• Skogsskötsel

Apteringen avgör värdet

Massaved, timmer eller energived? För att virkesvärdet från en gallring eller föryngringsavverkning ska kunna optimeras behöver träden apteras korrekt. Att skördaraggregatet mäter rätt är helt avgörande.

Jonny Wigert sammanfattar mätresultaten tillsammans med maskinförarna. Kalibreringsdagarna är uppskattade av både maskingrupper, produktionsledare och virkesköpare, det finns alltid nya saker att lära. Foto: Emma Eriksson

Det slutliga värdet på din skog avgörs vid apteringen. Jonny Wigert, virkesvärdesspecialist på Billerud, genomför kalibreringsdagar med Billeruds alla entreprenörer och maskinlag. Syftet är att diskutera timmer- och massavedskvaliteter, kontrollera mätningen i skördaren och minska andelen vrak. Erfarenheterna från kalibreringsdagarna är något som maskinlagen sedan tar med sig i det dagliga arbetet. – Vi kontrollerar skördarens inställningar genom att mäta stockarnas längd och diameter med klave. Detta jämförs sedan med skördaraggregatets mått. Varje skördarförare ska klava minst en stock vid varje skift, det ställer vi som krav. Då märker vi snabbt om en maskin har problem med mätningen och kan justera skördarens inställningar, säger Jonny. Det som oftast gör att det blir vrak i timret är en krök. Det är lätt att missa en krök när maskinföraren kommer från ett håll där böjningen inte syns.

Billeruds virkesvärdestekniker Jonny Wigert och maskinföraren Mikael Årman kontrollerar dataklavens längdmätning med ett måttband. Foto: Emma Eriksson

– Att aptera en längre stock där man ser kröken i rotänden av stocken är ett sätt att rädda stocken från att vrakas, då man på sågtimmer tolererar en utbytesförlust på 120 centimeter, säger Jonny Wigert. Apterar man en kortare stock så finns risk att stocken vrakas på grund av att utbytet blir för kort. Det kontinuerliga arbetet med att följa upp resultaten av aptering och dela erfarenheter inom maskinlaget ger resultat. Bedömningen av timmer kontra massa har blivit mer träffsäker, tidigare sorterades en del kvistigt virke som egentligen var timmer av något sämre kvalitet, som massaved.
– Vi går igenom både massavedsvältorna och timmervältorna och undersöker att det ser bra ut, det ska inte ligga timmer i massavedsvältorna, säger Jonny.

Godkänd leverans

Sågtimmer En godkänd timmerstock ska uppfylla samtliga kvalitets-, längd- och diameterkrav. Den får inte ha skogs- eller lagringsröta, insektsskador, för stora rotben eller vara för slarvigt kvistad. Största problemet är oftast krök och röta.

Massaved Massaved delas upp i barrmassaved, lövmassaved och i vissa geografier även granmassaved. Hög andel skogsröta kan accepteras i en enskild bit men det är mängden rötarea i traven som bestämmer kvaliteten och betalningen. Massaveden klassas som Prima eller Sekunda beroende på bland annat andelen röta, kvistar och föroreningar.

Självverksam?

För den som ska avverka och aptera själv är det viktigt att utgå från den vid inmätning gällande prislistan. Den innehåller uppgifter om längd, dimension och kvalitet. Kontakta din virkesköpare på Billerud innan avverkning för att få rätt prislista.

Det finns nationella mätbestämmelser för timmer och massaved som skogsbranschen har enats om. Dessa måste alla följa. Särskilda regler kan tillkomma på olika specialsortiment.

Läs mer

Skogsskötsel

Säker röjning

Skogsarbete innebär alltid en viss risk men med rätt kunskap, medveten inställning och bra utrustning kan man undvika tillbud och olyckor.
Skogsskötsel

Certifiering skapar hållbara skogar

År 1997 certifierades det första skogsföretaget i Sverige. Sedan dess har allt fler skogsägare anslutit sig. Detta har ökat mångfalden i skogarna...
Skogsskötsel

Säker i skogen med rätt utrustning

Arbete i skogen är alltid förenat med vissa risker. Nu inför Billerud, tillsammans med fler i branschen, nya riktlinjer för personlig...