Klimatpåverkan

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga. Billerud har en viktig roll att spela genom att arbeta för att minska vår klimatpåverkan genom hela vår värdekedja och genom att erbjuda hållbara förpackningslösningar som möjliggör för våra kunder att även minska klimatavtrycket.

Klimatmål

Våra ambitiösa klimatmål och utvecklingen av högpresterande, återvinningsbara material baserade på förnybar nyfiber hjälper oss att bidra till att minska den globala uppvärmningen. Vårt arbete handlar huvudsakligen om att väsentligt minska utsläppen från den egna verksamheten samt från indirekta utsläpp från köpt energi, transporter och från inköp av varor och tjänster.

Läs mer om våra hållbarhetsmål och årsresultatet

 

Uppdatering av våra Science Based Targets

Under 2023 reviderade vi våra scope 1–3-beräkningar* (som även omfattar år 2022) för att täcka både region Nordamerika och region Europa. Förändringen är en följd av att vi slutfört integrationen av Verso, ett USA-baserat företag som förvärvades av Billerud 2022.

Vi har uppdaterat våra mål att minska växthusgasutsläppen och vi kommer att fortsätta att utveckla färdplaner med 2022 som nytt basår. Målen kommer att skickas in till Science Based Targets initiative (SBTi) under 2024 och kommer att verifieras av SBTi.

Färdplan mot fossilfri verksamhet

Även om Billeruds verksamhet till stor del är fossilfri, särskilt i vår europeiska verksamhet, fortsätter vi att eliminera de återstående utsläppen genom flera investeringar och åtgärder. Vårt långsiktiga mål är att uppnå ett klimatavtryck vid våra nordamerikanska bruk som är bäst i klassen i Nordamerika och så nära fotavtrycket som möjligt vid vår europeiska verksamhet. Detta inkluderar utfasning av kol och däckbaserat bränsle från nordamerikansk verksamhet. Just nu pågår ett arbete med att även ersätta fossila bränslen med biobränslen.

I vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser relaterade till inköpt energi köper vi CO2e-utsläppsfria energikrediter (EFEC) för våra nordamerikanska bruk. Under 2023 täcktes 60% av vår inköpta el i Nordamerika av EFEC, vilket ledde till en minskning av utsläppen från fossila bränslen. För mer information om hur vi arbetar för att minska våra utsläpp i Region Europa och Region Nordamerika, se Års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Samarbete i leverantörskedjan

Det är viktigt att vi också minskar våra indirekta utsläpp. Detta kräver ett omfattande samarbete med leverantörer och andra partners. Ett fokus kommer att vara att tillsammans med våra leverantörer arbeta för att minska utsläppen från kemikalier genom att till exempel hitta substitut med lägre miljöpåverkan. Det kommer att vara viktigt för arbetet framöver att uppmana våra leverantörer att minska sina utsläpp genom att sätta ambitiösa utsläppsmål. Det är också viktigt att stödja dem med grundläggande kunskaper om begränsning av klimatförändringar eftersom vi har identifierat att medan vissa leverantörer har kommit långt i arbetet med att minska sina CO2e-utsläpp, har andra bara börjat.

Transporter är ett annat fokusområde och vi arbetar aktivt för omställningen till en fossilfri fordonsflotta genom att fortsätta välja mer hållbara transportsätt och följa utvecklingen inom teknik och drivmedel, järnvägsutbyggnad och elektrifiering av vägar. För mer information om hur vi arbetar för att minska våra utsläpp i Region Europa och Region Nordamerika, se Års- och hållbarhetsredovisningen.

Våra produkters klimatpåverkan

Våra kunder förväntar sig att vi tar ledningen inom klimatfrågor för att vara långsiktiga partners, och de efterfrågar produkter med ett lågt CO2e-avtryck. Därför är det viktigt för Billerud att minimera vår klimatpåverkan för att attrahera och behålla kunder – detta är vitala aspekter för att säkerställa lönsamheten.

För att göra det enkelt för våra kunder att bedöma våra produkters miljöprestanda och jämföra med konventionella alternativ genomför och publicerar vi livscykelanalyser och miljövarudeklarationer för våra produkter.

Läs mer om våra livscykelanalyser och miljövarudeklarationer

Carbon Capture and Storage

Oavsett varifrån koldioxidutsläppen kommer så ska vi göra allt vi kan för att minska dem. Vi vill ta fram lösningar som minskar både de biogena koldioxidutsläppen och de fossila koldioxidutsläppen. En lovande teknik är Carbon Capture and Storage av koldioxid från biogena källor (Bio-CCS).

Vi undersöker möjligheterna inom området Bio-CCS och hoppas kunna bidra till ökad kunskap både generellt och inom vår egen verksamhet. I ett projekt i Karlsborg ska en ny teknik användas för att använda kalkrika restströmmar från våra processer till att fånga upp koldioxid från brukets rökgaser.

Vid infångning av kol är lagringsmöjligheterna i dagsläget off-shore. Projektet undersöker möjligheten att lagra det infångade kolet i berggrunden och en lämplig typ av berggrund har upptäckts nära Karlsborgs bruk. Samma geografiska förutsättningar finns nära flera andra massa- och pappersbruk i Sverige, så om detta går att genomföra och är tekniskt möjligt finns stora möjligheter att göra skillnad.

Läs mer om hur Bio-CCS fungerar

Karlsborg – Kalix, Sweden.*Scope 1 och 2: Direkta utsläpp från den egna verksamheten och indirekta utsläpp från inköpt energi och värme.
Scope 3: Indirekta utsläpp från alla områden som omfattas av scope 3.1-3.15, med undantag för scope 3.8, 3.11, 3.13 och 3.14, som har bedömts som N/A för Billerud.

Se även

Resurseffektiv produktion

Strävan efter att bli helt oberoende av fossila bränslen i produktionsprocessen är tydlig. Idag är vår produktion i Europa 97.5% fossilfri.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.