Ansvarsfull leverantörskedja

Våra produktionsenheter köper in råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja innebär att alla inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och uppfylla uppsatta hållbarhetskriterier.

Billerud ställer höga krav på leverantörer, planerare och virkesköpare. Till grund för våra inköp ligger Billerud uppförandekod för leverantörer tillsammans med internationella standarder, gällande lagar och förordningar. I uppförandekoden förtydligas våra förväntningar och minimikrav, och omfattar områden såsom lagefterlevnad, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljö. Mål och aktiviteter för att uppnå en hållbar leverantörskedja är integrerade i affärsplanen för inköpsfunktionen, med ambitionen att förbättra hållbarhetsprestandan för både Billerud och våra leverantörer. Inköpare genomgår utbildning i uppförandekoden och de processer vi har för att utvärdera leverantörer. Leverantörsutvärderingar och uppförandekoden följs regelbundet upp och rapporteras till ledningsteamet för Procurement & Wood Supply samt till koncernledningen.

Läs vår uppförandekod för leverantörer.
Läs vårt Koncernövergripande inköpsdirektiv.

Leverantörsutvärderingar

Billerud har processer för leverantörsgranskning och uppföljning som anpassas utefter typ av inköp och leverantör. Vi har rutiner för att identifiera leverantörer som är kritiska för verksamheten, exempelvis leverantörer av direkt material eller som bedöms ha försörjningsrisk. Mer information om våra inköpsprocesser finns i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhet och regelefterlevnad är viktiga delar i leverantörsutvärderingarna. Inte minst för att kunna uppnå vårt klimatmål. Läs mer om hur vi målsätter våra leverantörsutvärderingar och koldioxidutsläpp inom leverantörskedjan på sidan Hållbarhetsmål.

Utförande av leverantörsutvärderingar i Nordamerika

I samband med förvärvet av vår nordamerikanska verksamhet befinner vi oss i integrationsprocessen för att tillämpa och säkra en gemensam metod för införandet av uppförandekoden och leverantörsbedömningar i hela vår verksamhet. Vi har satt upp ett mål på koncernnivå för införandet av uppförandekoden fram till 2025.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta är vägen framåt

För utgående transporter har Billerud stora möjligheter att styra mot fossilfria alternativ eftersom transporterna från våra produktionsenheter till våra kunder väl lämpar sig för järnväg. Billeruds långsiktiga mål är att ha noll växthusgasutsläpp från utgående transporter till år 2050. Ett viktig steg i den här riktningen är vårt mål att öka andelen utgående landtransporter som utförs med järnväg till 75% fram till 2030.

År 2022 genomfördes 70% (67%) av de utgående landtransporterna från våra europeiska produktionsenheter med järnväg. Tillsammans med transportörer arbetar vi för övergången till en fossilfri fordonsflotta och kommer fortsatt aktivt välja transportmedel och övervaka utvecklingen inom teknik och bränsle, järnvägsutbyggnad och elektrifiering av vägar. Merparten av den träråvara som Billerud förbrukar transporteras till våra bruk på vägar.

Mer information om fördelningen av transport hittar du i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

 

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.