Regulatorisk
Pressmeddelande
11 mar 2022, 17:30 CET

Versos aktieägare har godkänt BillerudKornäs förvärv av Verso

Som tidigare kommunicerats har BillerudKorsnäs ingått ett avtal om samgående med Verso Corporation (Verso), enligt vilket BillerudKorsnäs överenskommit om att förvärva Verso för en kontant köpeskilling om cirka MUSD 825. Verso är en ledande tillverkare av bestruket papper i Nordamerika med en redovisad nettoomsättning för 2021 om MUSD 1 278 och ett justerat EBITDA-resultat om MUSD 223.  

Vid en särskild bolagsstämma med Versos aktieägare som hölls idag, röstade innehavare av en tillräcklig majoritet av Versos utestående aktier för att anta samgåendeavtalet och godkänna transaktionen.

BillerudKorsnäs förväntar sig att transaktionen kommer att slutföras i slutet av mars eller i april 2022, under förutsättning att sedvanliga villkor för slutförandet uppfylls, inklusive erhållande av återstående myndighetsgodkännanden från amerikanska Nuclear Regulatory Commission samt Public Service Commission of Wisconsin.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 klockan 17.30 CET.
 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar BillerudKorsnäs aktuella förväntningar och syn på framtida händelser och utvecklingar, inklusive uttalanden relaterade till den förväntade tidpunkten för slutförande av den föreslagna transaktionen och uppfyllandet av villkor för slutförandet. De framåtriktade uttalandena bör läsas tillsammans med övriga varningstexter i andra relevanta dokument, inklusive BillerudKorsnäs senaste årsredovisning och kvartalsrapporter som finns tillgängliga på billerudkorsnas.com samt Versos senaste årsredovisning registrerad på Form 10-K, kvartalsrapport på Form 10-Q och rapporter på Form 8-K, samt alla övriga dokument som BillerudKorsnäs eller Verso har offentliggjort eller som Verso har lämnat in till SEC. Dessa varningstexter omfattar alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande, och det är inte säkert att förväntade resultat eller utvecklingar kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta, och även om de i allt väsentligt realiseras är det inte säkert att de kommer att leda till förväntade resultat eller utvecklingar för oss och vår verksamhet. Utöver vad som är erforderligt enligt tillämplig lag åtar vi oss ingen skyldighet att offentliggöra revideringar eller uppdateringar av de framåtriktade uttalandena på grund av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter.