Skogsbruksplanen – ditt viktigaste hjälpmedel

Skogsbruksplanen är det viktigaste verktyget för dig som skogsägare. Med planen som underlag kan du planera dina åtgärder i skogen både vad gäller avverkningar och skogsvård.

Vad innehåller en skogsbruksplan?

En skogsbruksplan är indelad i två delar och består av karta och skriftlig information. Kartan innehåller ofta ett flygfoto där bland annat beståndsgränser, fastighetsgränser och vägar ritas in.

Skogsbruksplanen innehåller en skriftlig sammanfattning av hela fastigheten med arealer, virkesförråd, huggnings- och åldersklasser, avverkningar, målklasser och skogsvård under den tioårsperiod som planen löper. I beståndsbeskrivningen man kan läsa om någon åtgärd är aktuell och hur akut den är. Själva huggningsklasserna (till exempel R1, G1) är bara en beskrivning av vilket åldersintervall beståndet har och säger ingenting om att en åtgärd, till exempel röjning eller gallring, behövs.

I skogsbruksplanen finns även en sammanställning av de olika åtgärdsförslagen som ligger under planperioden. Detta är ett bra underlag när du pratar med din virkesköpare om när avverkningar och skogsvård på fastigheten ska göras.

Så görs en skogsbruksplan

Skogsbruksplanen upprättas normalt genom fältarbete i skogen där en planläggare samlar in uppgifter för varje enskilt bestånd, bedömer och ger förslag på vilka åtgärder som bör göras. Om du som skogsägare också har förslag eller synpunkter på skötseln av fastigheten tas dessa med vid bedömningen av lämpliga åtgärder. Planen utarbetas sedan digitalt där man tar hjälp av flygbilder för bättre precision över området.

En skogsbruksplan är en färskvara som behöver uppdateras med jämna intervall. Planperioden löper på tio år och därför tas endast åtgärder under denna period med. I dag är nästan alla skogsbruksplaner digitala och uppdateras kontinuerligt.

Målklasser

Målklasser innebär en indelning av bestånden i tänkta framtida skötselkategorier. Denna indelning är i dag grunden för skogscertifiering. Normalt krävs att 5 procent av den produktiva skogsmarken avsätts till NS och/eller NO-områden för att certifiering av fastigheten ska godkännas.

Bild på en skogskarta.

Skogsbrukskarta

Med hjälp av en skogsbrukskarta kan du få information om vilka åldersintervall de olika bestånden består av.

Missa inte

Beställ en skogsbruksplan

Kontakta en virkesköpare om du har frågor om skogsbruksplanen eller vill gå vidare med att beställa en. Det är en klok åtgärd för skogens framtid.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Logga in på Skogsägarwebben

Här loggar du som redan har tillgång till Skogsägarwebben in, och hittar all information du behöver om din skogsfastighet.
Möt en skogsägare

Sköter skogen från andra sidan Atlanten

Trots att skogen ligger tusentals mil bort tvekade aldrig Mats Jonsson att behålla fastigheten i familjen. Från södra Kalifornien sköter han...