Planera stickvägar

Stickvägar är de väggator som tas upp för att skogsmaskinerna ska kunna ta sig fram i skogen. De ska vara så raka och parallella som möjligt. Då minskar både den totala stickvägslängden och risken för skador på träden.

Björkstammar med blå band knutna runt i snöig skog.

Stickvägar tas upp i samband med den första gallringen. Dessa stickvägar används även vid kommande gallringar, så det är viktigt att de placeras på passande ställen i terrängen.

Avståndet mellan stickvägarna ska normalt inte understiga 20 meter. I vissa fall kan större avstånd krävas. I gallringar där nya stickvägar tas upp svarar stickvägsträden för en stor andel av det totala gallringsuttaget. Glesare stickvägsnät minskar andelen stickvägsträd och ökar möjligheten till selektiv gallring inne i beståndet.

Max fyra meter 

Stickvägarnas bredd ska anpassas till de maskiner som används. Normalt ska vägarna inte vara bredare än fyra meter. I kurvor och svår terräng ska de vara bredare för att undvika skador på de närmaste träden.

Vägarna ska vara så raka och parallella som möjligt, då minskar både den totala stickvägslängden och risken för skador på träden. Partier med dålig bärighet ska i möjligaste mån undvikas eller gallras på frusen mark.

Skadefritt mål

Målet är att gallra skadefritt, max fem procent skadade träd av de kvarstående träden kan accepteras. Körskador ska undvikas i alla lägen. Genom rätt planering i tid och terräng undviker man de flesta körskador. Risken för skador minskar ytterligare med rejäla risbäddar i stickvägarna.

Vill du veta mer om hur du ska tänka kring planering av stickvägar? Kontakta din lokala virkesköpare så får du hjälp. 

Kontakta din virkesköpare


Missa inte

En vacker väg genom skogslandskap på hösten.

Du tjänar på att ha bra vägar

Ett väl fungerande vägnät på din fastighet gör att du får mer betalt vid avverkningar. Så här hjälper vi dig att utveckla vägar.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Gallringar samlade i Skogsägarwebben

I Skogsägarwebben kan du enkelt hålla koll på när det är dags att gallra, samt se kartor och historik.