Guiden till din skogsbruksplan

Varje skogsägare har egna förutsättningar och mål med sitt skogsbruk. Skogsbruksplanen är alltid grunden för att planera och effektivisera skogsägandet.

 

Foto: GettyImages

En skogsbruksplan är en plan för skogsägarens skogsskötsel och skogsbruk för kommande period. Den utgår från digitala flygbilder och satellitdata som utgör nödvändig information inför fältinventeringen. Skogsbruksplanen tas fram av Billerud tillsammans med skogsägaren. Om du som skogsägare inte redan har upptäckt nyttan med en skogsbruksplan är det hög tid att skaffa en. Här guidar vi dig igenom de viktigaste delarna av innehållet.

Mål och inriktning
Skogsägarens mål och inriktning med skogsbruket dokumenteras. Billeruds skogsbruksplaner är certifieringsanpassade vilket innebär att all information som krävs för ett certifierat skogsbruk finns med.

Fastighets- och ägarinformation
Innehåller samlad information om fastigheten; allmänna intryck, produktionsmål, naturvårdsmål, avverkning/skogsvård, naturvärden, vatten, fornminnen, etc. Denna information är utgångspunkten för alla skogsbruksbeslut.

Skogliga data
Den sammanlagda arealen delas upp i avdelningar som är avgränsade för de åtgärder som planeras. Skogliga data innehåller bland annat information om typ av mark (ägoslag), ålder på beståndet, huggningsklass som beskriver skogens utvecklingsstadium och åtgärdsbehov, ståndortsindex enligt SLU:s Guiden till din skogsbruksplan boniteringssystem, målklasser för produktiv skogsmark, markfuktighetsklass, virkesvolym, vegetationstyp, stamantal, trädslagsfördelning samt planerade åtgärder och när de ska utföras.

Natur- och kulturhänsyn
Planen redovisar registrerade kultur- och fornlämningar samt relevant information gällande samisk rennäring. Att identifiera och bevara dessa värden är föreskrivet i lag. Här visas också avsättningar eller anpassat brukande (vid certifiering).

Kartor
Detaljerade kartor ger en ögonblicksbild av fastigheten, vilket underlättar planering och genomförande av skogsbruksåtgärder. Kartorna baseras ofta på ett ortofoto (flygbild) där avdelningsgränser, fastighetsgränser, vägar, med mera, ritas in. Ålder, huggningsklass, målklass och åtgärd presenteras i olika temakartor.

Huggningsklass
Huggningsklassen beskriver skogens utvecklingsstadium och åtgärdsbehov. Den bestäms främst av ålder och ståndortsindex.

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning
Fastighetens areal delas in i avdelningar som är ändamålsenliga för en effektiv skogsskötsel och som sammanfaller med planerade åtgärder. Avdelningsuppgifterna innehåller bland annat information om medeldiameter, medelhöjd, grundyta, stamantal, huggningsklass, ståndortsindex och åtgärdsförslag.

Sammanställning över fastigheten
Sammanställningen ger en överblick av fastighetens mark, virkesförråd och planerade åtgärder.

Skogens fördelning på målklasser
Målklasser anges för produktiv skogsmark och beskriver målsättningen med skogsskötseln samt naturvärden.
PG - Produktionsskog med Generell hänsyn
PF - Produktionsskog med Förstärkt hänsyn
NS - Naturvård som kräver Skötsel
NO - Naturvård Orört, lämnas för fri utveckling

 

 

Missa inte

Beställ en skogsbruksplan

Kontakta en virkesköpare om du har frågor om skogsbruksplanen eller vill gå vidare med att beställa en. Det är en klok åtgärd för skogens framtid.
Skogsmaskin i snö fäller ett träd.

Så går det till att sälja virke

Att sälja virke är en process i flera steg – från ett kontrakt om avverkning till dess att pengarna finns på ditt konto. Så här går det till.
Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...