Styrelsens utskott

Styrelsen har för närvarande inrättat två styrelseutskott som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor: ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens ledamöter utses för ett år i taget vid det konstituerande styrelsemötet. Arbetet och utskottens bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna, vilka granskas och antas varje år. Utskotten har främst en beredande och handläggande roll.

Revisionsutskott

För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott. Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att bidra till en god finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering och säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av bolaget. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, ha ansvaret för att behandla alla viktiga redovisningsfrågor samt övergripande skattefrågor som påverkar kvaliteten på bolagets externa rapportering. Med avseende på den finansiella rapporteringen ska särskilt övervakas effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska även biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och revisorsarvodering.

Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen, som fattar eventuella beslut föranledda av revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet består av ledamöterna Florian Heiserer (ordförande), Regi Aalstad och Magnus Nicolin. En arbetstagarrepresentant närvarar vid revisionsutskottets möten.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningsbelopp och andra ersättningsrelaterade anställningsvillkor för koncernledningen. Utskottet övervakar och utvärderar även program för rörlig ersättning till koncernledningen. Ersättningsutskottet övervakar och utvärderar också implementeringen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Utskottets uppgifter omfattar mer specifikt att föreslå en allmän policy för löner, ersättningar och andra anställningsvillkor för Billeruds koncernledning, lägga fram förslag till styrelsen om lön och annan ersättning till VD och, på rekommendation av VD, fatta beslut om lön och annan ersättning till de chefer som rapporterar direkt till VD. Ersättningsutskottet består av ledamöterna Jan Svensson (ordförande) och Victoria Van Camp.

Se även: Valberedning