• Skogsskötsel

Vägen till en lyckad virkesaffär

Att genomföra en virkesaffär är ofta ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. En större gallring eller föryngringsavverkning handlar både om känslomässiga och ekonomiska värden.

Emil Pettersson, virkesköpare på Billerud

Att virkesaffären ska bli lyckad och väl genomförd är målet för varje skogsägare. Så vad ska man tänka på?
– Ett viktigt råd är att man som skogsägare bara ska göra affärer med någon som man har förtroende för och litar på, säger Emil Pettersson, virkesköpare på Billerud. Jag som virkesköpare vill lära känna skogsägaren för att bättre kunna förstå vad han eller hon vill åstadkomma med sin skog. Det är viktigt att få en tydlig känsla för skogsägarens önskemål.

Ett första möte mellan en skogsägare och virkesköpare handlar just om att få en känsla för skogen och vilka åtgärder som kan hjälpa skogsägaren att förvalta sin skog på bästa sätt.
– Ett sätt att finansiera sin skogsvård och de åtgärder som leder skogens tillväxt i önskad riktning kan vara att genomföra en gallring eller föryngringsavverkning. Då får man en intäkt som man kan återinvestera i sin skog, säger Emil.

När skogsägaren och virkesköparen träffas ute i fält har virkesköparen redan satt sig in i skogsfastigheten via kartor och annan tillgänglig information.
– Vi besöker skogen tillsammans för att få se den på plats och för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om lämpliga åtgärder. Om skogsägaren vill gå vidare och få ett förslag på åtgärder åker jag ut igen själv och går igenom fastigheten mer noggrant, säger Emil. Sedan ger jag skogsägaren förslag på relevanta skogsbruksåtgärder.

När skogsägaren är nöjd med förslaget upprättas ett kontrakt på respektive åtgärd och sedan börjar själva planeringen av hur och när skogsbruksåtgärden ska genomföras.
– Det sista steget i affären kommer när åtgärden är genomförd – då ska en slutavräkning gås igenom där alla siffror kontrolleras. Om allt stämmer så redovisas och godkänns avräkningen, och likviden betalas ut till skogsägaren.

Sälja virke – så går det till

  1. Virkesköparen gör ett första besök i skogen tillsammans med skogsägaren. Ett förslag på åtgärder tas fram.
  2. Ett kontrakt upprättas för skogsbruksåtgärden. Efter det görs en detaljplanering i fält som resulterar i ett traktdirektiv.
  3. Avverkningen utförs enligt traktdirektivet och virket läggs upp vid väg och märks så att det kan identifieras vid transport och inmätning.
  4. Virkesmätaren redovisar allt inmätt virke till Biometria, skogsnäringens IT-företag, som skickar ut mätbesked till dig.
  5. När allt virke från den överenskomna avverkningen är inmätt får du en slutredovisning från oss. Likviden betalas ut till ditt konto.

Läs mer om hur du säljer virke

Certifierade

Alla entreprenörer som arbetar för Billerud har kompetensbeviset Grönt Kort i Skogen och är PEFC-certifierade. Det innebär att entreprenörerna har grundläggande kunskap i bland annat ståndortsanpassning, naturhänsyn och egenkontroll. De måste dessutom följa gällande kollektivavtal och arbetsmiljöregler för sina anställda.

Läs mer

Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...
Skogsskötsel

Säker röjning

Skogsarbete innebär alltid en viss risk men med rätt kunskap, medveten inställning och bra utrustning kan man undvika tillbud och olyckor.
Skogsskötsel

Certifiering skapar hållbara skogar

År 1997 certifierades det första skogsföretaget i Sverige. Sedan dess har allt fler skogsägare anslutit sig. Detta har ökat mångfalden i skogarna...