Säkerheten först

En säker arbetsplats handlar om något så självklart som att ingen ska riskera sin hälsa eller säkerhet på jobbet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och målsättningen är att säkerhetsarbetet ska leda till en skadefri verksamhet.

Ett systematiskt arbete med säkerhetsrutiner ger ringar på vattnet i form av motiverade medarbetare, en stabil produktion och ökad produktkvalitet. Att skapa säkra arbetsplatser är avgörande för en hållbar och lönsam verksamhet, och därmed en strategisk prioritet för bolaget.

Vårt strategiska arbete för en säker och stabil produktion

Steg mot en skadefri arbetsmiljö

Vårt systematiska arbete för att utveckla ledarskap, kompetens, beteenden och processer har lett till en långsiktig trend med ett minskat antal skador. Vi fortsätter vårt systematiska förbättringsarbete inom säkerhet och är medvetna om att förändringar tar tid.

Arbetet med att utveckla en säker arbetsmiljö omfattar all verksamhet. Dels handlar det om att skapa ordning och reda med hjälp av standarder och rutiner som tydligt anger hur varje arbetsuppgift måste utföras och följas upp. Dels handlar det om att säkerställa en säkerhetskultur som i alla delar präglas av attityder och beteenden som värnar en säker arbetsmiljö.

Allt börjar med ordning och reda

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att utveckla en säkerhetskultur som främjar enskilt ansvar, omsorg, ingripande och att säga sin mening. Grunden till en sådan säkerhetskultur är att förhindra och minimera riskerna, stärka ledarskapsrollen och skapa en inställning hos alla om deras eget ansvar att alltid sätta säkerheten först.

Samtliga underentreprenörer ska följa och respektera vår uppförandekod för leverantörer samt regler och beteenden för en säker arbetsplats. I vårt ansvar ligger att tydliggöra förväntningar och de krav som vi ställer, samt följa upp och agera i de fall brister upptäcks.

Förebyggande arbete börjar med ordning och reda samt stöd från standarder, rutiner och instruktioner som anger hur arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt.

Se våra policyer och riktlinjer

På rätt spår med hjälp av riskobservationer

Riskobservationer är ett initiativ som kan bidra till en skadefri verksamhet. Det handlar om att ta gemensamt ansvar för att se, agera och rapportera en risk innan det sker ett tillbud eller en olycka. Det kräver ett proaktivt beteende och alla medarbetare och entreprenörer uppmuntras att identifiera och rapportera osäkra situationer eller handlingar.

Målet framåt är att öka antalet riskobservationer som rapporterats per person för varje år.

Nyckeln är ett synligt ledarskap

Ledarskap och engagemang är avgörande för att bygga upp en stark säkerhetskultur. Centralt är att öka chefernas kompetens genom ett systematiskt säkerhetsarbete, men deras närvaro och synlighet i det dagliga arbetet är också av stor vikt.

Vi följer upp antalet säkerhetsvandringar som ledningsgruppen genomför på alla bruk, för att engagera sig i direkt dialog med anställda och entreprenörer om vikten av säkerhet i deras dagliga arbete.

Cheferna i den nordamerikanska verksamheten ansvarar för att genomföra minst en grundläggande säkerhetskontroll (Key Safety Performance Audit, KSPA) per månad, med utgångspunkt i en arbetsuppgift med hög risk, för att säkerställa att säkra arbetssätt tillämpas.

Fortsatt fokus på att bygga upp en säkerhetskultur hos våra entreprenörer

Alla entreprenörer måste respektera och följa Billeruds rutiner för en säker arbetsplats, och de senaste åren har vi vidtagit viktiga åtgärder när det gäller samordningsrutiner och beteenden för säkra arbetsplatser med entreprenörerna. Det har lett till en sjunkande skadefrekvens över längre tid. 

Billerud strävar efter att säkerställa att alla som arbetar i våra anläggningar får en lämplig säkerhetsutbildning. Entreprenörerna är skyldiga att rapportera alla skador, tillbud och riskobservationer och informationen ingår i vår rapportering och uppföljning.

Så säkerställer vi informations- och cybersäkerhet

Cyberbrott har blivit en snabbt växande oro för branschen. Billerud har valt ett systematiskt arbetssätt för att skydda IT-infrastruktur, informationstillgångar och dataintegritet baserat på informations­säkerhets­standarderna ISO 27001 och NIST. Utöver det har ett flertal initiativ för att öka medvetenheten bland medarbetarna genomförts. Till ledningssystemet för informationssäkerhet har det också lagts kontroller för att säkerställa att bolaget möter kraven från EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, och att cyberbrottsrelaterade risker hanteras. Kontrollerna och deras prioritering bygger på analys av de identifierade riskerna och följderna. Riskanalys utförs på flera nivåer i bolaget och riskerna hanteras i styrnings- och förvaltningsforum för bolagets informations- och systemresurser, inklusive produktionsteknik (Mill IT). Informationssäkerhet och cybersäkerhet styrs av CISO på uppdrag av CIO. Rapportering till revisionsutskottet sker varje kvartal. CISO är placerad i avdelningen för finans och IT där CIO rapporterar direkt till den verkställande ledningen.

 

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.

Engagerade arbetsplatser

Medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang utgör förutsättningar för vår förmåga att nå vår mission.