Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen brukas utan större kala ytor. Det kan vara intressant i områden där det finns andra värden än virkesproduktion att ta hänsyn till. Här får du veta mer om olika hyggesfria metoder.

 

Exempel på skärmställning.

Det finns flera olika metoder att tillämpa inom det hyggesfria skogsbruket. Gemensamt för dessa metoder är att de inte får ha några enskilda luckor större än 0,25 ha, att luckorna inte får utvidgas förrän ungskogen uppnått en höjd på 2,5 m samt att det alltid ska finnas ett visst antal träd i beståndet som är minst 10 m höga. Utöver dessa kriterier får den genomsnittliga tätheten för beståndet inte understiga § 5 Skogsvårdslagen.

Kostnader och intäkter vid hyggesfritt skogsbruk varierar utifrån val av metod och objektets förutsättningar. Bland annat påverkar mängden undervegetation, avstånd till väg och bärighet. Kostnaderna påverkas även av vilka åtgärder som skogsägaren önskar genomföra i form av eventuell markberedning, plantering och röjning.

Alla hyggesfria metoder behöver anpassas utifrån skogens förutsättningar och ståndort. Billerud hjälper dig att hitta den hyggesfria metod som passar din skog och dina mål med ditt skogsbruk! Kontakta din virkesköpare


Läs mer om: Hyggesfritt skogsbruk

Blädning

Blädning innebär att det aldrig skapas kala ytor, utan marken är ständigt bevuxen av träd i alla diameterklasser och åldrar. Det ska alltid finnas fler små träd än stora. Blädning förutsätter att skogen domineras av skuggtåliga trädslag (sekundärträdslag), företrädesvis gran. I de sydligare delarna av Sverige är även bok ett alternativ.

Läs mer om: Blädning

Luckhuggning

Luckhuggning innebär ett system av mindre kala ytor, där formen på ytorna kan variera. Metoden är lämplig i områden där hänsyn ska tas till sociala värden eller om hänsyn behöver tas till befintliga naturvärden. Luckhuggning lämpar sig bäst för likåldrig skog, gärna lövskog eller blandskog med övervägande del tall.

Läs mer om: Luckhuggning

Stråkhuggning

Stråkhuggning är en variant av luckhuggning där luckorna görs långsmala i ytterkanten av eller inne i ett bestånd. Metoden fungerar för alla trädslag, men mindre bra för granbestånd där skaderisken är större samt magra tallmarker.

Läs mer om: Stråkhuggning

Skärmskogsbruk

En skärm innebär att överståndare lämnas i ett bestånd där en relativt likåldrig etablering får växa upp underifrån. Det skapas då ett tvåskiktat bestånd. Skärmställning är den hyggesfria metod som sannolikt är mest tillämpbar, utifrån hur dagens svenska skogar ser ut.

Läs mer om: Skärmskogsbruk

Missa inte

Skogsarbetare med motorsåg fäller träd.

Så här jobbar vi

Billerud verkar för ett hållbart skogsbruk och köper bara virke från välskötta skogar.
Närbild på avverkat timmer.

Sälja virke

När skogen är gammal nog och tillväxten har avstannat är tiden mogen att avverka resultatet av ditt och tidigare skogsbrukares arbete.