Finansiella mål

Billerud har finansiella mål för tillväxt och lönsamhet, samt principer som styr bolagets skuldsättning och aktieutdelning.

Målet är att nettoomsättningen ska öka med 3–4% per år. Detta mål överskreds med råge 2022 eftersom nettoomsättningen ökade med 63%, främst till följd av förvärvet av Verso.

År Procent
2018: 6% 6
2019: 3% 3
2020: -2% -2
2021: 10% 10
2022: 63% 63
3
Mål 3–4%
63
Utfall 63%
Målet är en EBITDA-marginal över 17%. Detta mål uppnåddes 2022 eftersom EBITDA-marginalen under året var 19%. Den förbättrade marginalen var främst ett resultat av högre försäljningspriser och en förbättrad produktmix.

 

År Procent
2018: 12% 12
2019: 12% 12
2020: 11% 11
2021: 15% 15
2022: 19% 19
19
Utfall 19%
17
Mål >17%
Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. I slutet av 2022 var kvoten 0,6, väl under målnivån.

 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2021: 1,0 1,0
2022: 0,6 0,6
0.6
Utfall 0.6
2.5
Mål <2,5
Principen är en utdelning till aktieägarna på över 50% av årets resultat. Den föreslagna utdelningen för 2022 om SEK 7,50 per aktie, bestående av en ordinarie utdelning på SEK 5,50 och en extrautdelning på SEK 2,00, motsvarar 41% av årets resultat.

 

År Procent
2018: 86% 86
2019: 26% 26
2020: 135% 135
2021: 60% 60
2022: 41% 41
41
Utfall 41%
50
Mål >50%