Riskhantering

I Billerud verksamhet förekommer osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter på bolagets mål, varumärke och resultat.

Genom en effektiv riskhanteringsprocess strävar Billerud efter att maximera de potentiella möjligheterna att uppnå bolagets strategi och mål, och att minimera riskerna.

På en övergripande nivå är det styrelsen som styr riskhanteringen. Därefter följer riskhanteringen den normala delegationsordningen, från styrelse till VD, och från VD till organisationen. I praktiken innebär det att de flesta operativa risker hanteras av Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktioner på lokal nivå, men samordnas där det anses effektivt.

Genom ett förebyggande arbete försöker Billerud minimera riskerna. Där så inte är möjligt används säkringar och försäkringar.  

Känslighetsanalys för Billerud
per 31 december 2021

 

    Påverkan på resultat före skatt
Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 1020
Växelkurser, SEK1 +/– 10% –/+ 590
- varav relaterat till EUR +/– 10% –/+ 300
- varav relaterat till USD +/– 10% –/+ 210
- varav relaterat till GBP +/– 10% –/+ 80
Fiberpris +/– 10% –/+ 890
Elpris2 +/– 10% –/+ 100
Låneränta3 +/– 1 procentenhet –/+ 54

1 Exklusive effekt av valutasäkringar.
2 Exklusive effekt av elprissäkringar.
3 Exklusive effekt av räntesäkringar.

Kostnadsstruktur för Billerud
per 31 december 2021

Rörelsekostnadernas fördelning, %
Fiber (ved och extern massa) 36
Kemikalier 10
Leveranskostnader 12
Energi 4
Övriga rörliga kostnader 3
Personalkostnader 16
Avskrivningar 8
Övriga fasta kostnader 11
Totalt 100