Bolagsstyrningsrapport, intern kontroll och riskhantering

Som ett bolag noterat på NASDAQ Stockholm tillämpar Billerud Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra bolagsstyrningen i börsnoterade bolag. Billerud började tillämpa koden under våren 2005.

Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett företag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden. Om företaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till dess särskilda omständigheter kan det välja att avvika från denna regel. Detta ska då redovisas.
Billerud utformar årligen en bolagsstyrningsrapport enligt reglerna i årsredovisningslagen och Koden. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur bolaget har tillämpat koden samt redovisas eventuella avvikelser från Koden.
Nedan finns tidigare års bolagsstyrningsrapporter, även innefattande (i tillämpliga delar) rapport över intern kontroll och riskhantering.

Se även

Styrelse

Ta reda på vilka som ingår i Billeruds styrelse.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Läs om våra kommande och tidigare stämmor här.

Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. Läs mer om vilka dem är och deras uppdrag.

Revisionsutskott

För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.