Ansvarsfull leverantörskedja

Våra produktionsenheter köper in råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja innebär att alla inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och uppfylla uppsatta hållbarhetskriterier.

Billerud ställer höga krav på leverantörer, planerare och virkesköpare. Till grund för våra inköp ligger Billerud uppförandekod för leverantörer tillsammans med internationella standarder, gällande lagar och förordningar. Vårt mål är att uppförandekoden för leverantörer ska ha undertecknats av 95% av våra leverantörer (med inköp över tillämpliga tröskelvärden) senast vid utgången av 2025.

I uppförandekoden förtydligas våra förväntningar och minimikrav, och omfattar områden såsom lagefterlevnad, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljö. Mål och aktiviteter för att uppnå en hållbar leverantörskedja är integrerade i affärsplanen för inköpsfunktionen, med ambitionen att förbättra hållbarhetsprestandan för både Billerud och våra leverantörer. Inköpare genomgår utbildning i uppförandekoden och de processer vi har för att utvärdera leverantörer. Leverantörsutvärderingar och uppförandekoden följs regelbundet upp och rapporteras till ledningsteamet för Procurement & Wood Supply samt till koncernledningen.

Läs vår uppförandekod för leverantörer.
Läs vårt Koncernövergripande inköpsdirektiv.

Leverantörsutvärderingar

Vi har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att öka deras kunskap om innehållet i vår uppförandekod för leverantörer, och för att stärka deras hållbarhetsarbete och förmåga att uppfylla våra krav. Vi uppmuntrar kontinuerligt våra leverantörer att utveckla och förbättra hållbarhetsprestandan i sina leveranskedjor. Vi har rutiner på plats för att identifiera leverantörer som är kritiska för verksamheten, till exempel leverantörer av direkt material, leverantörer med ett inköpsvärde över eller ett visst tröskelvärde, eller som bedöms ha en hållbarhetsrisk. Risker beaktas vid onboarding av nya leverantörer och övervakas under pågående verksamhet. Detta inkluderar miljörisker samt screening mot Billeruds lista över exkluderade marknader och högriskmarknader (definierade som jurisdiktioner som uppfattas ha hög risk relaterad till ansvarsfullt företagande, t.ex. mänskliga rättigheter, arbetsrätt och/eller korruption).

Billerud har sedan 2019 använt EcoVadis, en tredjepartslösning för leverantörsbedömningar. EcoVadis tillhandahåller en utvärdering som baseras på leverantörens storlek, bransch och plats. Utvärderingen består av fyra huvudkategorier:

  • Miljö
  • Arbetsrätt och mänskliga rättigheter
  • Etik
  • Hållbara inköp

Efter att ha utvärderats av EcoVadis får leverantörerna ett betyg och ett scorecard. Billerud har fastställda betygsnivåer för godkännande, godkännande med villkor eller icke-godkännande. Leverantörer som godkänns med villkor ska förbinda sig att förbättra sina prestationer och genomföra förbättringsaktiviteter. I dessa fall behöver leverantören implementera en Corrective Action Plan (CAP). När avvikelser identifieras ger vi vägledning och stöd för att hjälpa leverantören att implementera systematika förbättringar. Leverantörer som inte är godkända kan utgöra en risk för Billerud och i de fallen har Billerud rätt att säga upp avtal med leverantören och kommer inte att göra inköp från den leverantören. En hög utvärderingspoäng är en fördel vid val av leverantör.

Utvärderingar av de logistikföretag som hanterar ingående transporter av vedråvara och utgående transporter sker genom anpassade leverantörsutvärderingar som bland annat omfattar arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljö.

I samband med förvärvet av vår nordamerikanska verksamhet befinner vi oss i integrationsprocessen för att tillämpa och säkra en gemensam metod för införandet av uppförandekoden och leverantörsbedömningar i hela vår verksamhet.

Mer information om våra inköpsprocesser finns i vår hållbarhetsredovisning. Hållbarhet och regelefterlevnad är en viktig del i leverantörsutvärderingarna. Läs mer om hur vi målsätter våra leverantörsutvärderingar på sidan Hållbarhetsmål.

 

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.