Klimatpåverkan

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga. Billerud har en viktig roll att spela genom att arbeta för att minska vår klimatpåverkan genom hela vår värdekedja och genom att erbjuda hållbara förpackningslösningar som möjliggör för våra kunder att även minska klimatavtrycket.

Science Based Targets

Våra ambitiösa klimatmål och utvecklingen av högpresterande, återvinningsbara material baserade på förnybar nyfiber hjälper oss att bidra till att minska den globala uppvärmningen. Vårt arbete handlar huvudsakligen om att väsentligt minska utsläppen från den egna verksamheten samt från indirekta utsläpp från köpt energi och från inköp av varor och tjänster. Billeruds Science Based Targets (SBT) vägleder oss i vårt arbete och indikerar att vi rör oss i rätt riktning.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Uppdatering av våra Science Based Targets

År 2023 fastställde Billerud ett nytt referensår (2022) för beräkningarna av Scope 1-3 med våra nya verksamheter i Nordamerika inkluderade. Vi arbetar även med att utveckla nya kortsiktiga och långsiktiga (netto noll) vetenskapligt baserade mål.

Färdplan mot fossilfri verksamhet

Även om Billerud är nära att ha en fossilfri europeisk verksamhet fortsätter vi arbetet för att minska återstående fossila koldioxidutsläpp. Billeruds färdplan för utsläpp i Scope 1 och 21 från vår europeiska verksamhet ingår i bolagets strategi. Den inkluderar också ett delmål att det första bruket ska ha en fossilfri produktionsprocess senast 2025 och att samtliga integrerade bruk ska kunna nå fossilfri status innan 2030. Centralt för vårt arbete är att hitta ersättare till fossil eldningsolja och gasol, och samtidigt investera i processutrustning för att hantera de olika egenskaperna hos biobaserade alternativ.

Den nordamerikanska verksamheten är avsevärt mycket mer beroende av fossila bränslen som olja och gas. Vår ambition för dessa verksamheter är emellertid att bli branschledande i Nordamerika och att bruken så småningom ska nå samma låga nivå av användningen av fossila bränslen som i våra europeiska bruk. På så sätt ska vi bidra till våra ambitiösa klimatmål och göra det möjligt för kunderna att minska sitt klimatavtryck ännu mer.

Samarbete i leverantörskedjan

Under 2022 antogs vår färdplan för utsläpp i Scope 32 från vår europeiska verksamhet med fokus på transporter och kemikalieanvändning. Då dessa utsläpp ligger utanför vår egen kontroll kräver de omfattande samarbete med leverantörer och andra partners. Det kommer att vara viktigt för arbetet framåt att uppmana våra leverantörer att de ska minska sina utsläpp genom att sätta upp ambitiösa utsläppsmål.

Våra produkters klimatpåverkan

För att göra det lätt för våra kunder att bedöma miljöprestandan hos våra produkter och jämföra med konventionella alternativ, genomför vi livscykelanalyser av våra produkter och skapar miljövarudeklarationer.

Läs mer om våra livscykelanalyser och miljövarudeklarationer

Carbon Capture and Storage

Oavsett varifrån koldioxidutsläppen kommer så ska vi göra allt vi kan för att minska dem. Vi vill ta fram lösningar som minskar både de biogena koldioxidutsläppen och de fossila koldioxidutsläppen. En lovande teknik är Carbon Capture and Storage av koldioxid från biogena källor (Bio-CCS).

Vi undersöker möjligheterna inom området Bio-CCS och hoppas kunna bidra till ökad kunskap både generellt och inom vår egen verksamhet. I ett projekt i Karlsborg ska en ny teknik användas för att använda kalkrika restströmmar från våra processer till att fånga upp koldioxid från brukets rökgaser.

Vid infångning av kol är lagringsmöjligheterna i dagsläget off-shore. Projektet undersöker möjligheten att lagra det infångade kolet i berggrunden och en lämplig typ av berggrund har upptäckts nära Karlsborgs bruk. Samma geografiska förutsättningar finns nära flera andra massa- och pappersbruk i Sverige, så om detta går att genomföra och är tekniskt möjligt finns stora möjligheter att göra skillnad.

Läs mer om hur Bio-CCS fungerar

Karlsborg – Kalix, Sweden.1Scope 1 och 2: Direkta utsläpp från egen verksamhet och indirekta utsläpp från köpt energi.
2Scope 3: Indirekta utsläpp från uppströms transporter, inköpta kemikalier, nedströms transporter.

Se även

Resurseffektiv produktion

Strävan efter att bli helt oberoende av fossila bränslen i produktionsprocessen är tydlig. Idag är vår produktion i Europa 97.5% fossilfri.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.