Billeruds strategi

Billerud har stora möjligheter givet nuvarande megatrender, vilka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter av nyfiber. Vår strategiska riktning ger en konkret plan för att uppnå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt.

Strategi för en hållbar lönsam tillväxt

Vår strategi ger en tydlig riktning för en lönsam och hållbar försäljningstillväxt. Sedan strategin först presenterades i november 2021 har flera stora framsteg gjorts. Under 2022 ökade försäljningen avsevärt, både organiskt och via förvärvet av Verso och lönsamheten förbättrades. Expansionen till Nordamerika och våra strategiska val kommer att möjliggöra ytterligare lönsam tillväxt till 2030 och framåt.

Hälsa och säkerhet för våra anställda är vår högsta prioritet. Säkerhet är en inställning och kultur och vi arbetar kontinuerligt med hälso- och säkerhetsfrågor för att minska skadefrekvensen för såväl våra anställda som leverantörer.

Se även: Vår affärsmodell

Strategy_eng.png

Vår mission

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

Viktigaste mål

Säkerheten först. Noll skador med frånvaro

Leverera hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial

Strategiska prioriteringar

Commercial

Vår strategi fokuserar på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter samt produktsegment där vi har stark konkurrensförmåga. Vårt fokus ligger främst på segmenten kartong och vätskekartong där vi ser de största möjligheterna för framtida tillväxt. Inom våra papperssegment, som inkluderar säck- och kraftpapper, kommer vi att sträva efter att förbättra mixen genom värdeskapande användningsområden samt innovation.

Europa är vår hemmamarknad där vi är väletablerade i alla segment. Nordamerika kommer att vara vår främsta tillväxtregion under de kommande tio åren. Vi har där identifierat ett växande marknadsbehov av nyfiberbaserad containerboard och förpackningskartong, där den inhemska tillgången är oförändrad. I Asien och andra regioner har vi ambitionen att växa med marknaden inom utvalda användningsområden.

Genom vårt innovationsarbete introducerar vi nya användningsområden som möter den ökande efterfrågan på hållbara alternativ till förpackningar av fossilbaserad plast, aluminium och glas.

 • Paperboard – Driva motorn i Europa och leverera enligt tillväxtambitionen i Nordamerika
 • Vätskekartong – Långsiktig lönsam tillväxt med utvalda kunder
 • Säck- och kraftpapper – Förbättra mixen genom att öka andelen målapplikationer
 • Innovation – Öka påverkansdriven innovation

Produktion

Vi fokuserar på effektiviseringar genom hela verksamheten. Vi optimerar produktionen i våra bruk, vilket leder till högre volymer och en förbättrad produktmix.

Vi har gjort flera investeringar i våra bruk i Gruvön där vi rampar upp kartongmaskinen KM7 till att producera högre volymer av bestrukna kartongprodukter. Maskinen förväntas vara helt upprampad 2025.

Förvärvet av Verso utgör en betydande möjlighet för tillväxt på marknaden för förpackningskartong. Ett transformationsprojekt pågår för att konvertera minst en pappersmaskin till en kartongproduktion i världsklass och kraftigt minska våra fossila koldioxidutsläpp. Dessutom ska vi behålla vår position som kvalitets- och kostnadsledare inom specialpapper och grafiskt papper. Denna transformation av verksamheten kommer resultera i ytterligare kapacitet och en mer lönsam produktmix, och utgör grunden för en framtida lönsam tillväxt i regionen.

 • Höja effektiviteten till bäst i branschen för alla bruk med ett gemensamt ramverk för hela verksamheten
 • Accelerera KM7:s kapacitet och realisera potentialen över de tre kartongbruken
 • Utveckla och genomföra transformationen i Nordamerika
 • Bygga framtidens pilotanläggning i Norge

Vedförsörjning

Vi köper ved från hållbart skötta skogar. För verksamheterna i Europa kommer över 70% av vedråvaran från privata skogsägare och skogsbolag i Sverige. Det finns visserligen god tillgång på ved i Sverige, men konkurrensen om denna naturresurs ökar till följd av en ökad efterfrågan från olika industrier samt regulatoriska förändringar för skogsbruket.

Vi är medvetna om vikten av att bibehålla och skapa nya långsiktiga samarbeten och att optimera fiberförbrukningen. Vi bygger en konkurrenskraftig fiberförsörjning via våra nuvarande inköpskällor och utvecklar alternativa källor utanför våra nuvarande inköpsregioner. Vi utvecklar även en försörjningskedja som är smidig grön och flexibel för att säkra tillgången på vedfiber av hög kvalitet.

Vi har initierat ett långsiktigt samarbete med den norska skogsägarföreningen Viken Skog för att etablera produktion av BCTMP i Norge. Den nya produktionslinjen är planerad att inrättas vid Follums bruk som ligger i ett område med konkurrenskraftig och hållbar vedförsörjning relativt nära våra bruk.

Våra verksamheter i USA är belägna nära riklig och kostnadseffektiv tillgång på vedråvara.

 • Optimera fiberförbrukningen
 • Bygga långsiktiga partnerskap
 • Säkerställa en konkurrenskraftig fibertillgång
 • Utveckla en smidig, grön och flexibel vedförsörjningskedja

Vår grund

Vår framgång bygger på tre pelare:
hållbarhet, våra medarbetare och vår företagskultur.

Hållbarhet

Alla våra aktiviteter bygger på våra ambitioner för hållbarhet. Vi har en färdplan för att minska våra CO2-utsläpp enligt våra vetenskapligt baserade mål. Den är genomarbetad och framsteg har gjorts i våra europeiska anläggningar. Nu ska vi även inleda detta arbete i våra nordamerikanska anläggningar. All vår vedråvara är ansvarsfullt inköpt och vi arbetar för att få en fossilfri försörjningskedja.

Medarbetare

Våra medarbetare är centrala för bolagets framgång och fortsatta konkurrenskraft. Att säkerställa att vi har medarbetare med rätt kompetens och en stark successionsplanering kommer att vara avgörande för vår förmåga att genomföra vår strategi. Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig utbildning, både vad gäller färdigheter och hållbart ledarskap.

Vår företagskultur är anpassad till vår strategi och grundar sig på Billeruds värderingar: Sätt kunden i centrum, Våga förnya, Led förändringen, och Ta hand om varandra.

Ett Billerud

Eftersom Billerud har vuxit fram ur många samgåenden och förvärv är våra system och processer inte alltid enhetliga. Vi ser över våra arbetssätt, system och processer för att skapa ”Ett Billerud”. Ett enhetligt arbetssätt kommer att göra oss till ett effektivare bolag och en bättre leverantör för våra kunder.

Läs vidare om vår strategi i vår senaste års- och hållbarhetsrapport.
Gå till finansiella rapporter