Vår affärsmodell

Billerud tillverkar högpresterande papper och förpackningsmaterial som stödjer en cirkulär ekonomi. Människor över hela världen är beroende av våra biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara material.

1. Träfiber
Växande skogar binder CO2 och avverkade träd bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

  • 30% av ett avverkat träd blir till massiva träprodukter
  • 30% blir till återvinningsbart papper och förpackningar
  • 40% biprodukter som blir till bioenergi

2. Inköp
Utöver träfiber köper vi direktmaterial som kemikalier. Leverantörer utvärderas för att säkerställa att de uppfyller våra högt ställda standarder inom till exempel miljö och etik.

3. In- och utgående transporter
Vi strävar efter det mest hållbara transportsättet för att minska vår miljöpåverkan från både ingående transporter av råvaror och utgående transporter av färdiga varor.

3. Verksamhet
Vi återvinner och återanvänder så mycket som möjligt i vår verksamhet, till exempel återvinns och återanvänds vedrester och kemikalier. Vi genererar även grön energi.

4. Kunder
Vi förser våra kunder med förnybara och biologiskt nedbrytbara papper och förpackningsmaterial till säkra, lättviktiga och högkvalitativa förpackningar som kan ersätta fossilbaserade alternativ.

5. Konsumenter
Våra produkter används till förpackningar av livsmedel och konsumentvaror, tryckt kommunikation och industriell användning.

7. Återvinning
Material tillverkade av nyfiber kan användas till återvunnen kartong och papper som inte behöver hålla högsta klass.

Humankapital
5 800 medarbetare

Tillverkningskapital
9 produktionsanläggningar

Naturkapital
13,6 miljoner m3 vedråvara

Billeruds verksamhet skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter, och bidrar samtidigt till omställningen till ett cirkulärt samhälle. Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet, våra kunder och deras verksamheter.

Respekt för skogen

Växande skogar absorberar mer koldioxid än stående skogar. Efter avverkning används hela trädet för olika syften, där vissa delar används i Billeruds produktion. Vi köper träflis och trädtoppar för att tillverka massa, papper och kartong. Vi köper endast träfiber från hållbart skötta skogar, med respekt för biologisk mångfald och samhällen.

Integrerade bruk och bioenergi

Billeruds produktionsanläggningar ligger i Sverige, USA och Finland, nära råvarukällan. Alla anläggningar, utom Wisconsin Rapids konverteringsanläggning, är verksamhetsmässigt integrerade bruk som tillverkar såväl papper eller kartong som massa. I vår tillverkningsprocess genereras grön energi som huvudsakligen används i våra egna processer. Vi levererar också fjärrvärme och biprodukter som används för att producera biobränsle.

Global försäljning av förnybara material

Vi levererar våra material till över 2 000 förpackningstillverkare, tryckerier, förlag och andra kunder i över 100 länder. Varumärkesägare är viktiga intressenter som anger krav på materialens kvalitet, säkerhet, tryckbarhet och hållbarhet. Våra produkter är av hög kvalitet, hygieniska och lättviktiga, och kan ersätta material med större klimatpåverkan, såsom fossilbaserade material.

Hållbar värdekedja

Efter att våra material har använts kan de återvinnas många gånger och göras till kartong av återvunnen fiber, innan de slutligen kan användas för att producera energi. Vårt verksamhetsflöde och våra produkter utgör en hållbar värdekedja.


Se även

Billeruds strategi

Billerud har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, villka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter.

Våra regioner

Vi utvecklar och marknadsför papper- och förpackningsmaterial till förpackningstillverkare, konverterare, förläggare och varumärkesägare.

Produktionsanläggningar

Våra anläggningar är omgärdade av vackra skogar och vattendrag. Klicka här för att läsa mer om var vi finns i världen.

Hållbarhet

En proaktiv ledning i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva..