Finansiella mål

Billerud har finansiella mål för tillväxt och lönsamhet, samt principer som styr bolagets skuldsättning och aktieutdelning.

Målet är att nettoomsättningen ska öka med 3–4% per år. Utfallet för 2023 var –3% så målet nåddes inte. Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter, förvärvet av Verso den 31 mars 2022 och avyttringen av Managed Packaging den 31 augusti 2023 minskade med 7%, på grund av lägre försäljningsvolymer och negativa mix- och prisförändringar.

År Procent
2019: 3% 3
2020: -2% -2
2021: 10% 10
2022: 63% 63
2023: -3% -3
3
Mål 3–4%
-3
Utfall -3%
Målet är en EBITDA-marginal över 17%. Detta mål uppnåddes inte 2023 då EBITDA-marginalen var 8%. Vinsten försämrades på grund av lägre försäljning och högre råvarukostnader, vilket endast delvis kompenserades av en positiv påverkan från effektivitetsförbättringsprogrammet och en minskad negativ påverkan av planerat underhåll.

 

År Procent
2019: 12% 12
2020: 11% 11
2021: 15% 15
2022: 19% 19
2023: 8% 8
8
Utfall 8%
17
Mål >17%
Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Kvoten ökade från en mycket låg nivå under 2023, främst på grund av det lägre EBITDA-resultatet men även till följd av en ökad skuld. I slutet av 2023 var kvoten 1,8, väl under målnivån.

 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2021: 1,0 1,0
2022: 0,6 0,6
2023: 1.8 1,8
2.5
Mål <2.5
1.8
Utfall 1.8
Principen är en aktieutdelning på över 50% av årets resultat. Föreslagen utdelning för 2023 om SEK 2,00 per aktie är i linje med den principen. Den föreslagna utdelningen motsvarar 103% av årets resultat och 65% av årets justerade resultat.

 

År Procent
2019: 26% 26
2020: 135% 135
2021: 60% 60
2022: 26% 26
2023: 103% 103
103
Utfall 103%
50
Mål >50%