlut (natriumhydroxid och natriumsulfid). Sulfatmassa kallas även kraftmassa.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
(EBITDA = Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortisation)
i procent av nettoomsättning. Nyckeltalet
används såväl vid resultatuppföljning som
vid jämförelse med jämförbara bolag.