Mänskliga rättigheter

Åtaganden

Billerud har undertecknat FN:s Global Compact och stödjer därigenom aktivt mänskliga rättigheter. Företaget ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som står i överensstämmelse med principerna i Global Compact, ILO:s grundläggande konventioner, och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Billerud åtar sig att respektera och främja internationella mänskliga rättigheter i relationer med anställda, leverantörer och andra affärspartners, och vi uppmuntrar dem att dela detta åtagande.

Billerud stödjer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och ställer sig bakom principen att stater har skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna och att företagen har ett ansvar för att respektera dessa rättigheter. Principerna används som ett ramverk för arbetet med mänskliga rättigheter och för att säkerställa att Billerud verksamhet har en positiv påverkan. Billerud ska på ett strukturerat sätt arbeta med att identifiera, och föra en dialog med, intressenter som har påverkan på och/eller påverkas av koncernens verksamhet. En transparent och lyhörd dialog gör det möjligt för oss att förstå deras förväntningar och behov, för att ta hänsyn till dessa vid Billerud fortsatta utveckling.

Våra åtaganden gällande mänskliga rättigheter anges i Billerud uppförandekod samt i våra koncernpolicyer gällande hållbarhet, ansvarsfullt företagande, säkerhet och medarbetare. Våra koncernpolicyer finns här. Koncerndirektiv som kompletterar koncernpolicyerna anger mer detaljerade interna regler om beaktande av mänskliga rättigheter i vår verksamhet och hur dessa ska implementeras, ses över och följas upp.

Vårt arbetssätt

Aspekter avseende mänskliga rättigheter finns integrerade i våra befintliga processer och rutiner, t.ex. som en del av vårt arbete med hälsa och säkerhet, anti-diskriminering, leverantörsutvärdering liksom i relation till övriga affärspartners.

Billerud arbetar aktivt för att ständigt stärka metoderna för att identifiera och utvärdera risken för att orsaka, bidra till eller sammankopplas med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Billerud har åtagit sig att agera på information för att kunna undvika, förebygga, minska och/eller avhjälpa potentiell negativ påverkan på, samt att främja, mänskliga rättigheter.

Identifiera och hantera risker

Som ett globalt förpackningsföretag kan möjlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter uppstå i hela värdekedjan, t.ex. hälso- och säkerhetsrisker, diskriminering och risker inom vår egen leverantörskedja i länder som associeras med förhöjda risknivåer.

Risker relaterade till mänskliga rättigheter ingår i den koncernomfattande ERM-processen och därmed i Billerud riskuniversum. Utöver detta formaliserar vi en specifik riskhanteringsprocess för att identifiera, utvärdera och prioritera potentiella risker för brott mot mänskliga rättigheter.

Under 2022 lanserade Billerud en ny version uppförandekoden för leverantörer (Supplier Code of Conduct). Den nya koden innehåller förväntningar och krav på Billeruds leverantörer, bl.a. avseende mänskliga rättigheter. Billerud utvärderar kontinuerligt sina leverantörer, inklusive med hjälp av en extern hållbarhetsutvärdering som tillhandahålls av Ecovadis.

Rapportering

Billerud kommunicerar information om vårt arbete inom mänskliga rättigheter via vår års- och hållbarhetsredovisning, Modern Slavery Act Statement liksom vissa utvalda externa hållbarhetsutvärderingsregimer.

Alla våra anställda och externa partners har möjlighet att lämna anonyma rapporter om brott mot uppförandekoden och andra allvarliga oegentligehter. För detta ändamål har vi etablerat ”Billerud Speak-Up Line” som bl.a. både egna medarbetare och externa intressenter kan använda. Vår Speak-Up Line hittar du här.