Så går certifieringen till

Genom att certifiera din skogsfastighet får du en fantastisk möjlighet att lära dig mer om hållbart skogsbruk. Så här går det till att certifiera skogen med hjälp av oss på Billerud.

Barrskog i vinterskrud.

När du som skogsägare väljer att certifiera dig blir du medlem i vårt gruppcertifikat. Billerud äger certifikaten och en extern revisor granskar att vi arbetar med och sköter den certifierade skogen enligt reglerna.

Certifieringen steg för steg

 1. Under startrevisionen träffar du Billerud och tillsammans går vi igenom certifieringsstandarderna och dina åtaganden.

 2. Efter mötet signerar du och Billerud medlemsavtalet.

 3. Nu är du och dina fastigheter certifierade och ska följa certifieringskraven. Virket som avverkas klassas som certifierat och betingar ett högre värde på marknaden.

 4. Om någon annan än Billerud utför skogliga åtgärder måste entreprenadavtal utformas i enlighet med FSC®:s regler. Åtgärden ska ske i enlighet med FSC:s principer som beskrivs i Billeruds handledningar.

 5. Varje år fyller du i en enkät om vad som hänt på din fastighet det gångna året.

 6. Medlemsparaplyets organisation revideras varje år av Billeruds interna och externa revisorer. Vid revisionen besöks även några slumpvis utvalda medlemsfastigheter. Skogsägare med fastigheter över 5000 hektar revideras årligen medan mindre fastigheter besöks ungefär var femte år.

 7. Vid revisionen diskuterar vi ditt skogsägande, går igenom skogsbruksplanen och andra dokument samt besöker utförda åtgärder i skogen. Revisionen tar en knapp dag.

Detta ska du kunna visa upp vid en revision:

 • Aktuell certifieringsanpassad skogsbruksplan. Är din fastighet mindre än 20 hektar behöver du ingen plan, men då ska du kunna visa att du gjort naturvärdesbedömningar inför gallring och slutavverkning.
 • Utförda skötselåtgärder inklusive redovisning av bestånd som gödslats eller GROT-skördats.
 • Förändringar i skogstillståndet, till exempel om du köpt eller sålt mark.
 • Skriftlig motivering om du omvandlat skogsmark till något annat ägoslag.
 • Ekonomisk bokföring för att visa att till exempel skatter har betalats.

Om du sålt virke till någon annan än Billerud ska du kunna visa:

 • Köpekontrakt, mätsedlar eller andra dokument som säkerställer spårbarheten av virket.

Om du anlitat någon annan än Billeruds entreprenörer ska du kunna visa:

 • Entreprenörens PEFC-certifikatsnummer.
 • Kompetensbevis på att entreprenören har kunskap om aktuell åtgärd.
 • Trakthandling eller dylikt, som visar hur utföraren har fått information om åtgärden. 

 Ansvarsfördelning

Som medlem i Billeruds medlemscertifikat får du hjälp med mycket inom ditt skogsbruk och med certifieringen. Ansvarsfördelningen mellan dig som skogsägare och Billerud som certifikatsinnehavare är dock viktig för att det ska bli tydligt vilka åtagande respektive part har. 

Skogsägarens ansvar:

 • Uppfylla relevanta delar av skogsstandarderna enligt FSC samt PEFC.
 • Acceptera revisioner av både interna och externa revisorer.
 • Korrigera eventuella avvikelser som framkommit vid intern- eller externrevision.
 • Att de fem procent som avsatts för naturvårdande ändamål inte består av inlöst mark.
 • Följa Billeruds skogsbrukshandledningar om andra företag eller entreprenörer anlitas.
 • Säkerställa PEFC-certifiering om andra företag eller entreprenörer än Billeruds anlitas.
 • Besvara Billeruds årsenkät kring skogsbruket och dess åtgärder om den miljöhänsyn som skapats vid avverkning.
 • Betala medlemsavgiften till Billerud.

Billeruds ansvar:

 • Upphandla entreprenör inför åtgärd.
 • Organisera interna och externa revisioner.
 • Erbjuda medlemmarna en beställning av en certifieringsanpassad skogsbruksplan.
 • Stödja, informera och ge råd till medlemmarna gällande skogsbruk och certifiering.
 • Medlemmarna erhåller en extra premie för certifierad råvara vid virkesaffär med Billerud.
 • Hålla skogsbruksplanen uppdaterad samt fylla i årsenkäten (efter överenskommelse).

Dokumentation

Mål och inriktning. Skogsbruket på en fastighet kan variera avsevärt beroende på ägarens syfte och mål med sitt skogsägande. Som certifierad skogsägare ska du därför formulera ett mål och en inriktning för ditt skogsbruk. På så sätt blir det enklare att planera dina kommande skötselåtgärder.

Årsenkät. Varje år kommer vi på Billerud be dig fylla i en årsenkät om vad som har hänt på din fastighet det gångna året. Enkäten innehåller uppgifter som revisorn efterfrågar gällande medlemsparaplyet. I samband med att enkäten skickas ut, kommer du också få ett informationsbrev om aktuella frågor som rör paraplyet. Det kan till exempel gälla hur revisionerna gått, förändringar på Billerud eller nyheter inom certifieringen.

Loggor. All användning av PEFC:s och FSC:s loggor ska godkännas i förväg. Kontakta därför Billerud för mer information innan du använder en logga.

SkogsbruksplanSkogsbruksplanen är det viktigaste dokumentet för en certifierad skogsägare. Om du inte har en aktuell plan vid certifieringstillfället, hjälper Billerud dig att ta fram en. Om din fastighet är mindre än 20 hektar behöver du ingen plan, men du ska då ha en karta som innefattar ägoslagsgränser, lövdominerade bestånd samt eventuella bestånd med främmande trädslag. Inför gallring och slutavverkning ska det även göras en naturvärdesbedömning för att fånga upp eventuella naturvärden som ska värnas vid åtgärden. I skogsbruksplanen definieras målet med skogsägandet samt hur skogens alla bestånd ska skötas och när. 

FSC och PEFC

FSC, Forest Stewardship Council®, är en global organisation med internationella principer och kriterier. Dessa beskriver hur ett ansvarstagande skogsbruk ska bedrivas utifrån ett miljö-, socialt- och lönsamhetsperspektiv. Varje enskilt land har en egen skogsbruksstandard enligt FSC, som harmoniserar både med lokala förutsättningar och med de internationella reglerna. I dag är cirka 175 miljoner hektar skogsmark i 80 länder FSC-certifierad. FSC skogsbrukscertifiering är en så kallad nivåstandard, det innebär att det finns tydliga regler vad gäller naturvård, sociala hänsynstaganden samt krav på att bedriva ett rationellt och lönsamt skogsbruk.

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering. PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjeskogsbrukets villkor och bygger på nationella certifieringsstandarder som är anpassade till lokala förhållanden, i linje med internationella PEFC:s riktlinjer. PEFC har i dag 34 medlemsländer och en certifierad skogsmarksareal av cirka 245 miljoner hektar.

Vi certifierar enligt FSC® (FSC-C023846) och PEFC (PEFC/05-31-78). 

Missa inte

Två män studerar en telefon i skogen.

Detta innebär certifiering

Ett certifierat skogbruk kräver aktiv skogsskötsel. Så här gör du för att leva upp till kraven i alla skogliga åtgärder.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Din virkesköpare hjälper dig

För att certifiera skogen ska du vända dig till din personliga virkesköpare, som kan berätta mer om hur certifieringen går till.