Nyhet
24 apr 2023, 15:33 CET

Billerud utforskar möjligheter med Bio-CCS

Det globala klimatavtalet som trädde i kraft år 2016 krävde inte bara en brant minskning av växthusgaser men också att nettonegativa utsläpp skulle skapas. För att tackla detta ser vi på Billerud att koldioxidinfångning är en del av lösningen på vår tids klimatutmaningar.

Karlsborg – Kalix, Sweden.

En lovande teknik är Carbon Capture and Storage från bioenergi (Bio-CCS). Eftersom vi har en stor andel biogena koldioxidutsläpp har vi möjlighet att avlägsna koldioxid från atmosfären genom att implementera den här tekniken vid Billeruds anläggningar.

En unik möjlighet att motverka klimateffekterna

De mest kända kolsänkorna är våra skogar. Koldioxid i atmosfären tas upp av träden genom fotosyntes och omvandlas till socker och syre. Sockret lagras sedan i det växande trädet. Därmed bidrar våra skogar på ett effektivt sätt med att lagra koldioxid. När träden sedan förmultnar eller förbränns släpps växthusgaserna ut i atmosfären – och det är här som ny teknik kan komma i spel för att fånga in den.

Så fungerar Bio-CCS

Våra processer baseras på en förnybar råvara som ingår i ett cirkulärt kretslopp. Koldioxid fångas in när skogen växer, vi förädlar skogen till förnybara produkter och energi. Den koldioxid som bildas vid energianvändning kan vi fånga in, samla upp och lagra i jordens inre. På så sätt bildas så kallade kolsänkor, eller negativa utsläpp.

Illustration showing the process of carbon capture and storage in bioenergy production. Carbon dioxide is emitted from the production unit and captured, then transported to a storage site where it is permanently stored in the bedrock or under the seabed. This process helps to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change.


Genom att samla in biogen koldioxid från Billeruds anläggningar i Sverige kan vi bidra till så mycket som 50% av Sveriges mål om negativa utsläpp till 2045, då Sverige ska vara koldioxidneutralt.

För oss som bolag är detta viktigt. Vi kan vara en del av att lösa en av vår tids största utmaningar och begränsa den globala uppvärmningen, samtidigt som våra processer blir ännu mer hållbara och vi stärker vår affär. Vi kan skapa nya affärsmöjligheter och hjälpa andra verksamheter där det är väsentligt mycket svårare att minska koldioxidutsläppen.

Permanent lagring av koldioxid

Det finns ett flertal projekt i gång i Europa för att lagra koldioxid geologiskt i berggrunden. Ett sätt är att lagra koldioxiden genom att borra nya hål under havsbotten, ofta 1 kilometer eller mer nedåt, i så kallade Salina Akvifärer. I dessa finns geologiska förutsättningar för att lagra koldioxiden permanent och säkert. Den porösa sandstenen i Akvifären i kombination med en takbergart ”Cap Rock” hindrar koldioxiden från att sippra ut.

Ett annat sätt att lagra koldioxiden är i uttömda olje- och naturgasfält, också ofta långt under havsbotten. I detta område finns det mycket kunskap.

Det finns även möjlighet för infångad koldioxid att mineraliseras, vilket innebär att bilda en ny bergart där koldioxid binds i fast form. Med andra ord kan koldioxiden omvandlas till sten, en naturlig process som med ny teknologi kan accelereras.

Om begreppen

CCS (Carbon Capture and Storage) är ett begrepp som används för att beskriva processen att avskilja koldioxid från rökgaserna. När koldioxiden kommer från växter, talar man i stället om Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy CCS). Den avskilda koldioxiden kan användas som en råvara i den industriella produktionen, och detta kallas då för CCU (Carbon Capture and Utilization). Det är också möjligt att direkt fånga in koldioxid från luften, vilket benämns som DAC (Direct Air Capture).

Se vår Climate Impact Engineer Frida Jerrå förklara Bio-CCS (videoklipp)

Se även

Hållbar skogsråvara

Resurseffektiv produktion

Partnerskap och samhällsengagemang