Så säljer du virket

Från kontrakt om avverkning till pengar på ditt konto – vi tar ansvar för alla led i virkesaffären. Så här går det till att sälja virke till oss på Billerud.

Motljusbild på skog och väg.

Ett första besök i skogen

En virkesaffär börjar med att vår virkesköpare gör ett besök i din skog. Då är det bra om du som markägare är med. Ni diskuterar avverkningen och kommer överens om hur arbetet ska utföras. En taxering görs ofta för att beräkna hur mycket volym som avverkningen kommer att ge och för att bedöma avverkningskostnaden.

Kontrakt och detaljplanering

Ett kontrakt upprättas för avverkningen där alla delar av din överenskommelse med Billerud skrivs in. Efter det gör vi en detaljplanering i fält som resulterar i en karta och ett traktdirektiv för hur avverkningen ska göras. I samband med detta skickar vi en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, om inte du som markägare redan har gjort det. Handlingarna förmedlas till avverkningsledaren som planerar in avverkningen med en lämplig avverkningsgrupp. Alla handlingar tillsammans med virkesorder och vältlappar distribueras via webben till den avverkningsgrupp som ska utföra arbetet.

Avverkning

Avverkningen utförs enligt traktdirektivet och virket läggs upp vid väg och märks så att det kan identifieras vid transport och inmätning. Timmer transporteras till sågverk och massaved till terminal eller direkt till industri där den mäts in av oberoende virkesmätare. Timmer mäts stock för stock, massaved mäts i trave.

Mätbesked redovisas

Virkesmätaren redovisar allt inmätt virke till SDC, skogsnäringens IT-företag, som bearbetar mätdatan och skickar ut mätbesked till dig en gång i månaden. Inmätning av virket kan ske under en längre period vilket kan ge ett antal mätbesked. Allt summeras dock i slutredovisningen.

Betalning till ditt konto

När allt virke från den överenskomna avverkningen är inmätt får du en slutredovisning från oss. Där finns en sammanställning av alla sortiment och det ekonomiska utfallet enligt kontraktet. Likviden betalas ut till ditt konto.

Löpande skogsvård tar vid

Om du har en överenskommelse om att utföra markberedning och plantering efter avverkningen så fortsätter Billeruds åtagande i tre år, den vanliga tidsperioden för en föryngringsåtgärd.

Om du inte redan har en skogsbruksplan så hjälper vi på Billerud dig att ta fram en så att du kan planera dina åtgärder i skogen på lång sikt och säkra skogens tillväxt.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om hur du säljer virke till oss på Billerud. Kontakta din lokala virkesköpare så får du hjälp.

Kontakta din virkesköpare


Missa inte

Vill du veta mer om att sälja virke?

Vänd dig direkt till din lokala virkesköpare om du har frågor kring hur virkesförsäljningen går till, eller var i processen din avverkning ligger.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för timmer och massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.