Hållbarhetsfundament

Våra tre fokusområden stöds av ett löpande arbete som rymmer en mängd fundamentala hållbarhetsfrågor och lägger grunden för vår verksamhet.

Vi vill driva hållbar förändring längs hela vår värdekedja. Med ett stabilt hållbarhetsfundament som grund kan vi bidra till minskat fossilberoende och omställning till ett klimatnuetralt samhälle.

Hållbarhetsfundamentet är indelat i sex olika områden och tar sitt avstamp i skogen, där vår råvara har sitt ursprung.

Hållbar skogsråvara

Ansvarsfull leverantörskedja

Engagerade arbetsplatser

Resurseffektiv produktion

Partnerskap och samhällsengagemang

Ansvarsfullt företagande

Påverkan i vår värdekedja

Hållbarhetsfundamentet och de fyra fokusområdena bidrar både till att maximera positiv och minimera negativ påverkan längs värdekedjan. Läs mer om vårt ansvar och vår påverkan längs värdekedjan i vår hållbarhetsrapport.

Billeruds värdekedja, från träfiber till papper, till konsumenter och återvinning.

Se även

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Ta del av våra framsteg.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.