Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet. Aktiebolagslagen reglerar bolagsordningens innehåll.

Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämma 2022 och är tillgänglig via länk nedan.

Bolagsordning för Billerud Aktiebolag (publ) (556025-5001)
Antagen vid årsstämman den 10 maj 2022

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn ska vara Billerud Aktiebolag (publ).

§ 2 Verksamhetsföremål
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt och indirekt, bedriva skogsindustriell verksamhet, innefattande att tillverka och sälja massa, papper och kartong samt förpackningsmaterial och förpackningslösningar därav, äga, förvalta, köpa, sälja och arrendera skogsfastigheter, bedriva skogsbruksrörelse samt sälja produkter härrörande från dessa tillgångar, bedriva kraftproduktion och energiutvinning, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 750 000 000 kronor och högst 3 000 000 000 kronor.

§ 4 Aktiers antal
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

§ 5 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med högst sex suppleanter.

§ 7 Revisor
En eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska utses. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman samt, i förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av stämman alternativt fastställande av att ett revisionsbolag skall utses;
 9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag;
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Ladda ned som PDF: Bolagsordning

 

 

Se även

Styrelse

Ta reda på vilka som ingår i Billeruds styrelse.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Läs om våra kommande och tidigare stämmor här.

Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. Läs mer om vilka dem är och deras uppdrag.

Bolagsstyrningsrapport, intern kontroll och riskhantering

Här hittar du Billeruds bolagsstyrningsrapport.