Röjning formar din framtida skog

Röjningen har stor påverkan på den framtida utvecklingen av din skog. Att du röjer och hur du röjer har även en väsentlig påverkan på ditt ekonomiska utfall.

Skogsarbetare i orange kläder ute i skogen.

Många ungskogar måste röjas för att minska konkurrensen mellan träden. De träd som lämnas kvar får då högre tillväxt, blir grövre och får ett högre ekonomiskt värde. Man bör ta bort trädslag som inte passar för marken och minska höjdspridningen i beståndet.

Ta bort krokiga, skadade och kvistiga träd för att öka skogens virkeskvalitet. En väl utförd röjning ger en värdefull skog med rik biologisk mångfald.

Läs mer om olika röjningsmetoder

Röj hela trakten

Hela den planerade trakten ska röjas med undantag av områden som ska lämnas av natur- eller kulturvårdsskäl (läs mer om det här). Skogen ska röjas fram till diket mot vägar, medan diket och väggrenen vanligen rensas maskinellt från vägen.

Efter slutröjning bör det finnas ett lövinslag i alla bestånd som har naturliga förutsättningar för detta. Koncentrera lövträd till fuktiga partier, vägkanter, kantzoner och områden som saknar barrföryngring. Lämna hellre lövträden i små grupper än jämnt utspridda i beståndet. Alla lövträdslag som förekommer i beståndet ska vara representerade efter slutröjningen.

Röj bort barr- och lövplantor som konkurrerar med huvudstammarna men "städa" inte. Små plantor upp till knähöjd behöver inte röjas bort. Däremot är det viktigt att röja bort skadade och förvuxna träd för att rädda utvecklingsbara träd av bättre kvalitet.

Så mycket kostar röjningen

En röjning kostar från 1 500 till 6 000 kronor per hektar beroende på antal stammar, grovlek, topografi och avstånd till väg. Ju längre man väntar med röjningen desto dyrare blir den och man tappar dessutom produktion på de träd som ska vara kvar.

Prisexempel: Följande jämförelse kan göras mellan ett välröjt och ett oröjt bestånd vid första gallring i kronor per hektar.

  Röjt bestånd Oröjt bestånd
Uttag (i m3fub) 50 35
     
Kostnader i kronor    
Röjning i rätt tid 2 500  
Gallringskostnad 7 700 7 300
Förröjning   3 500
Summa kostnader 10 200 10 800
     
Intäkter i kronor    
Massaved  9 000 9 000
Klentimmer  5 400  0
Summa intäkter 14 400 9 000
Vinst 4 200 –1 800


Skillnaden är 6 000 kronor per hektar. Dessutom har det röjda beståndet efter gallring en medeldiameter som är minst tre centimeter grövre än det oröjda, vilket är värt många tusenlappar i framtiden. Det röjda beståndet är också mera stormfast och tåligt för snötryck.

Missa inte

Skogsmaskin gallrar i skogen.

Gallra upp till tre gånger

För att skapa ett bestånd med hög virkeskvalitet behöver du röja i två omgångar samt gallra upp till tre gånger. Så här gallrar du på bästa sätt.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Kontakta oss för att prata röjning

Våra virkesköpare kan hjälpa dig med alla frågor du har om röjning och andra skogliga åtgärder. Kontakta oss.
Möt en skogsägare

Skogen är källan till ett gott liv

Skogen är en central del av Örjan Bergströms vardag, en plats för både rekreation och arbete. Med tiden har det ständigt växande skogsinnehavet...