Partnerskap och samhällsengagemang

Billerud verksamhet berör och påverkar både samhälle och människor. Ambitionen är att genom både lokal och global samverkan bidra till att hållbara värden skapas. Vi är också övertygade om att det är genom partnerskap och strategiska samarbeten med andra som vi blir bäst.

En lokal aktör med stort ansvar

Billerud är en stor privat arbetsgivaren på de orter där våra produktionsanläggningar finns. Det ger oss en betydande indirekt påverkan på samhället, till exempel genom investeringar i infrastruktur. Närheten till våra produktionsanläggningar ger också effekter som möjligheten att använda överskottsvärme från produktionen för uppvärmning av bostäder.

Aktiv dialog med beslutsfattare

Billerud är delaktig i olika initiativ, branschorganisationer och nätverk för att följa utvecklingen av lagstiftning och stärka rollen för biobaserade produkter i samhället. I vår årsredovisning finns ett urval av de mest betydande engagemangen.

Proaktivt arbete skapar arbetstillfällen

Billerud arbetar proaktivt och långsiktigt för att skapa nya arbetstillfällen. Utöver våra egna jobbinitiativ är vi engagerade i olika externa insatser, bland annat de statliga praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget i Sverige.

Engagemang för förbättrad återvinning och minskad plastnedskräpning

Billerud driver genom nätverket GRACE återvinningsfrågor på global nivå med fokus på hur återvinningssystem för vätskekartong kan förbättras i olika länder. Genom engagemanget i EXTR:ACT driver Billerud liknande frågor på EU-nivå.

Starkt engagemang för hotade arter

Billeruds ambitioner i fråga om biologisk mångfald avspeglas också i vårt samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och det ekonomiska stödet för att skydda den vitryggiga hackspetten. Projektet, som Billerud har stöttat i många år, arbetar med utsättning, stödutfodring och förbättringsåtgärder av livsmiljöerna i svenska skogar. Inom ramen för projektet genomförs riktade skogsvårdsåtgärder för att förbättra livsmiljön för hackspetten i andra utvalda geografier.


Ett annat projekt är vårt stöd för att gölgrodan ska få bättre livsbetingelser, där vi studerade hur grodan lever och vilken sorts livsmiljö den behöver. Vissa upptäckter är betydelsen av att vara uppmärksam på korridorerna mellan de specifika livsmiljöerna, och att återställningen av livsmiljöerna för en utrotningshotad groda också kan gynna andra arter. Bland annat har 35 av Sveriges 57 arter av trollsländor hittats i gölgrodans habitat.

Överskottsvärme bidrar till produktion av tomater

Vid Billeruds verksamhet i Frövi finns ett samarbete mellan WA3RM, Billerud, Linde Energi och Lindesbergs kommun för att återvinna överskottsvärme från Billerud. Energin ska användas för att odla omkring 8 000 ton tomater om året i industriell skala. Projektet, som har fått namnet WTL Frövi (Waste To Life) är under uppbyggnad, med målet att invigas under våren 2024. Utöver att ge gynnsamma hållbarhetseffekter bidrar WTL Frövi också till att göra Sverige mer självförsörjande på livsmedel. Projektet i Frövi är det första i en serie som planeras i Skandinavien.

Ambitioner att bygga en BCTMP- och biogasanläggning i Follum

Tillsammans med Viken Skog har Billerud planer för en brownfield-anläggning med BCTMP-produktion i Follum, Norge. Anläggningen har potential att generera hållbara intäkter tack vare bra infrastruktur, läge och 100% fossilfri energi. Förutom BCTMP och biogas-produktion finns det också möjlighet att arbeta med koldioxidinlagring.

United Way Campaign

Varje höst håller Billerud North America en kampanj på alla sina anläggningar, inklusive huvudkontoret, för att samla in pengar till den United Way-partner som representerar området runt etableringsorten. Under kampanjen hålls olika tävlingar och event i insamlingssyfte, till exempel matlagningstävlingar om bästa chilin och anonyma auktioner.

United Way är ett internationellt nätverk med över 1 800 lokala ideella partners som försöker förbättra hälsa, utbildning och ekonomisk rörlighet för alla människor i de samhällen där de verkar.

Nätverk med studenter

För att skapa kontakt med studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och för att bidra till deras utbildning samarbetar Billerud med Sustainergies – ett nätverk för näringsliv, akademi och studenter inom hållbarhet. Genom åren, senast under våren 2023, har vi anordnat ett antal event, workshops, och även ett så kallat CSR Live, där en studentgrupp fick besöka Billeruds hållbarhetsavdelning.

 

 

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Engagerade arbetsplatser

Medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang utgör förutsättningar för vår förmåga att nå vår mission.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.