Miljöinvesteringar EU-medel

Som mottagare av EU-medel är Billerud skyldiga att redovisa åtgärderna på vår webbplats.

Här följer en lista på åtgärder finansierade av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

Söder Galsjön 2019-3709-2
Naturvårsbränning utförd 25 juli 2021 tillsammans med Särna Besparingskog vid Söder Galsjön söder om Särna i Dalarnas Län. 16,6 ha, bränning av flerskiktad gammal tallskog. Målbilden är en skog som bär tydliga spår efter branden, till exempel öppnare partier med barmarksfläckar, brända stammar – både stående och liggande, ökad andel död ved och olika hårt brända träd.

Håkölen 2019-3831-2
Naturvårsbränning utförd i juni 2020 vid Håkölen Öster om Malung i Dalarnas Län 12,1 ha, bränning av flerskiktad gammal tallskog. Målbilden är en skog som bär tydliga spår efter branden, till exempel öppnare partier med barmarksfläckar, brända stammar – både stående och liggande, ökad andel död ved och olika hårt brända träd.

Landledaråsen, 2019-1447-2
Katning i tallnyckelbiotop. Målbilden med tallnyckelbiotopen är att få en gammal tallskog med högt inslag av högkvalitativ död ved, dvs gammal och kådindränkt ved. Det vanligaste sättet att göra detta på är att bränna dessa objekt. Detta objekt var inte lämpligt att bränna, därav katning.

Borsnäset 2016-8031
Naturvårsbränning utförd i juni 2019 vid Borsnäset Väster om Malung i Dalarnas Län 22,3 ha, bränning av flerskiktad gammal tallskog. Målbilden är en skog som bär tydliga spår efter branden, till exempel öppnare partier med barmarksfläckar, brända stammar – både stående och liggande, ökad andel död ved och olika hårt brända träd.

Glysjön 2016-8033
Naturvårsbränning utförd i juni 2017 vid Glysjön söder om Särna i Dalarnas Län 2,4 ha, bränning av flerskiktad gammal tallskog. Målbilden är en skog som bär tydliga spår efter branden, till exempel öppnare partier med barmarksfläckar, brända stammar – både stående och liggande, ökad andel död ved och olika hårt brända träd.

Särna skans 2017-3077
Avverkning och bortforsling av avverkningsrester hösten 2017 på försvarsanläggningen Särna skans. Försvarsanläggningen som är från andra världskriget har frihuggits och rensats för att gynna och rädda kulturvärden i skogen.