Skogen är viktig för klimatet

Visste du att alla delar av trädet tas tillvara? Skogen spelar en viktig roll i klimatomställningen, inte bara som kolsänka utan den ger också förnybar råvara till husbyggnation, förpackningar och biobränsle. 

Please accept Marketing cookies to view this content.

Skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och de flesta känner till att växande skog binder koldioxid. Även trähus och andra konstruktioner av trä binder koldioxid. Men skogens bidrag till klimatomställningen stannar inte där.

– Från skogen kommer det råvara till pappersförpackningar som kan ersätta förpackningsmaterial med högre utsläpp, till exempel plast och aluminium. Det brukar kallas substitutionseffekten. Man använder en förnyelsebar råvara istället för råvaror som kommer från ändliga resurser, säger Per Funkquist, hållbarhets- och kommunikationschef på Billerud Skog.

Pappersförpackningar är både förnyelse- och återvinningsbara. Per Funkquist framhåller att råvaran ska komma från skog där tillgångarna hela tiden växer, så att man inte har en avverkning som bygger på avskogning och minskande skogstillgångar. I Sverige växer skogen i snabbare takt än den avverkas – och när ett träd avverkas ser man till att hela trädet, från stam till krona, tas tillvara.

– De högkvalitativa delarna, ungefär en tredjedel av trädet, blir timmer och ersätter till exempel byggmaterial som betong och stål som har högre klimatpåverkan. Ytterligare en tredjedel blir förpackningar som spelar en viktig roll för substitutionseffekten. Från tillverkningen av både timmer och förpackningar uppstår biprodukter, som bark, spån och grenar, och ungefär 40 procent av trädet blir till bioenergi som ersätter fossila bränslen. På så sätt tas alla delar av ett avverkat träd tillvara och bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Fyra positiva effekter av ett aktivt skogsbruk

1. Växande skog binder koldioxid.
2. Trähus och andra konstruktioner i trä binder koldioxid.
3. Substitutionseffekten innebär att man ersätter produkter från ändliga resurser, till exempel plast och aluminium, med produkter från förnybara källor, exempelvis papper.
4. Restprodukterna blir bioenergi.

Läs mer

Skogsskötsel

Har du koll på rågångarna?

För den som införskaffat en ny skogsfastighet är en inventering av rågångarna ett bra sätt att lära känna sin skog och få en överblick över...
Skogsskötsel

Vägen till en lyckad virkesaffär

Att genomföra en virkesaffär är ofta ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. En större gallring eller föryngringsavverkning...
Skogsskötsel

Planera inför avverkning

När kontraktet om en gallring eller föryngringsavverkning är upprättat så börjar traktplaneringen. En god planering innehåller många moment –...