Skuld och finansieringsprogram

Billerud har en god tillgång till långsiktiga kapitalmarknader och använder flera finansieringskällor. Billerud har ingen kreditrating och har inte utgett några hållbarhetslänkade eller gröna obligationer.

Bolaget strävar efter att uppnå en rimlig diversifierad långivarebas och en återbetalningsstruktur där lånens löptid är jämnt fördelad över tiden.

Billeruds kortfristiga upplåning uppfylls av ett svenskt företagscertifikatsprogram, bankkreditfaciliteter samt en revolverande kreditfacilitet utfäst av en bankgrupp.

Den långsiktiga finansieringen uppfylls av ett obligationsprogram för Medium Term Note Program (MTN), samt övriga obligationslån från Svensk Exportkredit. Billerud har även långsiktiga bilaterala lån (term loans) från Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken och affärsbanker.

Skuldportfölj, 30 juni 2024

    Förfallotidpunkt, år  
Lån Limit, SEKm 0-1 1-2 2- Totalt utnyttjat
Syndikerade kreditfaciliteter 5 500  

 

  -
Term loans   501 101 1 052 1 654
Obligationslån inom MTN program 7 000   1 250 1 250  2 500
Övriga obligationslån   1 000   1 400 2 400
Företagscertifikat 4 000 1 137

 

 

1 137
Koncernen totalt   2 638 1 351 3 702 7 691


Företagscertifikatsprogram
Låneram: SEK 4 miljarder
Emissionsinstitut: Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken and Swedbank
Certifikat med löptider upp till ett år kan utges i både SEK och Euro
Mer information finns i denna informationsbroschyr

Medium Term Note program
Låneram: SEK 7 miljarder
Emissionsinstitut: Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken and Swedbank
Obligationer kan utges i SEK eller Euro.
Mer information finns i detta prospekt och i tabellen nedan. Klicka på respektive MTN-nummer för att se slutliga villkor.  

Lån nr

Lånedatum

Löptid

Ränte-konstruktion

Terms

115

9 februari 2023

5 år

Rörlig

MSEK 500

116

9 februari 2023

5 år

Fast

MSEK 750

117

9 februari 2023

3 år

Rörlig

MSEK 400

118

9 februari 2023

3 år

Fast

MSEK 850