• Skogsskötsel

Ge återväxten en bra start

Skogen är nyligen avverkad. Nästa steg är att skapa de bästa förutsättningarna för kommande generation skog. Så här går det till.

Att föryngra efter en avverkning är avgörande för att säkerställa ett hållbart och produktivt skogsbruk. Genom att välja rätt trädslag samt utföra markberedning och plantering på ett genomtänkt sätt, kan en ny generation motståndskraftig skog med hög tillväxt ta form.

Skogsägaren Torbjörn Andersson har hunnit samla på sig en hel del erfarenhet av att planera för återväxt. Sedan 2016 äger han en skogsfastighet en mil utanför Kalix.
– Det var min mammas barndomshem med en stor andel gammal skog så jag har fått genomföra flera föryngringsavverkningar med efterföljande återväxtåtgärder.

Att skapa förutsättningar för den bästa återväxten är det viktigaste för Torbjörn i skogsskötseln. Platsernas markegenskaper och bonitet har fått styra arbetet med återväxten och han poängterar vikten av rätt trädslag på rätt mark.
– Jag har ett område där jag har gjort en markberedning och lämnat tall som fröträd. Det är ett stenigt område som inte lämpar sig för plantering. Vanligtvis både markbereder och planterar jag, min erfarenhet är att det blir bäst. Jag har också valt att ha en skogsbruksplan som jag följer och beställer både markberedning och plantering av Billerud i samband med avverkningskontraktet. Det är enkelt och jag vet att det blir gjort på ett bra sätt. Inget av det jag planterat är ännu redo för en första röjning, men det blir nästa steg.

I somras provade Torbjörn ett nytt trädslag på en liten del av fastigheten.
– Vi har planterat sibirisk lärk, den är snabbväxande och jag är nyfiken på att prova och se hur det blir.

Björn Mörk och Mats Nilsson är virkesköpare på Billerud i Norrbotten. De menar att det finns många faktorer som påverkar besluten inför skogens framtida inriktning och skötsel. Var den avverkade skogen skadad eller mådde dåligt? Den som har avverkat på grund av granbarkborre kanske behöver tänka om. Valet av trädslag är i och med klimatförändringarna mer avgörande än någonsin för att skapa en balanserad, motståndskraftig och varierad skog.

Björn och Mats rekommenderar skogsägare att planera och boka föryngringsåtgärderna redan i samband med att kontraktet om avverkning skrivs.
– Då får man inget glapp i åtgärderna utan markberedning och plantering kan genomföras år 1 respektive år 2 efter avverkning, vilket ger den nya skogen de bästa förutsättningarna.

Upprätta en skogsbruksplan

Men det allra första steget i all skogsskötsel är enligt Björn och Mats att upprätta en skogsbruksplan, den visar vilka åtgärder som krävs för att skogens fulla potential ska uppnås. De menar att man som skogsägare har en stor nytta av en skogsbruksplan som fungerar som skötselråd flera år framåt i tiden.
– Planen innehåller bland annat information om markfuktighet, bonitet – markens förmåga att producera virke vilket ger viktig information om vilka trädslag som passar bäst för beståndet. När skogsbruksplanen upprättas tar vi markprover och utifrån dessa kan vi sedan göra en bra åtgärdsplan tillsammans med skogsägaren. Skogsägaren får en prognos som visar skogens tillväxt under förutsättning att de föreslagna åtgärderna i planen genomförs, säger de. Björn och Mats påminner även om att kostnaden för att upprätta en skogsbruksplan är avdragsgill i deklarationen och uppmanar de av Billeruds kunder som har tecknat samarbetsavtal att använda den ekonomiska rådgivningstimme som ingår i avtalet.
– Vi samarbetar med Areal, Ludvig och andra aktörer som hjälper skogsägaren med ett bra upplägg för sin skogsekonomi. För att kunna planera för åtgärder i skogen behöver man ha koll på vilka intäkter och utgifter de innebär.

Så vad är det viktigaste för att skapa tillväxt i skogen? Virkesköparna Björn och Mats är överens om svaret.
– Att jobba långsiktigt och planerat. Tänk framåt i tiden och föreställ dig hur du vill att skogen ska se ut om 20, 30 eller 40 år. Glöm inte att kontrollera om återbeskogningen blev lyckad eller om det kanske behöver stödplanteras.

Skogsägaren Torbjörns råd är att ha en dialog om skogsskötsel med andra personer som är kunniga, framför allt om man inte är så insatt själv.
– Det är så många faktorer som avgör om man lyckas med sin skog – allt från val av markberedning till hur och när den första röjningen ska genomföras – jag diskuterar det mesta med min virkesköpare.

Fyra steg till återväxt

Ståndortsanpassning innebär att välja rätt trädslag. Tall klarar torrare och magrare jord medan granen vill ha fuktig och bördig jord.

Markberedning syftar till att bort konkurrerande vegetation, vända upp och blanda mineraljord med växtdelar samt minska risken för insektsskador.

Plantering Beroende av trädslag och markens egenskaper finns det olika saker att tänka på vid plantering, ta reda på vilka förutsättningar som finns på fastigheten. Fröträd och naturlig föryngring kan i vissa fall vara ett lämpligt alternativ till plantering.

Uppföljning Redan någon vecka efter att beståndet är planterat ska det inventeras så att arbetet är rätt utfört. Det är viktigt att i starten se till att det blir en lyckad föryngring, det sparar både tid och pengar.

Läs mer

Skogsskötsel

Apteringen avgör värdet

Massaved, timmer eller energived? För att virkesvärdet från en gallring eller föryngringsavverkning ska kunna optimeras behöver träden apteras...
Skogsskötsel

Ta hand om dina diken

Dikets vattenreglerande funktion påverkar skogens tillväxt och skicket på skogsbilvägarna. Trots det är svenska diken ofta eftersatta.
Skogsskötsel

Ge återväxten en bra start

Skogen är nyligen avverkad. Nästa steg är att skapa de bästa förutsättningarna för kommande generation skog. Så här går det till.