Viltförvaltning och jakt

Billerud förvaltar jakten på Billeruds, Bergvik Skog Öst samt Marma Skogs marker. Marken arrenderas ut till personer och jaktlag. Det här gäller för jakten.

En vilande älg i gräset.

Storleken på olika viltstammar ska fastställas utifrån den foderproduktion som landskapet erbjuder och skador som respektive art kan förorsaka. Värdet av virkesproduktionen är många gånger större än värdet av jaktintäkterna. Därför prioriteras målen med skogsskötseln framför önskemål om viltstammar.  

Genom att reglera mängden klövvilt ska viltförvaltningen leda till att betesskador på framför allt ungskog av tall hålls inom acceptabla gränser. Det ger även positiva effekter för den biologiska mångfald som är knuten till mer betesbegärliga växter som asp och rönn. Vi strävar efter en långsiktig samverkan med våra jägare.

För jakt på mark som Billerud upplåter gäller:
- Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.
- Viltförvaltningen ska vara anpassningsbar och faktabaserad.
- De fyra stora rovdjuren – varg, björn, lo och järv – ska vara naturliga inslag i den svenska skogen och bör förvaltas aktivt med ett stort lokalt ansvar. Extra hänsyn måste tas till människor och näringar som berörs av rovdjuren.

Utbildning i skog och klövvilt

Vi ställer krav på genomförd utbildning av jägare som jagar på mark upplåten av oss. Webbutbildningen Skog och klövvilt ökar dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt.  

Utbildningen Skog och klövvilt

Rapportera jakt

I Jaktrapport rapporterar du dagligen fällt vilt, älgobs och älgjakt. Den är till för jaktlag som använder Jaktrapport.

Jaktansvarig

Vänd dig till Bo Jansson om du har frågor om jakt på mark upplåten av Billerud i Uppland eller Gästrikland.
Telefon: 0295-244468
E-post: bo.i.jansson@billerud.com

 

Vänd dig till Peter Dahlbom om du har frågor om jakt på mark upplåten av Billerud i Dalarna, Hälsingland eller Jämtland.
Telefon: 070-2683318
E-post: peter.dahlbom@billerud.com