Långsiktiga incitamentsprogram

Billerud har implementerat långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Det huvudsakliga målet med programmen är att stärka Billerud förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna för centrala ledarskapspositioner. Målet är vidare att de ledande befattningshavare och nyckelpersoner vilkas insatser har en direkt inverkan på Billerud resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Det finns för närvarande tre program som är i kraft, LTIP 2022, LTIP 2021 och LTIP 2020.

Detaljerna i programmens struktur kan variera från år till år, men grundläggande är att deltagande i programmen förutsätter att deltagarna har gjort en egen investering av aktier i bolaget. Programmen löper med en treårig intjänandeperiod. Vid utgången av perioden kan deltagarna vederlagsfritt erhålla ett visst antal aktier i bolaget under förutsättning att vissa mål (primärt finansiella mål) har uppfyllts samt under förutsättning att deltagaren vid intjänandeperiodens utgång alltjämt är anställd av koncernen samt har behållit den privata investeringen i aktier som var en förutsättning för deltagande.

För ytterligare information om programmen såsom beträffande villkor, deltagande, antal aktier som omfattas av programmen med mera, vänligen se de fullständiga förslagen för respektive program som finns tillgängliga under Bolagsstämmor, eller se Billeruds årsredovisningar.