Vår affärsmodell

Billerud tillverkar högklassigt papper och förpackningsmaterial från nyfiber som stödjer en cirkulär ekonomi. Vår strategi fokuserar på attraktiva marknader och produktsegment där vi har stark konkurrenskraft. Hållbarhet utgör kärnan i vår affärsmodell.

1. Vedfiber– hela trädet används
Växande skogar binder koldioxid, men även avverkade skogar bidrar till en fossilfri värld.

  • 30% av ett avverkat träd blir till massiva träprodukter
  • 30% blir till återvinningsbart papper och förpackningar
  • 40% biprodukter som blir till bioenergi

2. Sulfatprocessen återvinner kemikalier och genererar energi
Kemikalierna som används för att frigöra fibrerna ur veden återvinns och återanvänds i en cyklisk process. Rester av vedråvaran efter fiberutvinning används till energi.

3. Kunder
Förnybara och biologiskt nedbrytbara material till säkra, lätta och högkvalitativa förpackningar som kan ersätta fossilbaserade alternativ för förpackning av:

  • livsmedel och drycker
  • konsument- och lyxprodukter
  • medicinska och hygienprodukter
  • industriella tillämpningar

4. Konsumenter

5. Återvinning
Material tillverkade av nyfiber kan användas till återvunnen kartong som inte behöver hålla högsta klass.

Humankapital
6 000 medarbetare

Tillverkningskapital
9 produktionsanläggningar

Naturkapital
15 miljoner m3 vedråvara

Nya träd planteras

Vid avverkning används hela träden för olika syften, där vissa delar av träden används i vår produktion. Vi köper trädtoppar och träflis från hållbart skötta skogar för att tillverka massa, papper och kartong. Vi tar ansvar för säkerställa att vedråvaran kommer från skogar som brukas med respekt för den betydelse de har för biologisk mångfald och för samhället. För varje avverkat träd planteras nya träd, och växande skogar absorberar mer koldioxid än stående skogar.

Integrerade bruk och grön energi

Billeruds produktionsanläggningar ligger i Sverige, USA och Finland, nära råvaran. Alla anläggningar utom konverteringsanläggningen i USA är verksamhetsmässigt integrerade bruk som tillverkar såväl papper eller kartong som massa. I vår tillverkningsprocess genereras grön energi som huvudsakligen används i den egna verksamheten. Vi levererar också fjärrvärme och biprodukter som används för att producera biobränsle.

Global försäljning av förnybara material

Våra kunder är främst tillverkare av förpackningsmaterial, men även grossister, tryckerier och förlag. Varumärkesägare är viktiga intressenter, eftersom de anger kraven på materialets kvalitet, säkerhet, tryckbarhet och hållbarhet. Våra material levereras till kunder i över 100 länder. Bara vår vätskekartong beräknas uppgå till över 100 miljarder vätskeförpackningar per år. De produkter vi erbjuder är biologiskt nedbrytbara och kan ersätta material med större klimatpåverkan. När vi utvecklar och lanserar nya applikationer kan fler fossilbaserade förpackningar ersättas.

Hållbar värdekedja

När våra material har använts kan de återvinnas många gånger och användas till kartong av återvunnen fiber, innan de slutligen används till energiproduktion. Vårt verksamhetsflöde och våra produkter utgör grunden för en hållbar värdekedja.

Se även

Billeruds strategi

Billerud har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, villka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter.

Våra regioner

Vi utvecklar och marknadsför papper- och förpackningsmaterial till förpackningstillverkare, konverterare, förläggare och varumärkesägare.

Produktionsanläggningar

Våra anläggningar är omgärdade av vackra skogar och vattendrag. Klicka här för att läsa mer om var vi finns i världen.

Hållbarhet

En proaktiv ledning i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva..