Riskhantering

I Billerud verksamhet förekommer osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter på bolagets mål, varumärke och resultat.

Genom en effektiv riskhanteringsprocess strävar Billerud efter att maximera de potentiella möjligheterna att uppnå bolagets strategi och mål, och att minimera riskerna.

På en övergripande nivå är det styrelsen som styr riskhanteringen. Därefter följer riskhanteringen den normala delegationsordningen, från styrelse till VD, och från VD till organisationen. I praktiken innebär det att de flesta operativa risker hanteras av Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktioner på lokal nivå, men samordnas där det anses effektivt.

Genom ett förebyggande arbete försöker Billerud minimera riskerna. Där så inte är möjligt används säkringar och försäkringar.

Känslighetsanalys1

Påverkan på resultat före skatt

Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 1 930
Valutakurser, SEK2 +/– 10% –/+ 950
– varav relaterat till EUR +/– 10% –/+ 360
– varav relaterat till USD +/– 10% –/+ 490
– varav relaterat till GBP +/– 10% –/+ 100
Fiberpris +/– 10% –/+ 1 210
Elpris3 +/– 10% –/+ 300
Naturgas4 +/– 10% –/+ 70
Låneränta5 +/– 1 procentenhet –/+ 40
  1. Känslighetsanalys och fördelning av rörelsekostnader för Billerudkoncernen efter förvärvet av Verso. Beräkningarna baseras på företagets rörelsekostnader under 2022 och inkluderar Versos rörelsekostnader under januari–mars 2022.
  2. Exklusive effekt av valutasäkringar.
  3. Exklusive effekt av elprissäkringar.
  4. Hänsyn ej tagen till eventuella framtida naturgasprissäkringar.
  5. Avser lån och räntevillkor per den 31 december 2022. Förändringar avseende räntesatser och lånebelopp under 2023 har inte beaktats.


Kostnadsstruktur för Billerud
per 31 december 2022

Rörelsekostnadernas fördelning, %
Fiber (ved och extern massa) 30
Kemikalier 15
Leveranskostnader 13
Energi 6
Övriga rörliga kostnader 2
Personalkostnader 15
Avskrivningar 7
Övriga fasta kostnader 12
Totalt 100