• Skogsskötsel

Mer löv i skogen

Det finns flera skäl till att satsa på lövskogsbruk. Tänk så här för att prioritera löv.

Trots dagens behov av golv- och möbelvirke av lövtimmer samt lövmassavedför kartongtillverkning hamnar lövskogsbruk ofta i skymundan. Huvudsortimenten barrmassaved och barrtimmer dominerar marknaden och då även inom det svenska skogsbruket.

Jonas Kling är virkesköpare på Billerud och menar att det är läge att tänka nytt, både ur en miljö- och produktionsaspekt.
– Möjligheten att öka andelen löv i skogsbruket är en möjlighet för alla skogsägare. Bestånd där marken är i blötaste laget för en granplantering, eller ligger i farozonen för granbarkborrar, kan vara lämpliga att föryngra med löv. Det ökar även den biologiska mångfalden och det blir mindre risk för viltskador samt rotröta.

Pågående klimatförändringar kommer troligtvis att ändra många av dagens förutsättningar och även skogsbruket kommer behöva klimatanpassas. Lövdominerade blandskogar är sannolikt mer robusta och framtidssäkra än ren granskog, dessutom är de trevliga sett ur ett landskapsperspektiv och även beståndet i sig.

Lövskogsbruk innebär ett mer aktivt skogsbrukande än det traditionella. Virkesköpare Daniel Andersson poängterar att det är viktigt att röja i tid.
– När man röjer i tid får man ett bestånd med bra diametertillväxt som är motståndskraftigt mot snö och stormskador. Röjer man för sent får man en sämre värdeutveckling och ett bestånd där skaderiskerna är större.

Daniel tipsar också om att lära sig se skillnad på glasbjörk och vårtbjörk. Vårtbjörkens kvistar är släta och täckta med hartsvårtor, glasbjörkens kvistar är håriga och saknar helt vårtor.
– Vårtbjörken trivs på frisk mark med lagom fuktighet och får där dubbel tillväxt jämfört med glasbjörken. Därför ska man röja fram vårtbjörk på sådan mark.

Att fler skogsägare redan har börjat intressera sig för löv märks inte minst hos plantskolorna där efterfrågan på förädlade björkplantor är stor.
– Självföryngring är visserligen ett fullgott alternativ men föryngring med förädlade plantor ger än högre tillväxt. Vid plantering av lövträd bör man även överväga stängsling för att skydda plantorna och sin investering mot viltbete, menar Jonas Kling.

Lövskogsbruk – tänk så här

Vart femte år ska hälften av stammarna bort. När föryngringen är fem år gammal, röjs den till cirka 3 600 stammar/ha (ungefärligt avstånd mellan tummarna med utsträckta armar).

• År 10 halveras beståndet till 1 800 stammar/ha (nästan 2,5 meter mellan stammarna).

• År 15 halveras beståndet till 900 (3,3 meters stamavstånd) och år 20 till 450 stammar/ha (4,5 – 5 meters stamavstånd). Sedan ska beståndet bara växa vidare och öka i dimension.

• Behöver lövbeståndet gallras? Gå ut i skogen när bladen är utslagna och titta upp i krontaket – om de bästa träden inte har plats för att breda ut sig i sidled, då behöver det gallras. Men gallring är inte något som utförs var femte år utan med längre tidsintervall.

• Det viktigaste i all lövskogsskötsel är att grönkronorna inte blir för små – grönkronans längd ska inte understiga halva trädlängden. Det är nämligen mängden bladmassa som avgör trädens tillväxt.

• När du avverkar får du ett lövuppslag i form av självföryngrande vegetation alldeles gratis. Det kan bli uppåt 150 000 helt kostnadsfria stammar per hektar och i röjningsfasen sker också ett visst urval mot träd av hög tillväxt.

Läs mer

Skogsskötsel

Hyggesfri avverkning – åter ett alternativ

Efter nästan ett sekel med fokus på effektivitet och tillväxt sneglas det åter på äldre dagars hyggesfria avverkningsmetoder. Kunskap som delvis...
Skogsskötsel

Mer löv i skogen

Det finns flera skäl till att satsa på lövskogsbruk. Tänk så här för att prioritera löv.
Skogsskötsel

Att ge nästa generation chansen

Att generationsväxla ett skogsbruk är en komplex fråga, ofta med många känslor och stora värden inblandade. Ibland är det enkelt, andra gånger...