Riskhantering

I Billerud verksamhet förekommer osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter på bolagets mål, varumärke och resultat.

Genom en effektiv riskhanteringsprocess strävar Billerud efter att maximera de potentiella möjligheterna att uppnå bolagets strategi och mål, och att minimera riskerna.

På en övergripande nivå är det styrelsen som styr riskhanteringen. Därefter följer riskhanteringen den normala delegationsordningen, från styrelse till VD, och från VD till organisationen. I praktiken innebär det att de flesta operativa risker hanteras av Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktioner på lokal nivå, men samordnas där det anses effektivt.

Genom ett förebyggande arbete försöker Billerud minimera riskerna. Där så inte är möjligt används säkringar och försäkringar.

Känslighetsanalys

Påverkan på resultat före skatt

Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 1 470
Valutakurser, SEK1 +/– 10% –/+ 655
– varav relaterat till EUR +/– 10% –/+ 300
– varav relaterat till USD +/– 10% –/+ 290
– varav relaterat till GBP +/– 10% –/+ 65
Fiberpris +/– 10% –/+ 1 310
Elpris2 +/– 10% –/+ 150
Naturgas3 +/– 10% –/+ 40
Låneränta4 +/– 1 procentenhet –/+ 56
  1. Exklusive effekt av valutasäkringar.
  2. Exklusive effekt av elprissäkringar.
  3. Exlusive effekt av naturgasprissäkringar.
  4. Avser lån och räntevillkor per den 31 december 2023. Förändringar avseende räntesatser och lånebelopp under 2024 har inte beaktats.


Kostnadsstruktur för Billerud
per 31 december 2023

Rörelsekostnadernas fördelning, %
Fiber (ved och extern massa) 32
Kemikalier 14
Leveranskostnader 11
Energi 5
Övriga rörliga kostnader 3
Personalkostnader 16
Avskrivningar 7
Övriga fasta kostnader 12
Totalt 100